2019. december 05., csütörtök , Vilma

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 1997 május

A matematika alapműveltségi vizsga általános követelményei

2009. június 17.

A matematika alapműveltségi vizsga általános követelményei

A matematika kötelező vizsgatárgy.

A vizsga tartalmát a Nemzeti alaptanterv 1-10. évfolyamra előírt témái alkotják:

- Gondolkodási módszerek: halmazok megadása, halmazműveletek; osztályozás, rendezés, kombinatorika; a nyelv logikai elemei.

- Számtan, algebra: számfogalom, valós számkör, számegyenes; alapműveletek, egész kitevőjű hatványozás, négyzetgyökvonás; elemi számelméleti ismeretek; arányosság, százalék- és kamatszámítás; azonosságok, algebrai kifejezések átalakításai; első- és másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, kétismeretlenes egyenletrendszerek.

- Összefüggések, függvények, sorozatok: derékszögű koordinátarendszer; változó mennyiségek közötti kapcsolatok megadása; elemi függvények grafikonja, jellemzői; egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása; szögfüggvények fogalma; sorozatok.

- Geometria: térelemek, fogalmak, szerkesztések; adott tulajdonságú ponthalmazok; geometriai transzformációk, egybevágóság, hasonlóság; vektorműveletek; síkidomok jellemzői, speciális négyszögek, sokszögek; szögek, távolságok meghatározása, kiszámítása; kerület- és területszámítás; testek jellemzői; felszín- és térfogatszámítás.

- Valószínűség, statisztika: adatok rendszerezése, szemléltetése; relatív gyakoriság, valószínűség.

A kiegészítő/elmélyítő követelmények tartalmát, vizsgáztatásának időtartamát, eszközét és módját az iskola határozza meg.

*

A vizsga központi feladatbankból összeállított feladatlap megoldásával történik.

A feladatlap a fenti témakörök mindegyikéből tartalmaz feladatot.

A feladatlapon fele-fele arányban szerepelnek a Nemzeti alaptanterv minimum- és minimum fölötti követelményeinek megfelelő feladatok.

A feladatlap különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását és értelmezését igénylő és lehetőleg gyakorlatközeli feladatokat tartalmaz.

*

A vizsga lehetővé teszi annak értékelését, hogy a vizsgázó

- ismeri-e az előírt témák fogalmait és összefüggéseit;

- mennyire képes matematikai szövegek értelmezésére, a szöveg alapján a feladat formalizálására, modellezésére, a jelölésrendszer helyes alkalmazására;

- mennyire képes adatokat, összefüggéseket ábrák, táblázatok, grafikonok alapján, illetve segítségükkel felismerni, értelmezni, szemléltetni;

- tudása milyen fejlett, a tanult ismeretek, módszerek, eljárások alkalmazásának képességei, készségei milyen fokon állnak;

- mennyire képes egy feladat megoldását megtervezni, a várható eredményt megbecsülni, a kapott eredményt ellenőrizni.

*

A feladatlap megoldására 90 perc áll rendelkezésre.

A feladatok megoldásához zsebszámológép használható.

A javítást és az értékelést a szaktanár végzi megadott javítókulcs és osztályzattá alakító kulcs segítségével.

A javítást és az értékelést a vizsgaelnök ellenőrzi, illetve ellenőrizteti.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.