2020. február 24., hétfő ,

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 1997 június

Szelidítsd meg a tüzet!

2009. június 17.

"SZELIDÍTSD MEG A TÜZET!"

- Új úton az óvodások, iskolások tűzvédelmi nevelése -

Az utóbbi években a felnőttek világának felgyorsult, zaklatott ritmusa a gyerekek életére is nagy hatással van. Tudjuk, érezzük, gyermekeink több időt, törődést, odafigyelést igényelnének.

A kisgyermekek nevelése a családokban változó, fejlődő technikai környezetben zajlik. Egyre korábban kényszerülünk végiggondolni, mi minden veszélyezteti biztonságukat. Felkészülni és felkészíteni őket az önállóságra mindannyiunk közös felelőssége. Segítenek e célok elérésében az óvodák és az iskolák is. Nevelési terveikben egyre fontosabb szerepet kapnak a gyermekek harmonikus fejlődését, egészséges, biztonságos életvitelét szolgáló programok.

Az intézményes tűzvédelmi nevelés-oktatás szükségessége hosszú évek óta nagy feladatot jelent tűzoltóknak, pedagógusoknak egyaránt. A családok mindennapi tűzmegelőzési gyakorlata általában nem tudatos, nem tervszerű, a mindenkori aktuális veszélyhelyzethez, vagy annak elkerüléséhez kötődik. A gyerekek idejük nagy részét nem otthon töltik, szabadidejük eltöltésében egyre kevésbé ellenőrizhetőek.

A gyökerekről

Hagyományosan a tantervek az osztályfőnöki foglalkozások részeként, évi 2-3 órában szerepeltették a tűz elleni védekezéssel kapcsolatos ismeretek feldolgozását.

Az 1985-ös oktatási törvény adta szakmai autonómia lehetővé tette az alternatív programok széles körű elterjedését. A BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság (a továbbiakban BM TOP), az Országos Közoktatási Intézet és Zsolnai József együttműködésének eredményeként az Értékközvetítő és képességfejlesztő pedagógiai program önvédelmi képességfejlesztő egységének önálló része lett 3. osztályban a tűzvédelmi nevelés. Létjogosultságát, közkedveltségét számos kutatás, hatásvizsgálat, felmérés bizonyította.

Az akkori pénzügyi, szakmai és társadalmi körülmények lehetővé tették, hogy a tananyag átdolgozott változataival általánosan képző iskolákban és sérült gyerekeket nevelő iskolákban is foglalkozhassanak. A 90-es évek elejétől a BM TOP számos pályázattal, versennyel, illetve video- és diafilmekkel, játékokkal segítette az óvodákat, iskolákat.

Az 1993-ban megjelent oktatási törvény rendelkezése alapján 1995-ben elkészült a Nemzeti alaptantervben kialakított 10 műveltségi terület anyagába csak elszórtan, áttételesen, elemi formában kerültek be a tűzmegelőzéssel, -oltással, mentéssel foglalkozó ismeretek.

A téma időszerűsége

Az elmúlt évben hatályba lépett ún. tűzvédelmi törvény 22. §-a elrendelte, hogy valamennyi oktatási intézményben oktatni kell általános és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket.

Ez új feladatokat jelent valamennyi érintett számára. A BM TOP tájékoztatási és társadalmi kapcsolatok főosztálya segítséget ajánlott a közoktatási intézményeknek e törvényi szakasz megvalósításához. Programunk anyaga segít megalapozni a gyermekek tűzvédelmi kultúráját. Alapvető célunk olyan készségek elsajátíttatása és pozitív beállítódások megalapozása, amelyek az életet és környezetet kímélő magatartás kialakításához, a személyes biztonság eléréséhez vezetnek.

Az országból közel 500 intézmény vállalkozott arra, hogy az 1997/98-as tanévben az útmutatók segítségével kipróbálja a képsorozatot és a munkáltató füzeteket. Az Országos Közoktatási Intézet segítségével mintatanterv is készül, mely megjelenik majd az országos információs adatbázisban is. Ennek összeállításához szeretnénk felhasználni a kipróbálásban résztvevők és az őket segítő szakemberek tapasztalatait.

Programunk szabályozási háttere

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 15.,16.,17. §-a a magánszemélyek kötelezettségévé tette a tűzmegelőzési ismeretek megszerzését, a tűzvédelmi ismeretek megtartását, a tűzjelzéssel, továbbá a tűzoltással kapcsolatos kötelezettségeik megismerését, felelőssé tette őket a felügyeletük alá tartozók ez irányú ismereteinek megszerzéséért, valamint e személyek tűzvédelmi magatartásáért. E kötelezettségüknek csak abban az esetben tudnak eleget tenni, ha az alapvető tűzvédelmi ismereteket elsajátítják.

