2019. december 05., csütörtök , Vilma

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 1997 május

Vélemények a technika és háztartástan alapműveltségi vizsga általános követelményeiről

2009. június 17.

Nagy Attiláné

Vélemények a technika és háztartástan alapműveltségi vizsga általános követelményeiről

A kiküldött 4622 kérdőívből 1703 (37%) érkezett vissza. A kitöltve visszaküldött kérdőívek 71%-a a szaktanároktól, 19%-a a munkaközösségektől, 10%-a pedig az egyéb véleményezőktől érkezett. Az általános iskolák 39%-a, a gimnáziumok 47%-a, a szakképző intézmények 26%-a küldött vissza kitöltött kérdőívet.

Az egyetértő válaszok aránya (%-ban)
Kérdések  Teljes minta  Véleményezők  Intézmények 
szaktanár  munka-
közösség 
egyéb  ált.
iskola 
gimná-
zium 
szak-
képzés 
Tartalom  91  91  91  96  92  85  93 
76  76  72  85  75  77  79 
Mód  88  88  86  95  88  83  92 
85  86  82  93  86  81  88 
80  79  78  94  80  78  87 
Időtartam  88  87  91  93  88  87  90 
86  86  84  88  87  71  84 
Minimum    81  82  78  86  82  76  85 
Gyakorlati vizsga ért.    91  90  90  96  91  84  94 
Feladatlap ért.    94  94  94  97  94  98  93 

A vizsga tartalma

A kérdőív első kérdése: "Egyetért-e azzal, hogy a technika és háztartástan vizsgatárgy tartalma a Nemzeti alaptanterv 1-10. évfolyamra meghatározott tananyagát ölelje-e fel? Ha nem, mit javasol?" A válaszadók közül 1572-en (91%) egyetértenek a javaslattal. A véleményezők és az intézményektől kapott egyetértő válaszok aránya ehhez hasonló. A legnagyobb mértékben az általános iskola, a szakközépiskola és szakmunkásképző tanárai támogatták javaslatainkat. A kódolt igen/nem vélemények mellett 42 szöveges vélemény is érkezett. Többen azt a problémát vetették fel, hogy a feltételek nincsenek biztosítva az alapműveltségi vizsgához. Azt az aggályukat is leírták, hogy a jelenleg tervezett technika-háztartástan órák száma és a rendelkezésre álló eszközök minősége nem ad lehetőséget arra, hogy ez a program megvalósítható legyen. Egyes vélemények szerint az 5-10., illetve a 7-10. és a 9-10. évfolyam anyagát ölelje fel a vizsga.

A következő kérdésben arra kerestük a választ, hogy: "Egyetért-e azzal, hogy a technika és háztartástan kétharmad/egyharmad arányban szerepeljen a vizsgán? Ha nem, mit javasol?" Az intézmények közül 1289-en (76%) egyetértenek, hogy a technika kétharmad, a háztartástan egyharmad arányban szerepeljen. 418 intézmény (24%) más arányt javasol.

A vizsga módja

A vizsga módjával kapcsolatban három kérdést tettünk fel. Az első kérdés: "Egyetért-e azzal, hogy technikából és háztartástanból írásbeli és gyakorlati vizsga legyen? Ha nem, mit javasol?" A vizsga javasolt módjával - hogy írásbeli és gyakorlati vizsga legyen - az intézmények többségében, 1500-ban (88%) egyetértenek. Érthető módon a gimnáziumoknál nem találtunk teljes egyetértésre, mert a gimnáziumok többségében a technika tantárgy tanításában kevés lehetőség van a gyakorlati tevékenységek végzésére. A szakképzés helyeselte a legnagyobb arányban (92%) javaslatunkat. A kérdéssel kapcsolatban 79 szöveges válasz érkezett. Ebből 21 csak írásbeli vizsgát javasolt, 20-an csak gyakorlati vizsgát szeretnének, ahol a tanuló számot adhat az elméleti ismeretekből is. Többen csak abban az esetben javasoltak gyakorlati vizsgát, ha az iskola rendelkezik a megfelelő eszközökkel. Ketten egy jól megválasztott modellt vázoltak fel, amely a munkafolyamat elméletét is tükrözi.

A második kérdés: "Egyetért-e azzal, hogy az írásbeli vizsga feladatlapja a témák mindegyikéből tartalmazzon feladatot? Ha nem, mit javasol?" A válaszadók többsége, 1446 válaszoló (85%) egyetért a javaslattal. A szöveges véleményekből is kitűnik, hogy problémaként merül fel a helyi feltételek országos különbözősége, hogy nem tudják elképzelni egy központilag összeállított feladatsor egységes alkalmazását az iskolák többségében. Véleményként fogalmazódott meg, hogy csak bizonyos témakörök szerepeljenek a vizsgán.

