2020. május 27., szerda , Hella

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 2001 január

Könyvjelző

2009. június 17.

Könyvjelző


 

Kende B. Hanna

Gyermekpszichodráma

A gyermekpszichodráma a problematikus gyerekek kezelésében nyit meg új utakat. A Nyugat-Európában és Amerikában kialakult klinikai tapasztalatok megerősítették, hogy bizonyos típusú gyermekek érzelmi problematikája csoportterápiás módszerekkel megközelíthető. Kende Hanna könyve a francia, német, angol, svájci, amerikai gyermek-pszichoterápiás iskolák csoportmódszereit, teoretizálását és húszéves klinikai individuálpszichológusi tapasztalat eredményeit teszi hozzáférhetővé a magyar szakemberek számára.

Budapest, 2000, Osiris Kiadó, 248 p.

Véér András - Nádori Gergely - Erőss László

Alternatív drogstratégia

A kábítószerek fajtáinak bemutatását követően a drogstatisztika adatainak elemzésével mutatják be a szerzők a drogfogyasztás hazai helyzetét, nemek, életkor és területek szerinti alakulását. A szerzők felvázolnak egy olyan koncepciót, mely a drogfogyasztás csökkenését eredményezhetné. Ehhez természetesen állami szerepvállalás és a civil szervezetek együttműködése is szükséges. Sorba veszik azokat a tennivalókat, melyek a helyzet megváltoztatásához elengedhetetlenül fontosak. Néhány fejezetcím: Prevenció az oktatásban, A drogbetegek rehabilitációs intézményeiről, Kínálatcsökkentés, Civil szervezetek és önkormányzati drogpolitika.

Budapest, 2000, Animula Kiadó, 156 p.

Feuer Mária

A gyermekrajzok fejlődéslélektana

A szerző a gyermeki ábrázolótevékenység fejlődésének pszichológiai jellemzőit tárja elénk az első nyomhagyások megjelenésétől 15 éves korig. A könyv szerkezete koncentrikusan tágul. Az alapfogalmak tisztázásától és a fejlődés-lélektani szakaszok bemutatásától kezdve egyre szélesebb ívben, ugyanakkor teljes részletességgel követhetjük nyomon a rajzfejlődés fokozatos kibontakozását. A munkát összefoglaló táblázatok, magyarázó ábrák, illusztrációk és gyermekrajzok teszik teljessé. A könyv egyedülálló értéket képvisel a hazai szakirodalomban, éppúgy szól pszichológusoknak, pszichiátereknek, pedagógusoknak, műtörténészeknek, óvónőknek vagy szociális munkásoknak, mint a gyermekük fejlődését érteni, segíteni kívánó szülőknek.

Budapest, 2000, Akadémiai Kiadó, 408 p.

Kultúra-gazdaságtani tanulmányok

A tanulmánykötet célja, hogy áttekintést adjon a kultúra-gazdaságtan kutatási eredményeiről. A szerzők írásaikkal e tudományág összes területét igyekeztek lefedni. Az egyes írások több esetben nem képviselnek egységes álláspontot, a szerzők olykor egymással is vitáznak. A kiadvány azok számára nyújt hasznos és új információkat, akik a hazai művészeti felsőoktatásban vagy a kulturális menedzserképzésben vesznek részt.

Szerk: Daubner Katalin - Horváth Sándor - Petró Katalin, Budapest, 2000, Aula Kiadó, 376 p.
Olvasókönyv a szociológia történetéhez. 2. kötet. Szociológiai irányzatok a XX. században

A szociológia nagy korszaka a huszadik század. Az olvasókönyv második kötete e korszak alkotóit mutatja be, a funkcionalizmustól a neomarxizmusig minden irányzatot felvázol. Képet kapunk a szociálantropológiáról (Malinowski), a funkcionalista irányzatról (Parsons), a módszertani individualizmusról (Homans, Downs), a "chicagói iskola" képviselőiről, akik a szociológiának a humánökológiai ágát alapozták meg. Megismerhetjük a francia szociológia híressé vált strukturalista irányvonalát (Lévi-Strauss, Bourdieu, Foucault). A kötet utolsó részében a német kritikai társadalomelmélet képviselői kaptak helyet (Horkheimer, Habermas, Offe).

Szerk.: Felkai Gábor, Némedi Dénes, Somlai Péter. Budapest, 2000, Új Mandátum Kiadó, 664 p.

Jankovits Marcell

A Nap könyve

Jankovits Marcell a Naphoz fűződő kultúrtörténeti ismereteket összegzi könyvében. Elsősorban természetesen a görög, római, zsidó-keresztény mítoszok és vallások fogalmi és szimbolikus ábrázolásaiban találja meg a napkultusz vonásait, de nem kerülik el figyelmét az afrikai, amerikai törzsi kultúrák leletei, s az ezekkel kapcsolatos antropológiai és etnográfiai kutatások eredményei sem. A könyv igen részletesen tárgyalja az asztrológiai vonatkozásokat, a naptárkészítés változatait, a naiv kozmológiát. A rajzos illusztrációkkal kiegészített munkát fogalmi mutató egészíti ki.

Debrecen, 2000, Csokonai Kiadó, 351 p.

Ajánlat az előző év végén megjelent könyvekből

1. Benedek István: Párizsi szalonok. Julie de Lespinasse naplója. Magyar Könyvklub.

2. Csányi Vilmos: Bukfenc és Jeromos. Hogyan gondolkodnak a kutyák? Vince Kiadó.

3. Csáth Géza: A muzsika mesekertje. Összegyűjtött írások a zenéről. Magvető Kiadó.

4. Diamond, Jared: Háborúk, járványok, technikák. A társadalmak fátumai. Typotex Kiadó.

5. Duby, Georges: Folytonos történelem. Napvilág Kiadó.

6. Durkheim, Emile: Az öngyilkosság. Szociológiai tanulmány. Osiris Kiadó

7. György Péter: Néma hagyomány. Kollektív felejtés és a kései múltértelmezés 1956-1989-ben. A régmúlttól az örökségig. Magvető Kiadó.

8. Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor: A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei. Kommunikáció, demokrácia, média. Sajtóház Kiadó - MÚOSZ Bálint György Újságíró Iskola.

9. Kulturális világjelentés. Kultúra, kreativitás, piac, 1998. Magyar Unesco Bizottság.

10. Neveléstudomány-történeti tanulmányok. Osiris Kiadó.

11. Penke Olga: Filozófikus világtörténetek és történetfilozófiák. A francia és a magyar felvilágosodás. Balassi Kiadó.

12. Pethő Bertalan: Technikai civilizáció és lélek. Belépő a XXI. századba. Platon Kiadó.

13. Vajda György Mihály: Egy irodalmi Közép-Európáért. Kilenc tanulmány. Fekete Sas Kiadó.

14. Vekerdy Tamás: Lélek-jelenlét. A létezés technikái, korunk, jogok-gyermekek-iskolák: reggeli tűnődések. Önkonet Kiadó.

15. Wallace, Helen - Wallace, William: Politikák születése az Európai Unióban. 1-2. Kötet. JPTE Európa Központ (Studia Europaea).

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.