2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 2001 január

Ligeti Csákné :: Miért más?

2009. június 17.

A hosszú évekig tartó egytankönyvűség egyeduralmát az első osztályos könyvek megjelenése törte meg. A központilag elrendelt (megrendelt) ábécéskönyv mellett népszerűvé vált a macis tankönyvcsalád, a Lovász Gabriella-féle Betűvásár. Az 1985. évi tantervi korrekció már többféle olvasástanítási módszert engedélyezett, s megszülettek ezek tankönyvi variációi: a NYIK-program, a globális, az intenzív-kombinált, a pálcikás, a fenomimikai, a heurisztikus olvasástanítási módszer könyvei. A tankönyvpiac kialakulásakor a kiadók az eltérő módszerekhez készítettek olvasókönyveket. A kezdeti módszerbeli változatosság azonban az évek múltával alábbhagyott. A tanítók hol ezzel, hol azzal a módszerrel és könyvvel próbálkoztak, keresték maguk és a gyermekek számára a legjobb megoldást. A szakmai tanácskozásokon azután bebizonyosodott, hogy valójában kétféle olvasástanítási módszer létezik, a globális, azaz szóképtanuláson alapuló és a szintetikus-analitikus, azaz hangoztató-elemző-összetevő elven alapuló, s e kettőnek számtalan változata van.

A tanítóság körében egyre nagyobb lett az igény arra, hogy a hagyományos értelemben vett hangoztató-elemző-összetevő módszer tankönyvei is megújuljanak, a tankönyvválasztás ne kényszerítse a tanítót permanens továbbképzésre. A tankönyvírók és a kiadók eleget tettek a kívánalomnak, ma már többféle elsős olvasókönyv kapható ehhez a módszerhez. Nehezebb feladat elé állította a tanítót a tankönyvválasztás az azonos olvasástanítási módszerhez készült tankönyvek esetében. Ennek megkönnyítésére összehasonlító elemzést végeztem négy elsős olvasókönyv alapján.1 Vizsgáltam a tankönyvek felépítését, belső logikai rendszerét, feladattípusait, az ábrák, képek használhatóságát, minőségét. (Mind a négy könyv szerepel a tankönyvjegyzéken.)

A tankönyvek szerkezete

Az NTK és a Dinasztia Kiadó könyvei egyetlen kötetben tartalmazzák az első osztály tananyagát. Az Apáczai Kiadó két kötetre bontotta a tananyagot: a betűtanulás időszakára (Az én ábécém) és a szövegolvasás időszakára (Első olvasókönyvem). A Romi-Suli Kiadó egy kemény fedelű kötetben jeleníti meg a tanév teljes tananyagát (ez akár tartós tankönyvként is szolgálhat) és két kis puha fedelű füzetkében a begyakorlás feladatait.

1. táblázat  A külső megjelenés

Apáczai
Romi-Suli
NTK
Dinasztia
Méretek
21x28,5 cm
21x23 cm
17x24 cm
21x29,5 cm
Tömeg
84 dkg
84 dkg
62 dkg
62 dkg
Oldalszám
120+112
168+72+48
199
207
Kötés
kartonált
Kemény fedelu
Kemény fedelu
kartonált

Az Apáczai Kiadó kötetei munkatankönyvek: aláhúzni, összekötni, színezni kell bennük. A Romi-Suli az ilyen típusú feladatokat az Olvasni tanulok és a Feladatlapok füzeteiben gyűjtötte össze. Az NTK rövid szöveges utasításokat ad, a Dinasztia könyvében nincs semmiféle utasítás, kivéve az előkészítő időszak néhány ikonocskáját. Ezek a módok megfelelnek a kiadó által elképzelt tankönyvmodelleknek. A Romi-Suli utasításai a gyerekeknek, a pedagógusnak és a szülőknek egyaránt szólnak, sőt külön leveleket ír a szülőknek - talán ez a könyv a legjobban követhető a szülők számára. Hasonlóképpen jól követhető az NTK könyve is. Az Apáczai Kiadó Az én ábécém kötetében rajzos jelek szólnak a gyerekeknek, az Első olvasókönyvemben kék színnel nyomták a feladatokat. A Dinasztia Kiadó díjtalanul adja a tanító kezébe olvasástanítási programját, amelyben részletes leírások találhatók. A módszer a szülők számára azonban nehezen követhető. Ez a szempont azért fontos, mert az elsős kisgyerek a tanév elején a felnőttek, sok esetben a szülő segítségére szorul. Az iskolakezdéskor a szülők még szívesen segítenek gyermekeiknek, kíváncsiak a haladásukra. Ezt a késztetést inkább erősítenünk kell, mint gyengíteni, kioltani.

