2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Felnőttoktatás, élethosszig tartó tanulás >> Kihívások és válaszok

Singer Péter :: Önálló felnőttoktatási kerettantervek és újra külön tankönyvek felnőttek számára

2009. június 17.

A gyulai konferencián Mayer József, az OKI Felnőttoktatási és Kisebbségi Központjának (FKK) igazgatója bejelentette, hogy a példátlanul gyorsan elkészült felnőttoktatási kerettantervekkel ugyan nem tudott lépést tartani a hozzájuk illeszkedő tankönyvcsalád megjelenése, de 2002 szeptemberére, a következő év tanév indítására már a felnőtt korú tanulók kezében lehetnek a hozzájuk szóló tankönyvek.
A felnőttoktatásban 1990 előtt ismert és használt taneszközök voltak azok a tankönyvek, amelyeken a "dolgozók középiskolái" vagy a "dolgozók gimnáziumai" számára felirat állt, és amelyek jellegzetes (bár nem túl esztétikus) kötésben és egyéninek nevezhető tartalmakkal jelentek meg. Azok a kollégák, akik használták ezeket a taneszközöket némi nosztalgiával emlékeznek rájuk. Nem állíthatjuk, hogy ezek hibátlanok és korszerűek voltak, de azt mondhatjuk, hogy ezek a tankönyvek a felnőttoktatásban jól használhatóak voltak, és a velük szemben támasztott igényeknek megfeleltek.
A rendszerváltás, mint tudjuk, tankönyvváltást is eredményezett. Pontosabban a tankönyvpiac addig elképzelhetetlen módon és mértékben megnyílt. Azonban sajnálatos és érdekes módon előbb erről a széles piacról tűntek el a "csak" a felnőttek szánt tankönyvek ("Minek nekik más tankönyv, mint a nappalisoknak, úgyis ugyanazt kell tudniuk az érettségin!"), később pedig az állam részéről történő piacszabályozásnak és az oktatási rendszer központosítási törekvéseinek estek áldozatul a "dolgozók" tankönyvei is. A felnőtteknek szóló kerettantervek teremtettek arra lehetőséget, hogy ismét szóba jöhessen az andragógiai alapvetésű taneszközök elkészítése.

A felnőttoktatási tankönyvcsalád célja és jellemzői

Természetesen nem a régi tankönyvek újra megjelentetése, esetlegesen új köntösbe bujtatása a cél. A tankönyvcsalád alkotóit az a szándék vezérli, hogy tankönyveik a kerettantervekben megfogalmazott tartalmaknak megfelelő korszerű ismereteket korszerű módon jelenítsenek meg a felnőtt korú tanulók számára.
A kerettantervben megfogalmazott tartalmakat újszerű módon kell megfogalmazni, mert megváltozott a társadalmi környezet, az oktatás egész rendszere és az oktatás szereplői is. Új kihívások fogalmazódtak meg a felnőttek iskoláival, középiskoláival szemben. (Ennek részletezése nem ennek a dolgozatnak a tárgya, de a felnőttoktatásban dolgozó tanárok - szerintem - minden részletezés nélkül is pontosan tudják, érzik, hogy milyen változások zajlottak/zajlanak le a társadalomban, a (felnőtt)oktatásban.) Úgy gondoljuk, hogy a felnőttoktatási kerettanterv legalább részben képes volt feleletet adni ezekre, a maga műfajában és az adott körülmények között jó színvonalon.
Külön kiemelendő a felnőttoktatás kínálatában már eddig is létező két tantárgy: a társadalomismeret és a művészetek című tantárgyak. Most az eddiginél nagyobb hangsúlyt kaptak, új szemlélettel gazdagodtak, és tartalmakkal bővültek. Ezért vált szükségessé, hogy mindkét tantárgy esetében olyan tankönyveket készíttessünk el a szakemberekkel, amelyekben már az új szemlélet érvényesül, az új tartalmak szerepelnek, és természetesen - ahogy minden a sorozathoz tartozó tankönyvben - az andragógiai megközelítés mutatkozhat meg dominánsan. A két tantárgy esetében az új szemlélet legfontosabb eleme, hogy a papírszagú, élettelen, "tudományoskodó", a XXI. századi élettől és a felnőtt emberektől távoli tanagyagok és módszerek helyébe a gyakorlati élettel szorosabb kapcsolatban lévő, a hétköznapi gondolkodáshoz közelebb álló ismerteket kell nyújtani, méghozzá érdekesen, úgy, hogy a tanulók számára a saját életükön, esetleg mindennapjaik gyakorlatán keresztül könnyebben elsajátítható legyen a "tananyag". Ez a praktikusság bizonyos értelemben más tantárgyak esetében is - más formákon keresztül - megnyilvánul.
Ez azonban nem jelentheti, és nem is jelenti, hogy a tankönyvek tartalma egy redukált ismeretanyagot tartalmazna, sőt a tankönyvcsalád egyik fontos célja, hogy olyan ismeretek is magába foglaljon minden könyv, amely lehetőséget nyújt a felsőoktatási felvételiken való eredményes részvételre.
Szintén fontos szempont a szerzők számára, hogy tankönyveik az otthoni tanulásra is alkalmasak legyenek, azaz lehetővé tegyék az egyéni felkészülést is. Ennek andragógiai módszertani megoldásai jelentik talán a legnagyobb kihívást a szerzők számára.
A 2002. szeptemberi megjelenés indokolta, hogy az akkor megjelenő irodalom, tör té nelem, matematika, fizika, kémia, földrajz és biológia tankönyvek egy kötetben tartalmazzák a 9. és a 10. középiskolai évfolyam tananyagát. Természetesen a későbbiekben a tan könyv család minden tantárgyból minden évfolyamra újabb kötetekkel fog előállni. Egy-egy kötetben fog napvilágot látni a kommunikáció-magyar nyelv, a társadalomismeret és a művészet tantárgyak tananyaga.

