2020. május 28., csütörtök , Emil, Csanád

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 2000 december

Tematikus szemelvények a KOMA XXIV. (informatika) pályázatának győztes programjaiból

2009. június 17.

Tematikus szemelvények a KOMA XXIV. (informatika) pályázatának győztes programjaiból

A tárgyi körülmények meghatározó szerepe

Apáczai Nevelési Központ 1. Sz. Általános Iskolája (Pécs)

Az 1997/98-as tanévben készült el iskolánk helyi tanterve, amelybe úgy iktattuk be az informatika oktatásáról szóló részt, hogy az oktatási feltételeink javulása esetén módosítjuk, megváltoztatjuk, esetleg átírjuk. Ez év elejétől ugrásszerűen javultak iskolánkban az oktatás feltételei. 1997-ben összesen három 486-os számítógépünk volt. Most 13 pentium számítógép, szkenner, belső hálózat áll rendelkezésünkre az informatikai szaktanteremben és a Sulinet Irisz jóvoltából bekapcsolódhattunk a világhálóba. 1997-ben álmodni sem mertünk, ezért betervezni sem tudtuk az akkor készült tantervbe a mostani lehetőségeinket.

Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola

Fontos célkitűzésünk, hogy a programok viszonylag egyszerűbb kiépítettségű gépeken is futtathatók legyenek, mert akkor a gépfejlesztések miatt a számítástechnika-termekből kikerülő számítógépek a fizikai előadótermekben továbbra is használhatók. Terveink szerint a programok 486-os processzorral, 2-4 MB memóriával és VGA monitorral rendelkező IBM kompatibilis gépeken, DOS rendszer alatt futnának. (Természetesen a WINDOWS környezetben való futtatásnak sincs akadálya.)

Általános Iskola, Magyarszék és társiskolái pályázata és a Kémesi Általános Iskola bemutatása

Kémes és a körzethez tartozó négy település az Ormánság középső részén helyezkedik el. Iskolánkban a múlt tanévben indult tanórai keretben informatika-számítástechnika-oktatás (korábban 5 Commodore gépet használtunk szakkörön). 1995-ben vásároltunk egy 486 DX-es gépet, amellyel az iskolai adminisztrációs munkákat elvégezzük, ennek köszönhetően a működtetési költségek csökkentése érdekében nem alkalmazunk adminisztratív munkaerőt. Anyagi lehetőségeink csak a meglévő gép bővítésére és új szoftver vásárlására (WIN95, Office97) voltak elegendőek. Számítógépes oktatásra a viszonylag kis létszámú (10-22) osztályok ellenére sem lehetett gondolni.

A környék önkormányzatainak anyagi segítségére kevéssé számíthatunk, sokszor meghaladja a munkanélküliségi probléma megoldása. Korábbi számítógépek beszerzésére benyújtott pályázati próbálkozásaink sikertelenek maradtak: kimaradtunk a Sulinet-programból (mert kisiskola vagyunk), és a Soros Alapítvány kistérségi pályázatából is, melyet Szalánta, Magyarmecske és Vajszó iskoláival közösen nyújtottunk be (mert kevés volt a pályázatra szánt számítógép). A családoknak kis része engedheti csak meg magának, hogy számítógépet vásároljon (nem sokkal jobb a helyzet a nevelőtestületben sem), ezért minden lehetőséget igyekszünk megragadni az iskolai számítógépek beszerzésére. Iskolánk költségvetése 1998 végére lehetővé tette egy Pentium II-es számítógép beszerzését, ennél többre azonban nem számíthattunk. Kedvező változást hozott számunkra az elmúlt tanév, amikor is a Soros Alapítvány által kiírt "Kistelepülésen működő iskolák informatikai támogatása" című pályázaton hozzájutottunk négy multimédiás számítógéphez. Jelenleg tíz géppel oktatunk, de terveink között szerepel egy önálló informatikai terem kialakítása, amennyiben sikerül még újabb gépek beszerzése. Egy-egy gépet elhelyeztünk az igazgatói irodában és a tanári szobában is.