2. táblázat  Az egyes fejezetek összehasonlítása

Apáczai Romi-Suli NTK Dinasztia
Előkészítő időszak Terjedelem
15 oldal
21 oldal
18 oldal
30 oldal
Feladattípusok
5-féle
9-féle
10-féle
12-féle
Feladatok száma
16 db
69 db
35 db
77 db
betűtanulás Terjedelem
77 oldal
104 oldal
97 oldal
72 oldal
Feladattípusok (10 oldalon)
14-féle
15-féle
11-féle
9-féle
Feladatok száma(10 oldalon)
65 db
80 db
42 db
36 db
Szövegolvasás Terjedelem
112 oldal
117 oldal
50 oldal
80 oldal
Versek száma
51
45
42
70
Próza
47
27
35
53
Feladattípusok
20-féle
13-féle
14-féle
0
Feladatok száma
235 db
149 db
131 db
0

Előkészítő időszak

Mind a négy könyv tervez előkészítő időszakot, de eltérő terjedelemben. A feladattípusok sokfélesége és darabszáma jelzi, hogy mire számíthat a tanító. Az Apáczai könyvében a "hol hallom" feladatok szerepelnek nagy számban, a hangok helyét kell színezni, az NTK könyvében korongot kell rakni arra a képre, amelyben hallani a kívánt hangot, a Romi-Sulinál az összekötés, karikázás, színezés adja a legfőbb tevékenységet a keresett hang felismerésénél. Ugyanez a könyv szóképes előprogramot alkalmaz. Néhány állandó visszatérő szereplő neve szerepel szóképekben. A Dinasztia könyvében a leggyakoribb tevékenység az átírás, rajzolás, valamint a légzőgyakorlat.

3. táblázat  Az előkészítő időszakban alkalmazott feladattípusok

Apáczai Romi-Suli NTK Dinasztia
Mondatalkotás
6
8
11
16
Hangfelismerés
2
12
2
-
Hangok helye
2
12
-
4
Mgh.-leválasztás
-
-
-
4
Msh.-leválasztás
-
-
-
12
Szótagolás
4
8
4
-
Mgh.+szájtartás
-
6
2
3
Msh.+szájtartás
-
-
-
1
Hangösszevonás
2
-
-
-
Irányok
-
7
5
2
Ellentétes jelentésu szópárok
-
3
1
2
Jelfunkció
-
3
1
1
Azonosság észrevétele
-
-
4
-
Átírás, rajzolás
-
-
-
15
Formaészlelés fejlesztése
-
10
3
6
Légzőgyakorlat
-
-
-
11
Színek ismerete
-
-
2
-
Feladattípusok száma
5-féle
9-féle
10-féle
12-féle
Feladatok száma
17 db
69 db
35 db
77 db

A Romi-Suli nagy eseményképei igen jó alkalmat adnak a mondatalkotásra. Külön erénye a kiadónak, hogy ugyanezek a képek nagy alakban taneszközként is kaphatók. Az NTK könyvében kis piros szív figyelmezteti a gyerekeket, hogy a képolvasást balról kell kezdeni. A Dinasztia könyve a törpéket állítja a középpontba képein. A képek kevés cselekvést mutatnak be, nehézkes róluk a mondatalkotás. A hangokra bontást a kis törpe tapssal jelzi a gyerekeknek. Az iskolák gyakorlatában azonban szótagolásnál szoktak tapsolni. A kétféle eljárás zavart okozhat a tanítók és a gyerekek munkájában. Nagy teret szentel a könyv a légzőgyakorlatoknak. Kérdéses, hogy a sok helyet elfoglaló rajzos "utasítás" nem helypocsékolás-e, nem elegendő-e a tanító szóbeli utasítása, mintája.

Betűtanulás

Bár mind a négy könyv a hangoztató-elemző-összetevő módszert vallja a magáénak, igen eltérő módon valósítják meg azt.