A tűzvédelem korábbi szabályozását megerősítve az új tűzvédelmi törvény 22. §-ában valamennyi oktatási intézmény számára (alap-, közép-, felső fokú) elrendelte, hogy az általános és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket oktatni kell. A mai oktatási rendszerben ezek rendszeres, tudatos teljesítése nem jellemző. Ezen ismeretek nélkül azonban a korábban említett állampolgári kötelezettségeknek sem lehet érvényt szerezni. A tűzvédelemmel kapcsolatos ismeretek, készségek elemei a NAT több műveltségi területén is megjelennek, de konkrét fejlesztési követelményt egyetlen helyen fogalmaz meg. (Ember és társadalom, a 8. évf. végén az állampolgári ismeretek körében.)

A tűzvédelmi törvényből adódó feladatok ellátásához szükség van az önkormányzati intézmények (közoktatás és tűzoltóság) együttműködésére, ezért az érintett minisztériumok a közeljövőben együttes tájékoztatót adnak ki. Ebben rögzítik a vállalt feladatokat, meghatározzák a közös munka területeit, lehetőségeit.

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium vállalja, hogy a tűzoltóságok által nyújtott információkat (taneszközökről, útmutatókról, programokról, továbbképzésekről, szakmai segítőkről, lehetőségekről stb.) a pedagógiai szaksajtóban és a tantervi adatbankban közzéteszi. Vállalja továbbá, hogy a NAT továbbfejlesztésekor a rendelkezésére álló eszközökkel szorgalmazza a tűzvédelmi nevelés elveinek és követelményeinek beépítését. A BM TOP vállalja a közoktatási intézmények segítését. Programajánlatot készít, taneszközöket ajánl, pedagógiai tanácsokkal szolgál, továbbá információs és tanácsadó bázisként is működik a közoktatási intézményeket közvetlenül segítő hivatásos és önkéntes tűzoltóságok számára.

A tűzvédelmi neveléshez készült anyagokról

Az óvodák számára Tüzet viszek címmel 20 oldalból álló képsorozat készült, melyet az óvodapedagógusok útmutató alapján dolgozhatnak fel.

A képek példákat adnak arra, mikor lehet barát, mikor pedig ellenség a tűz. Segítenek megalapozni a tűz megelőzését szolgáló magatartás kialakítását. Olyan példákat mutatnak be, amelyek a gyerekek szűkebb környezetében előfordulhatnak. Felhívják a figyelmet a veszélyhelyzetben elvárható helyes viselkedésre. A képsorozat módot nyújt a differenciált feldolgozásra, a témákat lehet szűkíteni vagy bővíteni a gyerekcsoport ismereteinek megfelelően.

Az iskolák számára Szelídítsd meg a tüzet főcímmel négy munkáltató füzet és egy tanári kézikönyv készült. Egy-egy füzet két évfolyamra szól, így a helyi tantervekben könnyebben helyezhető el, akár megbontva, akár egy tömbben. A különböző témakörök egyre bővülő terjedelemben, az életkori sajátosságoknak megfelelően jelennek meg.

A főbb fejezetek a következők:

- Az emberek tűzzel való kapcsolatának története

- A tűzgyújtás története

- A tűzoltóság rövid története

- Tűzmegelőzés

- a háztartásban (sütés, főzés, fűtés, világítás)

- tűzgyújtási szabályok a szabadban

- A gyújtás és az oltás alapvető szabályai

- Menekülés

- Segítségkérés - a telefonálás módja

- Elemi elsősegély - pl. forrázás, kis égési sérülés esetén

- A tűzoltóságok (pl.: munka, elvárás, sport).

Az egyes témákhoz olyan feladatok is tartoznak, melyekkel kapcsolódni lehet a más tantárgyakban tanult ismeretekhez. A legfontosabb tudnivalók elsajátításához füzetenként minimálisan 8 elméleti és 5 gyakorlati jellegű foglalkozás szükséges. Természetesen az adott gyerekközösség sajátosságaihoz alkalmazkodva az egyes témák szabadon bővíthetők.

Minden füzet végén Tűzpróba című oldalt helyeztünk el. Az ott található feladatok egyrészt a gyerekek motiválását szolgálják (8-10 évesek), másrészt a legfontosabb tudnivalókat foglalják össze (12-14 éveseknek). A pályázati felhívások a programmal kapcsolatos visszajelzésre is lehetőséget teremtenek.

Terveink szerint a továbbiakban a programmal kapcsolatos információkról a sajtó útján rendszeresen tájékoztatást adunk

Az észrevételeket, véleményeket, javaslatokat a következő címre várjuk, további felvilágosítással is itt szolgálunk:

BM Tűzoltóság Országos Parancsnokság

Tájékoztatási és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya

1064 Budapest, Izabella u. 62-64. Tel.: 266-1193, Fax: 112-2022

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.