Pedagógiai célkitűzések, módszertan

Apáczai Nevelési Központ 1. Sz. Általános Iskolája

Minden témához elkészült az a feladatsor vagy mestermunka, mellyel bizonyíthatja a tanuló, hogy a számítógép alapos ismerője, alkalmazni képes tudósa. Ha előismeretei elegendők a feladatsor megoldásához vagy a mestermunka elkészítéséhez, akkor igényének, érdeklődésének megfelelő egyéni feladatot kap, a csoport keretein belül, de személyre szóló tananyaggal halad tovább, amíg a csoport új témához nem érkezik. Az egyéni tanulás lehet mélyebb ismeretek szerzése valamely témáról önállóan, vagy saját maga által tervezett másik "mestermunka" is.

A pályázaton való részvétel célja, hogy a képességfejlesztő pedagógia mind teljesebben legyen jelen a tanórákon. Az interaktivitásra épülő feladatok rögzítenék az ismereteket, gyakorlatban jelenítenék meg a nyelvhasználat megannyi lehetőségét. A feladatok megoldása során a dinamikus olvasás is belopható a tanítási-tanulási folyamatba, ha időre "állítjuk be" a munkalapokat. Az irodalmi feladatoknál a CD-ROM használata is megengedett lenne, így válaszadáskor forráskutatási tevékenység is helyet kaphat. A billentyűzet rendszeres használata folytán lehetőség nyílhat a gépírási ismeretek alkalmazására és fejlesztésére is.

József Attila Gimnázium és Általános Iskola

Az elmúlt időszakban Magyarország valamennyi iskolájában jelentős tantervi fejlesztések folytak. Az így létrejött helyi tantervek a NAT útmutatásai alapján integráló tényezőként építették be programjukba a környezeti nevelést. A helyi tantervek a környezeti nevelés részeként célul tűzték ki többek között a természetes élőhelyek megismerését, betekintést a környezetvédelem ismeretanyagába. E célok megvalósításához jelenleg kevés eszköz áll rendelkezésre, a tudnivalókat a diákok elkülönítve tanulják és nehezen alakul ki térbeli és időbeli kapcsolat az egyes fogalmak, helyek, események között. A multimédiás feldolgozás lehetővé teszi a szétszórt ismeretek integrálását.

A gyermekek körében folytatott munkánk fogadtatása győzött meg minket arról, hogy a multimédia segíti a természeti jelenségek, folyamatok jobb megértését, megismerteti a diákokat a különféle élőhelyek növény- és állatvilágával. Érdeklődéssel fordulnak a feldolgozás történelmi, néprajzi anyagához is. A kísérlet alatt magas volt a gyermekek motivációs szintje, lelkesen tanultak a program segítségével a tanórán és otthon egyaránt.

A multimédia CD az információátadás egyedien gazdag lehetőségét kínálja. Az egyes geológiai és egyéb folyamatokat animációkkal lehet megismertetni. A természeti szépségeket, a növény- és állatvilágot képekkel, illetve hangzó anyagokkal is be lehet mutatni. Az oktatási anyag CD-n történő bemutatása azoknak a gyerekeknek az érdeklődését is felkeltheti, akik eddig nem vonzódtak például a földrajz és a biológia iránt, de a számítástechnikai eszközök használata érdekessé teszi számukra a témát.

Európa 2000 Közgazdasági és Műszaki Szakképző Iskola (Budapest)

A tananyagot mindenképpen számítógépre kell vinni, mert ezt megköveteli a források sokrétűsége, mind az anyag változékonysága, valamint a tanulók egyéni haladási ütemének biztosítása. A tervezett multimédiás alkalmazás nemcsak azoknak az alapkövetelményeknek fog megfelelni, hogy a forrásanyaghoz hozzájussanak a tanulók, de a tetszés szerint alkalmazható szemléltetés, a hipertextes szöveg önálló képzésre, tanulásra, kreativitásra is nevel.