4. táblázat  A betűtanítás felépítése

Apáczai Romi-Suli NTK Dinasztia
A nyomtatott kis- és nagybetűket együtt tanítja
+
+
+
-
betűtípus
Arial
Arial
Arial
Times New Roman
Van lehetőség más betűfajta megismerésére
-
+
-
+
Van minta az írott kisbetűkre
-
-
+
+
A betűtanulást eseményképpel indítja
+
+
-
+
Hívóképet használ
+
+
-
+
Szótagolás
+
Jelölve
+
+
Differenciálási lehetőség a már olvasó gyerekek számára
-
+
+
+

Mind a négy könyv tagja egy tankönyvcsaládnak: az olvasókönyvön kívül munkatankönyv, munkafüzet készült az írástanuláshoz. Bár szerencsés, hogy a nyomtatott betű mellett megjelenjen az írott betű is a gyerekek előtt, érthetetlen, hogy az olvasókönyvek szűkös helyét írott betűk bemutatására engedik át.

A tanítás során nehézségeim voltak a Dinasztia könyvének betűivel. A betűk formáját elemezve nehéz volt megmagyarázni a "talpacskákat", elvékonyodásokat, íveléseket. Az "l" betű nem volt álló egyenes, hanem alul felül talpacskája van (ráadásul nem is egyforma), mely íveléssel kapcsolódik az álló részhez. Ebből a példából is látható, mennyi gondot jelentett a betűformák elemzése, megjegyzése, táblai előállítása. A taneszközpiacon nem kapható mozgatható ábécéskészlet, sem tanítói, sem tanulói kivitelben.

Az Apáczai könyve az új betűt mindig a bal oldalon mutatja be. Eseményképpel indít, mellette a hívókép, a nyomtatott kis- és nagybetűvel és azzal a szóval, melyről leválasztotta az új hangot. Az oldal többi részén és jobb oldalon gyakorlófeladatok vannak. A "k" tanítása után a gyakorlóoldalak száma háromra nő.

A Romi-Suli hat egységben 3-3 új betűt tanít. Nagy eseményképpel indít, tőle jobbra és balra betűfelismerési gyakorlatok vannak, majd oldalanként találjuk az új betű hívóképét, a nyomtatott kis- és nagybetűt, a kiinduló szót, valamint egy verset. Az oldalon a továbbiakban gyakorlófeladatok vannak. A betűtanítás második részében hét egységben csak két betű ismertetése történik egyszerre (eseménykép, hívókép, betű, vers), ezt két gyakorlóoldal követi. Az eseménykép alatt megjelennek az addig már tanult betűk. Az Olvasni tanulokban betűnként van egy-egy gyakorlóoldal, majd betűcsoportonként még kettő.

A Nemzeti Tankönyvkiadó könyvében az új betűt mindig bal oldalon találjuk. A magánhangzók mellett látható a szájtartás is. A nyomtatott kis- és nagybetűket olyan rajzok veszik körül, melyek kezdőhangja az éppen tanult hang. Az oldal többi részén gyakorlófeladatok vannak, betűnként hol egy, hol három.

A Dinasztia törpés ábécéjében is bal oldalon található mindig az új betű: eseménykép, hívókép, a kiinduló szó, egy betűzsák, amelyben különböző betűtípusok találhatók. A lap alján írott betűs sor ad mintát az alakításhoz, kötéshez. A jobb oldal gyakorlóoldal. Három betű után még két gyakorlóoldal található.

5. táblázat  Az első tíz oldal feladattípusai és darabszáma

Apáczai Romi-Suli NTK Dinasztia
Beszédfejlesztés Mondatalkotás
6
2
1
4
Légzőgyakorlat
-
-
-
2
Szógyűjtés
-
2
6
-
Szótagolás
6
5
-
-
Hangismeret Hangfelismerés
6
4
12
7
Hangok helye
6
-
5
-
Betűismeret Felismerés
6
22
1
4
Kisbetű-nagybetű
6
1
-
-
Hosszú-rövid mgh.
7
6
2
1
betűsor olvasása
11
9
7
6
Szóolvasás Összeolvasás
3
-
2
-
Szótagolvasás
2
1
3
6
Szótagazonosság
3
2
1
-
Szótag folytatása
-
4
-
-
Hiányos szó-kép egyeztetés
-
9
2
-
Szó-kép egyeztetés
-
5
-
-
Szóolvasás
1
7
-
4
Szó rajzos értelmezése
1
-
-
-
Mondatolvasás Mondatolvasás
-
-
-
2
Kérdésre válasz keresése képen
1
1
-
-
Feladattípusok száma
14
15
11
9
Feladatok darabszáma
65
80
42
36

