2020. június 03., szerda , Klotild

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 2001 április

Részletek a román nép- és kisebbségismeret kerettantervből

2009. június 17.

Részletek a román nép- és kisebbségismeret kerettantervből1

VI. A magyarországi románok népi kultúrája

Belépő tevékenységformák

A tanulók

  • gyűjtsenek archív fotókat a tradicionális faluról, mesterségekről, munkaeszközökről stb.;
  • írásban és szóban jellemezzék az elődök ruházatát, népi konyhaművészetét, ünnepekhez kötődő szokásait stb.;
  • látogassák a kétegyházi tájházat, készítsenek népi ételeket, tekintsenek meg archív filmeket;
  • fejtsék meg az átmeneti rítusokhoz kötődő szakrális és profán szimbólumokat;
  • tanuljanak és adjanak elő népi költeményeket, népdalokat, tradicionális táncokat, meséket, legendákat, népi színjátékokat stb.;
  • az értékmentés szándékával gyűjtsenek ősi szokásokat, hagyományokat, folklóralkotásokat;
  • szervezzenek tanulmányi kirándulásokat, és látogassák a múzeumi gyűjteményt is mint az eltűnt idők fennmaradt tanúbizonyságát;
  • vegyenek részt néprajzi, önismereti táborokban, tiszteljék az apáink apáitól örökölt értékeket.

Témakörök
Tartalmak
A paraszti közösségek belső rendszere (A nagyobb hangsúly a magyarországi románság tárgyi és szellemi kultúrájának bemutatására esik.)
  Párhuzamok a román és a magyar népi kultúrában.
A család szerkezete, rokoni kapcsolatok A tradicionális típusú család bemutatása.
  A család mint társadalmi-gazdasági egység.
A család felépítése.
Kapcsolatrendszere.
Rokoni kapcsolatok.
A nemzetiségi, a vallási és helyi endogámia.

 

A magyarországi románok gazdasági-társadalmi helyzete Nincstelen parasztok, jobbágyok
  később szabad parasztok, szolgák,
disznópásztorok, béresek stb.
Zsúfolt lakóházú, keskeny és kanyargós utcájú települések.
Az Alföldön élő románság főbb tevékenységei Hagyományos tevékenységek:
  alaptevékenységek: mezőgazdaság, gyümölcstermesztés, szőlőművelés, állattenyésztés, méhészet;
kiegészítő tevékenységek: molnárkodás, halászat, vadászat;
háztartási tevékenységek: népi étkezési szokások, konyhaművészet, a textilszálak feldolgozása, ruhakészítés.
Földművelés, búza, árpa, zab, kukorica termesztése, aratás, len- és kenderfeldolgozás.
Földműveléshez használt eszközök Faeke (később vaseke), lovakkal letaposott vetések.
Ősi mesterségek (általában) Fafeldolgozás
  építmények: fatemplomok, házak és paraszti gazdaságok.
Népművészet.
Fazekasság.
A magyarországi románok népi mesterségei szűcsmesterség;
  szövés;
hímzés.
A Román szokások, hiedelmek és hagyományok Mindezek bemutatása egyetemes és nemzeti kontextusban, párhuzamok a román és a magyar népi kultúrában.
Naptári ünnepek és szokások A naptári ünnepek négy ciklusra bontva.
  Téli, tavaszi, nyári, őszi ünnepkör.
Nevek (ragadványnevek) A magyarországi románok nevei, ragadványnevei.
Átmeneti rítusok (születés, lakodalom, temetés) Születés - keresztelés
  a) Terhesség
Népi szokások és hiedelmek.
Jövővarázsló eljárások
 

 

  b) Születés
  Születési szokások
c) Az újszülött
Sorsot befolyásoló mágikus eljárások.
Hiedelmek, babonák.
Profán szimbólumok.
Keresztelés - Szentség
Az újszülött integrálódása a keresztény ortodox egyházba.
Szakrális rítusok, szimbólumok.
Születés - művészetek A bölcsődal.
  A születés a művészetekben.
Lakodalom - házasságkötés - művészetek  
Népi összejövetelek a lakodalom előtti időszakból Tradicionális táncmulatságok
  a) A vasárnapi és ünnepnapi táncház
b) Fonó
c) A "fujit" nevű házasodási forma
d) Eljegyzés
Lakodalmi ceremónia  
Lakodalom - népi színjátszás A menyegzői időszakokhoz kötődő cselekmények, mulatságok és népi alkotások.
  A lakodalmi szokások, rítusok, köszöntők
és a menyegzői táncszó (csujogatás).
A lakodalmi költészet Lakodalmi köszöntők.
  Menyasszonysiratók.
Az átmenetet elősegítő népi játékok, rituális eljárások.
Egyházi esküvő A szakrális szimbólumrendszer megfejtése.
Az esküvő mint Szentség Az ortodox szertartás leírása.
  A görög katolikusok házasságkötési liturgiája.
Baptista esküvő.
A lakodalom a művészetekben.
(lásd: román irodalom kerettanterv)

 

A magyar népszokások hatása A magyar népszokások átvétele.
Halál - temetés  
A temetési szertartás főbb szegmentumai Az elváláshoz és az átmenethez
Népi gyógyászat Mágikus eljárások
  (ráolvasások)
a testi-lelki épségért:
a szemmel verés ellen;
rontás ellen stb.
Gyógynövények és egyéb anyagok alkalmazása a népgyógyászatban.
Mágikus gyógyítás.
Hit a (varázslóének) ráolvasás varázserejében.
A gyermek szerepe a tradicionális közösségekben A gyermek jogai, kötelességei, szabadideje
Gyermekjátékok 1. A felnőttek világából vett játékok:
  a családi élet szokásai (pl.: lakodalom, temetés stb.) a gyermeki színjátszásban.
2. Igazi gyermekjátékok:
"d-a bige", d-a tetrutâle stb.
Gyermekszínház: kolindálás, "pâpâruga", esővarázslás stb.
A gyermekjátékok költészete:
kiszámolók, nyelvtörők, gyermekdalok, mondókák.
A parasztgyerekek játékai Játékszerkesztés a tradicionális közösségekben
Népköltészet (Lásd a román irodalom kerettantervi részt is.)
A folklór mint hagyomány- és szokásköltészet Az agrárszokások költészete
  Aratódalok
A népi alkotások funkciója, téma- és hangulatvilága Karácsonyi énekek
  Vallásos és világi témájú kolindák.
Lakodalmi költészet
A népgyógyászat költészete
mágikus énekek, ráolvasások.
Halottsiratók, halotti énekek

 

Tanköltemények Szólások és közmondások. (Hocopán Sándor: Méhkeréki szólások és közmondások).
  Találós kérdések.
  Gyermekfolklór.
Népballadák Népballadák: Bárányka (Miorita)
  Manole Mester (Messterul Manole)
Népi epika Népmesék: tündérmesék, tanmesék
Egyetemes-nemzeti-helyi motívumok  
V. Gurzâu, T. Simonca, M. Purdi meséiben  
Népi legendák Földrajzi és történelmi legendák
A növény- és madárvilág legendák tükrében Állatok, madarak, növények a legendák világában.
Népi líra Érosz a folklórban.
  Szerelmi tárgyú dalok.
  Csujogatók.
Népi színjátszás Paraszti karnevál: turkajárás, maszkos alakoskodások.
  Misztériumjátékok.
  Betlehemezés.
  Egyéb népi színjátékok.
Népzene Bölcsődal, szerelmi dal, ballada, siratóének, hóra.
Néptáncművészet  

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.