Magyarszék-Bicsérd, Boda, Zók Önkormányzatainak Általános Iskolája

Az informatika azt a típusú tudást támogatja, amellyel a gyerek képes alkalmazni, alkotni valamit. Az oktatás konvencióinak, merevségének oldását a gyerekek érdeklődése, felkészültsége fogja rákényszeríteni a tanárokra. A merev, lassú, konzervatív óravezetést dinamizálás fogja felváltani.

Az informatika-számítástechnika alkalmazásával pedagógiai programunkban az a legfontosabb célkitűzésünk, hogy egyensúlyozni tudjunk az "alkalmazás-tantárgy" közötti sávon. Odáig eljutottunk, hogy nem szorítottuk be az informatikát a szűk tantárgyi keretek közé, de nem mondhatjuk még el magunkról, hogy iskolát, tanítási-tanulási folyamatot szervező rendszerelvvé vált nálunk az informatika. Tudjuk azonban, hogy rövid időn belül az lesz, és már lépkedünk az elágazás felé. Tisztában vagyunk azzal, milyen képlékeny, változó, dinamikusan fejlődő az informatika helye az iskolában.

Iskolánk szegényes infrastruktúrával rendelkezik, mint a legtöbb magyar falusi általános iskola, akár az informatika iskolai tanításáról beszélünk, akár szélesebben értelmezzük az informatika felhasználását. Hardver-, szoftverellátottság terén lépéshátrányban vagyunk más nagyvárosi, középiskolai oktatási intézménnyel, vagy banki, kereskedelmi, üzleti felhasználókkal szemben. Pedagógusaink felkészültsége esetleges, többnyire kimerül egy s más szövegszerkesztő ismeretében, vagy felhasználói szoftverek üzemeltetésében. Néhány innovációra hajló, s többiekre is hatással lévő ambiciózus kolléga azonban töretlenül képezi magát, és készül az informatika kihívásainak elfogadására.

Pedagógiai lehetőségek (ahogyan mi látjuk).

  • Önálló ismeretszerzésre nevelés a forrás megkeresésével történő tanulás segítésével.

  • Gyakori ismeretszerzés biztosítása könyvtárhasználatban, szaktárgyi irodalomban és segédletekben.

  • Sok tanár számára, sok tantárgyból, különböző tanulócsoportoknak teret nyit a differenciált tanulásszervezésre.

  • Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a fokozatosság elvét, biztosítja a folyamatosságot. A könyvtárban alkalmazott tevékenységek változatosak lehetnek és lehetőséget adnak a motivációra, játékra.

  • A folyamatközpontú gondolkodás elősegítése történik azáltal, hogy nem csak teljesítménymérésre van mód, hanem a gyerekek fejlődési folyamatában azt is látjuk, hogyan játszik, miként fejlődik. Az informatika újfajta rendezetlenséget is teremtett eddigi gyakorlatunkban, amelyben nekünk pedagógusoknak át kell értékelnünk többek között például a prevenció, a kompenzáció, a korrekció eddigi felfogását, tartalmát.

  • A gyerekek gondolkodását fejleszti az a lehetőség is, hogy véletlenszerűen próbálgathatnak, választ kaphatnak a kérdéseikre, egyszóval segíti, előre viszi őket az önálló tanulásban.

  • A kisgyerek természetes fejlődését nem előzheti meg az informatika használata. Nem pótolható a tanító korai fejlesztő hatása. A motorikus, a mozgásos, a rajzolásos, a kézügyességet igénylő készségeknek ki kell alakulniuk. Úgy véljük, ebbe a folyamatba viszont jól illeszkednek a gyerekjátékok, a képességfejlesztő szoftverek.

  • Segítséget adhat képességhiányos gyerekek életének teljesebbé tételéhez, hátránykompenzációjához. Például a diszgráfiás gyerekeket segíti motorikus hiányaikból fakadó problémáik leküzdésében, mert szövegszerkesztőn az akár egy ujjal "bepötyögtetett" munka is esztétikusan jelenik meg a képernyőn. Hiszünk a jól kiválasztott, megfelelő körülmények között használt szoftverek kifejezetten kreativitást fokozó, gondolkodás-, képesség-, személyiségfejlesztő hatásában.