Az új betű felismeréséhez, összeolvasásához, ezek értelmezéséhez számtalan gyakorlófeladat tartozik. Az első tíz oldal feladatai még nem lehetnek túl változatosak, mert kevés az ismert betű, így azokból kevés szó rakható össze. Ugyanakkor ez az az időszak, amikor a gyerekeknek meg kell tanulniuk a feladattípusok megoldását. Elgondolkodtató, hogy a Dinasztia Kiadó törpés ábécéje a nagy formátum mellett sem tartalmaz sok és változatos feladatot. Az a program, melyhez ez a könyv készült, hangsúlyozza a szótagolás szerepét az olvasástanulásban. A betűtanítás kezdetén azonban látványosan hiányoznak az erre utaló feladatok. Az NTK könyve a hangok ismeretére teszi a hangsúlyt, a Romi-Suli az olvasottak megértésére.

Azok a könyvek, amelyek eseményképpel kezdenek, hívóképet használnak, különös gondot fordítanak az illusztrációra, hiszen ebben az esetben a kép és a szöveg (betű, szótag, szó) egyenrangú. Három könyv használ hívóképet. Megválasztásuk azért fontos, mert ezek hivatottak a gyereket segíteni a hang-betű kapcsolat felismerésében. Különösen a gyenge vizuális emlékezettel rendelkező kisgyerekek számára van jelentősége.

Az eseménykép legyen cselekményes, hogy megkönnyítse a mondatalkotást; több olyan szó ábrázolását tartalmazza, amelyben szerepel a tanult hang - lehetőleg különböző helyzetekben (kezdőhangként, szó belsejében, a szó végén); a hívókép szerepeljen benne. Ezeknek a követelményeknek maradéktalanul csak a Romi-Suli könyvének illusztrációi felelnek meg. Az Apáczai könyvében gyakori, hogy csak 2-3 szót tud mondani a gyerek a képről a tanult hanggal. A Dinasztia törpés ábécéjének képei kevés cselekményt ábrázolnak, sokszor csak épp a hívókép az egyetlen szó, amely tartalmazza a tanult hangot. A hívóképtől elvárja a tanító, hogy a rajzról azonnal a kívánt szó és hang idéződjön föl a gyerekekben. Kérdéses hogy az "m" mókus hívóképe nem keveredik-e az "u" ugró mókus képével, vagy az "é" égő gyertyája nem a "gy" hangot idézi-e fel. Ugyanígy problémás az n, ö, l, a, s, t, ó, t, cs, g, b, f, i hívóképe. Mivel taneszköz nincs forgalomban a törpés ábécé hívóképeivel, a tanítók rákényszerülnek a rajzolgatásra. Ezek a hívóképek bonyolultak, nehezen ábrázolhatók. Ha pedig nincsenek a gyerekek előtt, nem tölthetik be funkciójukat. A Romi-Suli hívóképei sem rajzolhatók egyszerűen, de ezek kaphatók a taneszközpiacon, a kiadó gondozásában. Itt csak az "u" "ugat" hívóképpel van gond.

6. táblázat  A betűk sorrendje

Apáczai Romi-Suli NTK Dinasztia
Az utolsó magánhangzó sorszáma
14.
23.
25.
25.
Az első három mássalhangzó
m-t-l
m-s-l
m-t-l
m-t-s
Az első kétjegyu mássalhangzó sorszáma
27.
19.
28.
24.
d-b-p sorrend
b-p-d
b-p-d
p-d-b
p-b-d
d-b-p-sorszámok
19.; 23.; 25.
17.; 22.; 25.
13.; 21.; 26.
12.; 19.; 28.

A betűtanítás sorrendjében fontos megfigyelni, mennyire gyorsan tanulják meg a magánhangzókat. Hosszan hangoztatható mássalhangzókat tanulnak-e először, mely megkönnyíti az összeolvasást? A könnyen összecserélhető betűk kellően távol vannak-e egymástól?

Egy olvasókönyv használhatóságára jellemző, mennyi benne az olvasnivaló. Ezért megvizsgáltam, a betűtanulás kezdete után a 20., 30. és 40. oldalon hány szó és mondat található.

