2020. június 01., hétfő , Pünkösd, Tünde

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 1999 március

Könyvjelző 99/3

2009. június 17.

Könyvjelző

Pléh Csaba: Bevezetés a megismeréstudományba

Budapest, 1998, TypoTex Kft. Elektronikus Kiadó. 264 p. (Test és lélek sorozat)

A megismeréstudomány az emberi ismeret rendeződésére és szerveződésére kérdez rá. A könyv alapkérdése az, hogy az emberi gondolkodás vajon kezelhető-e a megismerő lény biológiájától és evilági kötöttségeitől függetlenül csupán állandó fordítások sorozataként, vagy éppen az evolúciós történetből, az agy felépítéséből és a kultúrából kell kiindulnunk a megismerő ember megértéséhez. A kognitív tudomány emberi és tudományos üzenete: a különböző szakterületek egymásra fordításának szükségessége.

Polányi Mihály: Személyes tudás I-II.

Úton egy posztkritikai filozófiához
Ford.: Papp Mária
Budapest, 1994, Atlantisz Kiadó. 416, ill. 266 p.

Polányi Mihály ötvenes években írott fő művében a tudományos ismeret természetét és igazolását vizsgálja. A tudományos elfogulatlanság ideáljának, a valódi tudás állítólagos személytelenségének, univerzalitásának és objektivitásának elutasításával egy alternatív tudásideált alapoz meg, és kimutatja, hogy a megismerés minden egyes aktusában szerepet játszik a megismerő személy szenvedélyes közreműködése, s ez az együttható nem valamiféle tökéletlenség, hanem tudásának létfontosságú összetevője.

Peter Petersen: A kis Jenaplan

Ford.: Kopp Erika és Mikonya György
Budapest, 1998, Osiris Kiadó, Magyar Reformpedagógiai Egyesület Jenaplan Munkacsoport. 120 p.

A Jenaplan-pedagógia elmélete és iskolai gyakorlata napjainkban reneszánszát éli, s az 1997/98-as tanévben immár Magyarországon is több iskola kezdte el munkáját Petersen pedagógiai elveinek felhasználásával. A híres neveléstudós a nemzetközi reformpedagógiai szervezet 1927-es locarnói konferenciájára készítette el a jénai egyetem kísérleti és gyakorlóiskolájában kialakított új pedagógiai koncepciójának, illetve közoktatási reformprogramjának - a kötet alapjául szolgáló - első részletes leírását.

Pukánszky Béla-Zsolnai Anikó (szerk.): Pedagógiák az ezredfordulón

Szöveggyűjtemény
Budapest, 1998, Eötvös József Könyvkiadó. 238 p.

A szöveggyűjtemény a XX. század elején kibontakozó reformpedagógiai mozgalom által elindított folyamatot próbálja reprezentálni, amelyből az olvasó olyan alternatív irányzatokkal (pl. holisztikus nevelés, zöld pedagógia) és posztmodern útkeresők (pl. Ivan D. Illich) elképzeléseivel is megismerkedhet, amelyekről eddig alig lehetett magyar nyelven olvasni. A kötetben az önálló, fejlesztő kutatás eredményeként létrejött magyar iskolakoncepciók bemutatása is helyet kapott.

Jürgen Oelkers: Nevelésetika

Ford.: Glavina Zsuzsa, Komáromi Béla, Komáromi Magda
Budapest, 1998, Vince Kiadó. 206 p.

A könyv a pedagógiai etika problémáit, paradoxonait és perspektíváit elemzi egy olyan történeti szituációban, melyben a vallásos "emberképek" vagy az egységes emberi természetről alkotott antropológiai elképzelések már nem tudják kielégítően meghatározni a nevelés szerepét, s amelyben a pedagógiai köznyelv elveszítette egyértelműségét és szilárd vonatkoztatási pontjait. A klasszikus pedagógia hagyományának elemzése után a szerző a pluralizmust mint pedagógiai paradoxont, a posztmorális szubjektivitást, az erkölcsi tapasztalat és a tanulás összefüggését, az etikai igény és érvényesség kapcsolatát vizsgálja.

Dietmar Kamper-Christoph Wulf (szerk.): Antropológia az ember halála után

Ford.: Balogh István
Budapest, 1998, Jószöveg Műhely Kiadó. 158 p. (Jószöveg könyvek)

A német Suhrkamp kiadónál 1994-ben megjelent tanulmánygyűjtemény alapján összeállított kötet írásai arra a kérdésre keresik a választ, hogy a világ teljes humanizálásának bukásával és a perfektibilis emberkép programjával való leszámolást követően mennyiben lehetséges egy olyan antropológia, amely - tárgyának történetiségét figyelembe véve - a tényleges emberi tapasztalatok analízisét tűzi ki feladatául. Az írások közül pedagógiai szempontból mindenekelőtt Ulrich Herrmannak a felvilágosodás pedagógiai antropológiájáról írott tanulmánya tarthat számot az érdeklődésre.

Rigó Béla (szerk.): Szavalókönyv

Budapest, é. n., UNIÓ Lap- és Könyvkiadó Kft. Junior szerkesztősége. 208 p. (Háziszínpad sorozat)

Új, bővített kiadásban jelent meg a 12-18 év közötti diákok - és tanáraik - számára készült versösszeállítás. A kötet egyszerre antológia, amely tematikus bontásban főleg iskolai tananyagban nem szereplő költeményeket tartalmaz, s egyszerre elemzésgyűjtemény, amely a versmondás titkainak elsajátítására vállalkozókat a költeményekhez fűzött magyarázatokkal, illetve előadásukhoz kapcsolódó tanácsokkal látja el.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.