Tankönyvcsalád - csapatmunkában

A tankönyv írására felkért szerzők mind tantárgyuk elismert szakértői és hosszabb-rövidebb felnőttoktatási és tankönyvírási gyakorlattal rendelkeznek. Ez lehet az egyikbiztosítéka annak, hogy a fenti céloknak megfelelő és minőségi munkák fognak meg születni.
Egy tankönyvcsalád megalkotása felveti a tartalmi és formai egység kérdéseit. Szándékunk erős kohézió megvalósítása a tankönyvcsalád tagjai között, azaz az egyes tantárgyak sajátosságait és minden szerző egyéniségét, stílusát tiszteletben tartva olyan egységes tankönyvi rendszerben gondolkodunk, amelyben a tanulók előtt a különböző tantárgyak közti összefüggéseket is feltárulnak, illetve a tantárgyak közötti kapcsolatok is világosabban láthatóak.
Természetesen a könyvek tipográfiai megjelenése is a tankönyvcsalád egységességét fogja erősíteni, és reményeink szerint az esztétikai szempontból is kitűnő könyvek el fogják nyerni mind a tanulók, mind a kollégák tetszését.
A tankönyvcsalád újdonsága az előzőeken túl a tankönyvek elkészítésének módja. Elsőként azt a módszert kell megemlíteni, hogy a szerzők folyamatosan szoros kapcsolatban állnak egymással, mondhatni, egyfajta csapatmunkában készülnek majd el ezek a taneszközök. Ezt éppen az előbb említett összehangoltságra, egységességre való törekvés indokolja.
A "tankönyvkészítő műhelyben" fontos szerep jut az OKI FKK munkatársának, Csoma Gyulának, aki többévtizedes tapasztalatával biztosítja a valamennyi tantárgy esetében elengedhetetlen módszertani útmutatást és a tankönyvkészítés andragógiai hátterét.
Másodsorban kiemelendő, hogy az OKI FKK szervezésében a tankönyvek különböző készenléti fázisaiban a kezdeti időszaktól kezdődően "nyilvánossá" válnak. Már az első fejezetekből több tucat fővárosi és vidéki felnőttoktatási intézmény kap egy-egy példányt, és az ott dolgozó szaktanárok írásban és a több alkalommal megszervezett regionális értekezleteken a szerzőkkel való találkozások során szóban fejthetik ki véleményüket, kritikájukat, tehetik meg észrevételeiket. Ezeknek az alkalmaknak - véleményünk szerint - az a feladata, hogy a készülő tankönyvekről olyankor kapjanak visszajelzést a szerzők, amikor még több lehetőségük van a módosításra. Úgy gondoljuk, hogy a felnőttoktatásban gazdag tapasztalatokkal rendelkező kollégák észrevételei a tankönyvcsalád minden egyes tagjának és egészének a hasznára fog válni. A hasznosított javaslatok szerzőinek nevét, iskoláját fel kívánjuk tüntetni a tankönyvekben. Ezzel is jelezve, hogy itt bizonyos értelemben közös alkotásról van szó.

Az idegen nyelvek és az informatika

A kerettanterv tantárgyi rendszerében először megjelenő tantárgyak közül az idegen (angol, német) nyelvek és az informatika számára olyan bőséges kínálattal találkozhat a tanár és a tanuló, hogy inkább a választás nehézsége okozhat gondot. Ezek jelentős része amúgy is felnőttek számára készült. Hozzá kell azonban tenni, hogy ezek természetesen nem illeszkednek szervesen a kerettantervekhez, és ebből következően a tananyagok tartalma, felosztása és ütemezése más-más. Ezért szükségesnek véljünk az angol és a német nyelvekhez, valamint az informatikához olyan segédanyagok elkészítését, amely segítséget nyújthat a tanítás-tanulási folyamatokban, illetve ajánl már meglévő taneszközöket. Reméljük, hogy a közeljövőben ezeknek a fontos segédleteknek a kiadásához is megtaláljuk az anyagi forrást.
A későbbiekben valószínűleg nem lesz megkerülhető, hogy ezeknek a tantárgyaknak is - ha lehet a tankönyvcsalád tagjaiként - megszülessenek a felnőttoktatási kerettanterven alapuló, felnőtt tanulók számára írt tankönyvei.

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.