7. táblázat  Az olvasott szavak és mondatok száma

20. oldal
30. oldal
40. oldal
Szó
Mondat
Szó
Apáczai
27
6
18
Romi-Suli
27
4
52
NTK
24
0
29
Dinasztia
3
0
6

Az Apáczai, a Romi-Suli, az NTK könyvei bőséges kínálatot nyújtanak, amelyből a tanító az osztály képességeinek megfelelően válogat, a Dinasztia könyvében kevés az olvasnivaló. A tanítónak gondoskodnia kell kiegészítésről.

Szövegolvasás

A betűtanulás befejezése után mindegyik könyv szövegolvasásra tér át. Érdemes megfigyelni, hogyan oldották meg az átmenetet. A szövegolvasást a szövegek terjedelmével tudjuk vizsgálni. Ezért összehasonlítottuk a szövegolvasás első három oldalának szótagszámát a négy könyvben.

8. táblázat  Szövegek az első három oldalon

 
Apáczai
Romi-Suli
NTK
Dinasztia
Szótag-szám
műfaj
Szótag-szám
műfaj
Szótag-szám
műfaj
Szótag-szám
műfaj
1. oldal
26
vers
47
vers
96
vers
177
mese
2. oldal
150
2 vers
146
2 vers,
3 találós kérdés
134
mese, köz-mondás
219
mese
3. oldal
146
törté-net
59
vers
186
mese
214
mese
Összes
332
252
416
610

A betűtanulás időszakában is olvastak a gyerekek hosszabb-rövidebb történeteket. Az Apáczai, a Romi-Suli, az NTK ügyel arra, hogy a szövegolvasás bevezetése fokozatos legyen. A Dinasztia könyvében a váltás nagyon erőteljes. A korábbi alulterhelést felváltja a túlterhelés.

Külön vizsgálódást érdemelne a szerzők számának összehasonlítása. Különösen a versek esetében nagyok a különbségek. Prózában több az egyezés: a rövid terjedelem miatt kicsi a válogatási lehetőség. A könyvek impozáns szerzőgárdát vonultatnak fel. A legtöbbet közölt szerző Weöres Sándor (7-14-3-7), őt követi Nemes Nagy Ágnes (2-3-4-1). Prózában Tolsztoj írásai vezetnek (5-5-1-0), utána Gárdonyi szerepel legtöbbet (4-2-2-2).

9. táblázat  A könyvekben előforduló műfajok és szerzők

Apáczai
Romi-Suli
NTK
Dinasztia
Vers
31 szerző
21 szerző
19 szerző
25 szerző
Próza
16 szerző
18 szerző
17 szerző
14 szerző
Idegen szerzők száma
12 szerző
12 szerző
5 szerző
5 szerző
szerző nincs megjelölve
13 estben
0 estben
5 esetben
27 esteben
Népmese, népköltészet
15 db
8 db
18 db
32 db

A könyvek igen bizonytalanok a szerző megjelölésében: például az egyik könyv Ezópusz-meseként, a másik népmeseként jelöli meg ugyanazt a szöveget. A Romi-Suli járt el gondosan: a tartalomjegyzékben mindenütt feltünteti a szerzőt. A Dinasztia könyvében a szerző nélküli szövegek magas száma a törpemotívum erőltetéséből ered. Gyakoriak az irodalmilag értéktelen, néhol még didaktikusnak sem tekinthető szövegek. A versek körében sok a részlet közlése, olykor csak két sor, ez azonban ritkán van jelölve. Az Apáczai Kiadó könyve hol közli a szerzőt, hol nem, a tartalomjegyzékben többnyire mindenki megtalálható. Ugyanígy jár el a Nemzeti Tankönyvkiadó könyve is. A Romi-Suli szinte mindenütt megjelöli a szerzőt, a tartalomjegyzékben a fordítót is. (A tartalomjegyzék náluk valóban gyermekek számára készült, ragyogó ötlet a versek megkülönböztetése kicsi piros szívvel.) A Dinasztia könyve többnyire nem közli a szöveg alatt a szerző nevét, csak a tartalomjegyzékben, ott viszont gondosan jelzi a "részletek" megjelölést. Nem szerencsés a "365 állatmese nyomán" megjelölés a szerző helyett. Ez a felületes áttekintés is figyelmeztet arra, hogy még mindig nem vagyunk elég igényesek a kicsiknek szóló könyvekkel szemben.

