2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 1997 december

Könyvjelző 97/12

2009. június 17.

Könyvjelző

Pléh Csaba (szerk.): Kognitív tudomány

Budapest, 1996. Osiris Kiadó - Láthatatlan Kollégium. (Szemeszter sorozat.) 309 p.

A Szemeszter sorozatot a Láthatatlan Kollégium indította útjára 1996-ban, azzal a céllal, hogy a magyar egyetemi gyakorlathoz illeszkedő tankönyveket adjon a diákok, az oktatók és az érdeklődők kezébe. A kötetek szerkezete az egyetemi félévek szemináriumi rendszeréhez igazodik: a szerkesztő bevezető áttekintését minden egyes kötetben 10-10 szöveg követi, amelyek a tudományterület legjelentősebb külföldi és magyar szakembereinek tollából származnak. Az egy-egy szemináriumi óra alapjául szolgáló szövegek feldolgozását szerkesztői jegyzetek, valamint ellenőrző kérdések és feladatok segítik. A kötet Pléh Csabának a modern kognitivizmus mozgalmáról és változásairól szóló áttekintése segítségével, a mai álláspontok és viták eleven közegébe vezeti be az olvasót.

Balázs Sándor (szerk.): Platóntól - Steinerig. Egyetemes neveléstörténeti szöveggyűjtemény

Eger, 1996. Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola. 355 p.

A szöveggyűjtemény az egyetemes neveléstörténet klasszikus írásaiból nyújt válogatást, s ad egyfajta keresztmetszetet az ókor nagy filozófusaitól és rétoraitól kezdve, a reneszánsz és a felvilágosodás gondolkodóin keresztül az alternatív pedagógiák képviselőiig mindenekelőtt pedagógia szakos hallgatók és tanárjelöltek számára.

Balogh László-Polonkai Mária-Tóth László (szerk.): Tehetség és fejlesztő programok

Debrecen, 1997. Magyar Tehetséggondozó Társaság - KLTE Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék. 200 p.

A kötet a gyakorló szakemberek számára szeretne támpontokat nyújtani a tehetséggondozó, -fejlesztő programok tervezéséhez, készítéséhez és értékeléséhez. A téma külföldi és hazai szakembereinek tollából származó írásai - többek között a tehetség fejlődésének pszichológiai háttere, a tehetséggondozó tantervek készítése, valamint a tanulási és tanítási stratégiák témája oldaláról - széles ívben fogják át a tehetséggondozó programok kérdéskörét, s egyúttal felhívják a figyelmet arra is, hogy a képességfejlesztést nem lehet egyoldalúan e program középpontjába állítani.

Orbán Józsefné: Humanisztikus kooperatív tanulásszervezés

Pécs, 1995. Baranya Megyei Pedagógiai Intézet. 79 p.

Az immáron másfél évtizedes múltra visszatekintő humanisztikus kooperatív tanulásszervezési program olyan gyermekközpontú, kiscsoportos munkaformán alapuló alternatív pedagógiai módszer, mely az individuális képzés helyébe a kooperativitást és a kölcsönösségi viszonyt állítja, s különös hangsúlyt helyez a társas érintkezésre és az együttműködés megtanulására. E tanfolyami segédanyag ezzel a tanulásszervezési programmal ismerteti meg a pedagógusokat.

Lanstyák István-Szabómihály Gizella: Magyar nyelvhasználat - iskola - kétnyelvűség

Pozsony, 1997. Kalligram Könyvkiadó. 183 p.

A könyv szerzői 1991 és 1993 között kérdőíves vizsgálatot végeztek hat szlovákiai és három magyarországi középiskolában. A kérdőív kérdései a társadalmi és/vagy területi, illetve beszédhelyzeti tagoltságot mutató jelenségekre, a nyelvi rendszer valamennyi síkján megtalálható ún. nyelvi változókra irányultak. A kutatás célja az volt, hogy megvizsgálja, hogyan viszonyul az adatközlők nyelvhasználata a standard normához, s fölmérje a kisebbségi helyzetnek, valamint az iskola tanítási nyelvének a szlovákiai magyar középiskolások nyelvhasználatára gyakorolt hatását.

Aszmann Anna (szerk.): Iskolás gyermekek egészségmagatartása 1986-1993

Budapest, 1997. Anonymus Kiadó, 191 p.

Magyarország 1985 óta vesz részt az iskolás gyermekek egészséggel kapcsolatos magatartásával és életmódjával foglalkozó nemzetközi kutatásban, amely az Egészségügyi Világszervezet (WHO) keretei között működik. Az eltelt időszak alatt hazánkban három alkalommal került sor országos reprezentatív adatgyűjtésre, a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet és az Országos Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Intézet szakembereinek irányításával. A kötet az eddigi tevékenység fontosabb eredményeiről készült összefoglaló jellegű beszámolót tartalmazza, amely többek között megismertet a serdülők egészséget befolyásoló szokásaival, szabadidős tevékenységével, vagy AIDS-szel kapcsolatos ismereteivel, s amely eredményeivel és következtetéseivel az egészségvédelmi tevékenységek megtervezéséhez, megvalósításához és értékeléséhez nyújthat hatékony segítséget.

Csákváry József: A görög kultúra az európai művészetben

Esztétikai segédkönyv a középiskolák számára.

Budapest, 1997. PressCoord Kft. 182 p.

Az irodalmi szövegeket, festmények és szobrok színes reprodukcióit is tartalmazó olvasmányos segédkönyv a görög mitológia bemutatása mellett olyan európai irodalmi, zenei, képzőművészeti alkotásokat és filmeket elemez, amelyek témájában, szellemében és művészi eszközeiben nyomot hagyott a görög művészet és történelem. A könyv átfogó jellege miatt nem csupán esztétikai tantárgyak óráin használható fel, hanem kiegészíti a történelem művelődéstörténeti anyagát is.

Demeter Júlia (szerk.): Iskoladrámák

Budapest, 1995. Unikornis Kiadó. (A magyar dráma gyöngyszemei 4. kötet.) 474 p.

A XVIII. században még nem volt Magyarországon hivatásos színház, s nem voltak hivatásos színészek sem. A közönség ez irányú igényeit az iskolák nyilvános színjátékai elégítették ki. A kötet a fennmaradt iskoladrámákból ad válogatást. Több, eddig teljesen ismeretlen vagy alig ismert, ám a korban rendkívül népszerű XVIII. századi drámaszöveget vehet kézbe az olvasó, s közöttük vallásos és világi tárgyú darabokat, komédiákat, bohózatokat, közjátékokat s tragikus kimenetelű drámákat is találhat. A darabok nemcsak nyelvük régiségével, képgazdagságával, hanem cselekményszövésükkel és tárgyválasztásukkal is felhívják magukra a figyelmet.

Tánc és dráma

A Drámapedagógiai Magazin (DPM) különszáma

A Magyar Drámapedagógiai Társaság periodikájának különszáma válogatást és részleteket közöl olyan tantervekből, amelyek a NAT Tánc és dráma fejezetében szereplő követelményeket valóban a dráma módszereivel és eszközeivel közelítik meg. A lap mellékletében pedig komplex művészeti tantervekkel ismerkedhetünk meg.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.