  • A számítógép segítségével humánusabb tanulási mód jöhet létre, mert jobban igazodik a gyerekek tempójához, s csökkenti a pedagógus direkt beavatkozásának esélyeit. Ha az iskola falain belül kellő infrastruktúrával rendelkezünk, akkor demokratikusabb is, hiszen nem függ a tanulás kiszolgáltatottsága a lakóhelytől, a család által biztosított lehetőségektől. Demokratikusabb azért is, mert az információszerzés nem úgy és annyira modulált, mintha csak a tanárok közvetítenék a szokásos egykönyvű módszerekkel. A számítógéppel támogatott tanulás kifejezetten jó motiváló erő.

  • A számítógép iskolai alkalmazása során azt tapasztaltuk olyan gyerekek körében, akik az iskola más területein nem nagyon sikeresek, hogy itt kimagasló teljesítményt nyújtanak. Módot nyújt arra, hogy az iskola korábbi világához konform csoportoktól eltérő, más gyerekcsoportoknak is esélyt, sikereket adjon. A tanuló tetszés szerinti utakon, tetszőleges részletességgel tanulhat igazán eredményesen.

Pedagógiai műhelymunka

Apáczai Nevelési Központ 1. Sz. Általános Iskolája

A számítástechnikában csupán alapfokon jártas kollégák először témát választanak, amelyet szeretnének megvalósítani. Ehhez forgatókönyvszerűen meghatározzák a tartalmi lépéseket, a felhasználandó szövegek, képek, zenék forrását. Megkezdődik az anyaggyűjtés az internetről, szkenneléssel különféle kiadványokból. Ezután következik a munka lépésenkénti megvalósítása és dokumentálása. A dokumentált munka a későbbiekben szemléletes tananyaggá válik a multimédia készítésében járatlanok számára. Az elkészült munka tekinthető tananyagnak iskolánk tanárai számára az elkészítés, a műhelymunka alapfogásainak megismerésére, és tananyagnak a tanulók számára, akik befogadóként kerülnek szembe az elkészült anyaggal.

Benedek Elek Általános Iskola

Iskolánk kis osztálylétszámú, speciális tantervű, enyhe értelmi fogyatékos gyermekeket nevelő és oktató intézmény. Autista, iskolaelőkészítő és 1-8. osztályos csoportok működnek.

1992 óta használunk számítógépeket pedagógiai céllal. Speciális adottságunknak megfelelően kiemelt feladatunk a számítógéppel segített képességfejlesztés (korrekciós, illetve fejlesztő foglalkozások, autisták fejlesztése, logopédiai fejlesztés) és a számítógéppel segített tanórai oktatás-nevelés. E területek összefogása érdekében két éve megalakítottuk (11 alapító taggal és a többiek iránti nyitottsággal) iskolánk számítástechnikai munkaközösségét. Tagjaink gyógypedagógiai végzettségűek, de hárman felsőfokú számítástechnikai szakképesítéssel is rendelkeznek. A munkaközösség céljai közé tartozik hardver- és szoftverfeltételeink optimalizálása, oktatóprogramok gyűjtése, adaptálása, fejlesztése, és ezek megismertetése a tanárokkal helyi továbbképző tanfolyamainkon.

Szükségessé vált, hogy magunk is szoftverfejlesztésbe kezdjünk, hiszen a piacon található termékek tartalmilag és módszertanilag ritkán illeszkednek iskolánk pedagógiai követelményeihez. Célunk: a tantárgyak számítógéppel segített oktatásának integrálása az iskolában alkalmazott módszerek közé. Szoftverfejlesztés (a magyar, a természetismeret, a matematika, a földrajz, illetve a specifikus képességfejlesztés területein) a kisegítő iskolai nevelő- és oktatómunka tartalmi és módszertani fejlesztésének elősegítése érdekében, az enyhén értelmi fogyatékos tanulók speciális szükségleteinek megfelelően. Specifikusan a gyógypedagógiai fejlesztésben hatékonyan használható multimédia oktatási anyagok kidolgozásának és alkalmazásának pedagógiai, pszichológiai, ergonómiai feltételeinek meghatározása.

