2019. december 05., csütörtök , Vilma

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 1997 május

A vizuális kultúra alapműveltségi vizsga általános követelményei

2009. június 17.

A vizuális kultúra alapműveltségi vizsga általános követelményei

A vizuális kultúra a C) csoportból választandó vizsgatárgy.

A vizsga tartalmát a Nemzeti alaptanterv 5-10. évfolyamra előírt részterületek alkotják: a környezetkultúra, a vizuális kommunikáció és a képzőművészet területéről vett témák alkotó feldolgozását reprezentáló portfolió (tanulói munkák gyűjteménye), a műelemzés és művészettörténet tudásanyagát felölelő feladatlap, valamint az ábrázolási konvenciók ismeretét és használatát értékelő rajzi feladat.

A kiegészítő/elmélyítő követelmények tartalmát, időtartamát, a vizsgáztatás eszközét, módját és értékelését az iskola határozza meg.

*

A vizsga három részből áll: írásbeli részei a művészettörténeti feladatlap és a rajzi feladat, szóbeli része a portfolió bemutatása.

Az írásbeli vizsga központi feladatbankból összeállított művészettörténeti feladatlap és rajzi feladat megoldásával történik.

Az írásbeli vizsgán fele-fele arányban szerepelnek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott minimum- és minimum fölötti követelmények.

A rajzi feladatok típusai:

- térszemlélet (térérzékelés és -ábrázolás): például két iránypontos perspektíva, rekonstrukció (vetületből térjelölő rajz);

- ábraalkotás (leírás alapján egyszerű folyamatábra vagy térkép);

- jelalkotás (kifejező és esztétikus piktogram adott témára);

- díszítés vagy feliratozás (két- vagy háromdimenziós ábra kiegészítése dekorációval vagy feliratokkal).

A háromrészes feladat megoldására 90 perc (3x30 perc) áll rendelkezésre.

A javítást és az értékelést a szaktanár végzi a megadott javítókulcs és osztályzattá alakító kulcs alapján.

A javítást és az értékelést a vizsgaelnök ellenőrzi, illetve ellenőrizteti.

A tárgy sajátosságait formájában is követő, képes művészettörténeti-műelemző feladatlapon szereplő feladattípusok:

- időszakok, korszakok, alkotók, művek, stílusjegyek, műfajok társítása;

- főbb művészettörténeti és népművészeti korszakok rövid ismertetése, utalva a technikákra, a megformálási módokra, a jelentésre és a társművészetekre;

- műelemző fogalmak ismerete, használata (szemléltető poszteranyag elemzése alapján);

- verbális és vizuális műelemző módszerek használata (például összehasonlító elemzés, szerkezeti, szín- és mozgásvázlat kivetített képek elemzése alapján);

- művészeti információhordozók, helyi kiállítóhelyek ismerete.

A művészettörténeti és műelemző feladatlap megoldására 80 perc áll rendelkezésre.

A javítást és az értékelést a szaktanár végzi megadott javítókulcs és osztályzattá alakító kulcs alapján.

A javítást és az értékelést a vizsgaelnök ellenőrzi, illetve ellenőrizteti.

*

A szóbeli vizsga a portfolió bemutatását tartalmazza.

A portfolióban kizárólag a 9-10. tanév során, a rajzórán készült és a diák által kiválasztott (a tanár aláírásával ellátott) munkák szerepelnek.

A portfolió a háromdimenziós munkákat fotósorozat, illetve videofelvétel vagy tárgyi melléklet formájában is tartalmazhatja.

A portfolióban a Nemzeti alaptanterv "vizuális kultúra" vizsgatárgy műveltségterületében szereplő mindhárom részterületről vett feladatoknak szerepelniük kell (környezetkultúra, vizuális kommunikáció, képzőművészet).

A munkák tükrözzék a tanuló tervező és elemző tevékenységét, tartalmazzanak legalább két feladathoz vázlatokat és megoldási variációkat, esetleg a megoldás szöveges kommentárját is.

A szóbeli vizsgán a vizsgaelnök kérdései alapján a tanuló bemutatja, értékeli évközi munkáit. Egy műről részletes elemzést ad. Beszámol a feladat megoldása során felhasznált információforrásokról és (különösen a vizuális kommunikáció és környezetkultúra feladatoknál) bemutatja a tervezés és a megoldási változatok kidolgozásának lépéseit.

A vizsga célja annak felmérése, hogy milyen színvonalon képes a tanuló vizuális problémákat feldolgozni, azokra megoldást keresni, elképzeléseit megvalósítani és értékelni.

A szóbeli vizsga időtartama kb. 10 perc.

A szóbeli vizsga után a vizsgaelnök és a szaktanár áttekinti és a vizsgaközpont által küldött értékelési rendszer alapján pontozással minősíti a portfoliót.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.