Az Apáczai és a Dinasztia könyve szótagol, a Romi-Suli és a Nemzeti Tankönyvkiadóé nem. A szótagoló könyvek a szövegolvasás 7. oldalán térnek át a folyamatos szövegre. A Dinasztia a 10. oldaltól soványabb betűket használ, majd folyamatosan csökken a betűméret. Az Apáczai könyvében a folyamatos szöveggel egy időben csökken a betűméret is. Az NTK könyvében végig egyenletes a betűméret. A Romi-Suli betűmérete egyenletes, de zavaró lehet a gyerekeknek (én legalábbis ezt tapasztaltam az osztályomban), hogy a történeteket álló betűvel nyomták, a verseket kurzívval.

A szövegolvasás idején meg kell tanítani a gyerekeket a szövegértelmezésre, az egyszerű értelmezéstől a mélyebb szövegösszefüggések megértéséig, rá kell vezetnünk őket a lényeg meglátására, a szövegek műfaji megkülönböztetésére, a próza és a vers sajátosságaira. A szövegekkel kapcsolatos feladatoknak ezt a célt kell szolgálniuk. A következőkben csak három könyv feladatait vizsgálhatjuk, mert a Dinasztia Kiadó könyve nem tartalmaz semmilyen feladatot. Azok elvégzését a tanítóra bízza, akik a tanítói kézikönyvben találhatnak tanácsokat a szövegfeldolgozáshoz.

Az Apáczai könyve az egyes szövegek után közli a feladatokat kék színnel megkülönböztetve, a Romi-Suli külön munkafüzetbe gyűjtötte a feladatokat, az NTK könyvében a szövegek után sorszámozva következnek.

A feladattípusok száma a (10. sz.) táblázat alapján nem nyújt elég információt a tanítónak, hiszen nem lehet igazi feladatnak tekinteni a "Hallgasd meg a mesét!", az "Olvasd el a mesét!", "Gyakorold a vers olvasását!" utasításokat, "Van neked is állatod otthon?", "Mit gondolsz?" kérdéseket. De nem feladat a "Mondd el a mese tartalmát!", "Játsszátok el a történetet!" utasítás sem. A feladat és utasítás összekeverése az Apáczai és az NTK könyvében sok esetben előfordul.

Nevelési lehetőségek a könyvekben

Az olvasókönyvek kép- és szöveganyaga óhatatlanul közvetít egy világképet, azaz eszköz lehet a tanító kezében nevelési helyzetek megteremtésére. A sok lehetőség közül (nemzethez kötődés, természetszeretet, egyén és közösség viszonya stb.) egy szempontot választottam ki vizsgálódásom tárgyául: hogyan jelenik meg a család az olvasókönyvekben. Milyen családképet sugall az olvasókönyv a gyerekeknek?

10. táblázat  Szövegtípusonkénti tanulói teljesítmények

Feladattípusok
Apáczai
Romi-Suli
NTK
Egyszeru információ kiemelése a szövegből
68
16
43
Kép-mondat azonosítás
4
-
-
Rajzos értelmezés
10
14
1
Szereplő, helyszín megnevezése
11
10
4
Tulajdonság észrevétele
6
2
10
Lényeg kiemelése
7
-
4
Események sorrendje
8
8
-
Tájékozódás a szövegben
4
13
-
Tudakozódás személyes élmény után
28
1
9
Olvasd el!
19
-
10
Verstanulás
6
-
5
Szókincsbővítés
2
6
3
Pontos olvasás
1
19
-
Tartalomelmondás
6
-
6
Mondatkiegészítés szöveg alapján
1
13
-
Összefüggés keresése
25
23
22
Lexikonhasználat
4
-
-
Szótagolás
3
9
-
Szerző megnevezése
-
6
-
Verstani ismeretek
19
23
7
Dramatikus játék
3
-
3
Mesehallgatás
-
-
4
Feladatok darabszáma
235
149
131
Feladattípusok száma
20
13
14

11. táblázat  Családkép a tankönyvekben

  Apáczai Romi-Suli NTK Dinasztia
Rajz Vers, szöveg Rajz Vers, szöveg
Szülők+1 gyerek
1
2
1
2
Szülők+2 gyerek
2
0
1
0
Szülők+3 gyerek
0
0
3
0
Apa+gyerek
2
6
2
1
Anya+gyerek
4
8
3
7
Testvérek
0
2
2
2
Nagyszülők
2
5
1
2
Anya mesét olvas
0
0
0
0
Anya vasal, varr, főz, vásárol
0
1
2
0
Anya a munkahelyén
3
0
0
0
Apa a munkahelyén
3
0
0
0
Apa újságot olvas
0
0
1
0
Apa részt vesz a család tevékenységében
0
0
3
0
Összes előfordulás
17
24
19
14