A vizsga módjával kapcsolatos harmadik kérdés: "Egyetért-e azzal, hogy a gyakorlati vizsga modellezési feladatokat tartalmazzon? Ha nem, mit javasol?" Az intézmények többsége (80%) egyetért a javaslatunkkal, a gimnáziumok közül 35 (11%) elutasítja a gyakorlati vizsgát, mert hiányoznak a személyi és tárgyi feltételek hozzá. A szöveges véleményekből kitűnik, hogy csak abban az esetben helyeslik, ha minden iskola rendelkezik a szükséges eszközökkel. Többen ajánlották, hogy a mindennapi életben előforduló példákat tartalmazzanak a gyakorlati feladatok.

A vizsga időtartama

Két kérdést tettünk fel: "Egyetért-e azzal, hogy az írásbeli vizsgára 60 perc álljon rendelkezésre? Ha nem, mit javasol?" A válaszadók 88%-a elfogadja ezt az ajánlást. Az általános iskolák, valamint a gimnáziumok és szakközépiskolák körében értenek egyet a legtöbben ezzel. A szöveges vélemények többsége 45 perc időtartamot kér, ezért mi is a 60 percet 45-re módosítottuk.

A vizsga időtartamára vonatkozóan a második kérdés: "Egyetért-e azzal, hogy a gyakorlati vizsgára 120 perc álljon rendelkezésre? Ha nem, mit javasol?" A teljes mintában 86%-os az egyetértés. Az intézmények között a gimnáziumok 71%-a, a többiek 84-87%-a ért egyet a javasolt idővel. A véleményezők egy része (17-en) kevésnek találja ezt az időt, 49-en kevesebb időt ajánlanak. Néhányan azt javasolják, hogy központilag ne szabják meg a vizsga időtartamát, hanem a modelltől függjön az időkeret, a vizsgáztató határozza azt meg.

Minimum- és minimum fölötti szint

Kérdésként fogalmaztuk meg: "Elfogadhatónak tartja-e, hogy a Nemzeti alaptanterv minimum- és minimum fölötti követelményei fele-fele arányban szerepeljenek a feladatlapokon? Ha nem, mit javasol?" A javaslatra érkező igen válaszok száma 1381 (81%). Kisebb az igen válaszok aránya a gimnáziumokból: 76%, és magasabb az igen válaszok száma a szakképzésben. Az egyet nem értők aránya a teljes mintában 19%. A szöveges vélemények közül 78-an javasolják, hogy a minimum nagyobb arányban szerepeljen a feladatlapokon, 8-an pedig fordított arányt látnak reálisnak. Ha a minimumszint 50%-nál nagyobb arányban szerepel a feladatlapon, az a vizsga színvonalát, értékét csökkenti. A minimum fölötti követelmények túlsúlya pedig a gyerekek jelentős részét hátrányosan érintené. Véleményünk szerint a legjobb eredmény a javasolt 50-50%-os arány mellett várható.

Javítás és értékelés

A kérdőív ötödik kérdése a gyakorlati vizsga értékelésére vonatkozik: "Egyetért-e azzal, hogy a gyakorlati feladatokat két szaktanár a megadott szempontok szerinti pontozással értékelje, a pontokat átkódolja s a megadott kulcs segítségével osztályzattá alakítsa? Ha nem, mit javasol?" Az ötödik kérdésre érkező igen válaszok száma 1550 (91%). A gimnáziumoknál az igen válaszok aránya 84%. A szöveges vélemények közül 44-en bizalmatlanságnak találják a vizsgaelnök általi ellenőrzést. Másoknak a javítókulccsal szemben van fenntartása. A véleményezők közül sokan javasolják, hogy a ponthatárok ne legyenek merevek.

A kérdőív hatodik kérdése a feladatlap javítására, értékelésére vonatkozik: "Egyetért-e azzal, hogy a feladatlap javítását és osztályzattal történő értékelését, minősítését a szaktanár végezze a megadott javítókulcs és osztályzattá alakító kulcs segítségével, a javítást és az értékelést pedig a vizsgaelnök ellenőrizze, illetve ellenőriztesse? Ha nem, mit javasol?" Az igen válaszok száma 1554 (94%). A szöveges vélemények közül 10-en csak szaktanárok jelenlétét javasolják a vizsgán, ellenőrzési funkció nélkül. Egyes vélemények szerint a munkaközösség-vezetők, illetve a szaktanácsadók legyenek a vizsgaelnökök. A néhány elutasító és részben elutasító egy részének a javítókulccsal szemben van fenntartása, más részük azt igényli, hogy az osztályzattá alakító kulcs csak iránymutató legyen, ne legyenek merevek a ponthatárok.

Összegzés

Köszönetet szeretnék mondani azoknak a kollégáknak, akik felelősséget éreznek a technika és háztartástan tanításának jövője iránt, válaszaikkal, javaslataikkal segítették munkánkat.

A felmérések és elemzések alapján úgy látjuk, hogy a technika és háztartástan tárgyból az általunk megfogalmazott általános vizsgatárgyi követelményeket a pedagógustársadalom nagy része elfogadja.

A továbbiakban a feladatok és feladatlapok összeállításakor tekintettel leszünk arra, hogy olyan típusú feladatok kerüljenek rá nagy számban a feladatlapra, amelyek a leginkább elfogadhatóak a technika és háztartástant tanítók véleménye alapján.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.