Hétvezér Általános Iskola

El akarjuk készíteni a második CD-ROM-ot is Fehérvár és a török kor címmel. Több szaktárgy - magyar, történelem, ének, rajz, számítástechnika - képviselői dolgoznak együtt, valamint bevonjuk a tanulókat is a munkába. Úgy gondoljuk, az anyaggyűjtéstől a megvalósításig terjedő közös tevékenységnek pozitív nevelő hatása van.

Terjeszthetőség

Hugonnai Vilma Egészségügyi Szakközépiskola

Közel 20 éve jelentek meg a középiskolákban a személyi számítógépek. Az azóta eltelt időszakban a számítástechnika/informatika oktatása és alkalmazása lényeges fejlődésen ment keresztül. A számítógépek tantárgyi alkalmazásai ennek ellenére lassan fejlődtek. Ennek legfőbb oka, hogy kevés a kifejezetten tanórai alkalmazásra szánt szoftver. Véleményünk szerint a számítástechnika tantárgyi alkalmazását jelentősen gátolja az is, hogy a programok használatához kevés módszertani segítséget kap a felhasználó (tanár). Ebből kiindulva az elkészített szoftverekhez kezelési útmutatót, továbbá részletes módszertani javaslatokat is mellékelnénk. Ez jelentősen megkönnyítheti a programokat alkalmazni kívánó pedagógusok helyzetét. Az elkészült anyagot nem csak saját iskolánkban akarjuk használni, hanem CD-n összegyűjtve bármely iskolának átadjuk.

Európa 2000 Közgazdasági és Műszaki Szakképző Iskola

Az iskolában jelenleg az Angliából adaptált modulrendszerű szakmunkásképzéssel történik az asztalos szakma oktatása. A szakmai elméleti és gyakorlati oktatás szorosan egymásra épülő elemekből tevődik össze.

Pályázati támogatással megvalósul a modulrendszerű asztalos szakmunkásképzés számítástechnikai eszközökkel történő oktatásának kidolgozása. Ez olyan sokrétűen felhasználható, más képzések, képzőintézmények számára könnyen hozzáférhető és hasznosítható oktatóanyag, mely a modern pedagógiai és oktatási eszközök alkalmazásán alapszik. Mindezen felül elősegíti a felnőttképzés és távoktatás fejlesztését, hiszen a módszer kisebb átalakításokkal bármelyik területen alkalmazható.

Az asztalos szakképzés területén nem csak a modulrendszerű képzéssel dolgozó szakképzők alkalmazhatják a rendszert. (Például az általános iskolai technika oktatás számára könnyen kiválogatható a rendszerből az általános iskolás tanulók számára megfelelő tananyag.)

További előny, hogy a tananyag folyamatosan fejleszthető, bővíthető. Minden iskola a saját képzési profiljának megfelelően alkalmazhatja.

Dobó Katalin Gimnázium

Tervünk és pályázatunk célja az, hogy ebből a programból kiindulva egy interneten elérhető tesztbankot alakítsunk ki. Így bárhonnan iskolai foglalkozás keretében bárhol használhatják a tanulók, internet elérés birtokában otthoni gyakorlásra is alkalmas lehet. A programkódot nyílttá kívánjuk tenni, hogy a teszteket megfelelő dokumentáció segítségével minden iskola a saját belső hálózatán is használni tudja. Az interneten elérhetővé kívánjuk tenni a teszteket, és lehetőséget szeretnénk adni arra is, hogy bárki saját tesztjeivel bővítse azok számát. A tesztállomány létrehozásában előzetes egyeztetésünk alapján városunk más oktatási intézményei is részt kívánnak venni.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.