A Romi-Suli és a Dinasztia Kiadó olvasókönyvében tudatosnak látszik a háromgyerekes családmodell szerepeltetése, bár náluk is csak inkább a rajzokban jelenik meg. A Romi-Suli könyvében az előkészítő időszakban a süncsalád, a Dinasztia könyvében a törpék családja szemlélteti a szerzők elképzelését a családi életre nevelésről. Az NTK és az Apáczai könyvében az egy- és kétgyermekes családmodell uralkodik. Az anya-gyermek ábrázolások, versek előfordulása túlnyomó részben az anyák napjához kapcsolódik. A Romi-Suli könyvében látható magas előfordulás Hervay Gizella Kobak meséinek köszönhető. Örvendetes, hogy mind a négy könyvben van példa az apa-gyermek kapcsolat bemutatására.

A szülők "hagyományos" szerepei természetesen megjelennek a rajzokon. De ez tetten érhető a mondatolvasásnál is: "A mama főz." "Édesanya vásárol." "Mit vesz anyu?" Egyedül a Romi-Suli könyvében vesz részt a sünpapa a család mindennapi életében (tolja az ikrek babakocsiját, gyógyszert hoz a patikából). Az anyák hagyományos szerepköréből a legkedvesebbet, az esti mesélést csak az NTK könyvében találtam meg két képen. A Dinasztia könyvében nagypapa olvas mesét az unokájának. A kisgyermeknek "kijáró" esti mesét az anyák sajnos átengedték a televíziónak, videónak. Ennek köszönhetően tanítványaim csak a rajzfilmeket nevezik mesének. Hatalmas mesekincsünk kiaknázatlan marad.

A szerzők a nagyszülőkről sem feledkeznek meg. Ez azért is szerencsés, mert az iskolakezdés időszakában a családok nagymértékben építenek a nagyszülők segítségétre, mindennapos a gyerekek kapcsolata nagyszüleikkel. A figyelem főként az Apáczai és a Dinasztia könyveiben érhető tetten.

Képi kultúra

Mind a négy könyv színes, négyszínnyomású. A Romi-Suli és a Nemzeti Tankönyvkiadó könyvében az illusztráció modern, tetszetős, jól felismerhető, a Romi-Suli képei kifejezetten fejlesztik a gyerekek vizuális kultúráját. Az Apáczai Kiadó könyvében a képek egyenetlen színvonalúak. Felismerhetők ugyan, de stílusukban inkább a giccs felé hajlanak. Az amerikai rajzfilmek formavilága köszönt ránk a könyv lapjairól. Az oldalak túl tarkák, nincs megtervezve a színviláguk. A fényképek nyomása silány, bár évente kiadásról kiadásra valamelyest javul. A Dinasztia Kiadó könyvének illusztrálása sikerült legkevésbé. Sok a felismerhetetlen ábra (4., 16., 26., 68., 69., 103., 129.). A könyv szerzői a törpéket tették meg könyvük szereplőinek, de az illusztrátor rajztudása és ötletei nem győzték a rengeteg törpét: csecsemőtől az öregasszonyig. Vannak kifejezetten ijesztő ábrák is (18. o.). Ebben a könyvben segíti a legkevésbé a kép a gyermekeket a mondatalkotásban, hangfelismerésben, szövegértésben, a vizuális kultúra gazdagításában.

Két könyvben is előfordul, hogy a szöveg és az illusztráció összekeveredett. Az NTK könyvében 17 esetben (bár ezek nem nagyon bántók, mert többnyire csak az illusztráció halvány pasztell alapszíne lóg be a szöveges részbe). A Dinasztia könyvében nyolc oldalon fordul ez elő. Különösen zavaró, szinte olvashatatlanok a 167. oldal sötétkék alapon halványkék betűi. A Romi-Suli könyve jó példa arra, hogyan lehet megteremteni egy-egy oldalon a szöveg és kép összhangját. Az Apáczai könyvének korábbi kiadásaiban is előfordult ez a hiba, de a kiadó javította a sokak által kifogásolt oldalakat.

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.