2019. december 05., csütörtök , Vilma

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 1997 május

A kémia alapműveltségi vizsga általános követelményei

2009. június 17.

A kémia alapműveltségi vizsga általános követelményei

A kémia a B) csoportból választandó vizsgatárgy.

A vizsga tartalmát a Nemzeti alaptanterv 7-10. évfolyamra előírt témái alkotják:

- Az anyagok szerkezete és csoportosítása: elemi részecskék, az atom felépítése, az atomszerkezet megjelenése a periódusos rendszerben, a periódusos rendszer használata. Ionok és molekulák képződése, jelölésük. Elsőrendű és másodrendű kémiai kötések; ionos, kovalens és fémes kötés. A részecskék anyagi halmazokká való szerveződése, különböző halmazállapotú anyagok (a kémiai anyagok csoportjai szerint).

- Az anyagok kémiai változásai: a reakciók típusai és leírásuk egyenlettel; egyesülés, bomlás, sav-bázis reakciók, redoxireakciók és alkalmazásaik. A reakciók sebessége, iránya, egyensúlya, energiaváltozásaik, endoterm és exoterm folyamatok.

- Mennyiségi ismeretek: a vegyjelek, képletek és egyenletek mennyiségi értelmezése és rendezése. A mól mint az anyagmennyiség mértékegysége, összefüggése a tömeggel és a részecskeszámmal. Oldatok összetétele és készítése, Avogadro törvénye. Egyszerű kémiai számítások.

- Elemek, szervetlen vegyületek és alkalmazásaik: nemfémek és vegyületeik, fémek és vegyületeik. Tulajdonságok megállapítása a periódusos rendszer, fizikai táblázatok és kísérletek alapján. Felhasználásuk és szerepük, gyártásuk, környezetre gyakorolt és élettani hatásuk.

- Szerves vegyületek és alkalmazásaik: a szerves vegyületek csoportosítása, tulajdonságaik és funkciós csoportjaik. Előállításuk, feldolgozásuk, környezeti és élettani hatásaik. Makromolekulás vegyületek és biológiai funkcióik.

- A kémia a mindennapi életben: tápanyagok, műanyagok, háztartási vegyi anyagok. Környezetvédelem. Használati utasítások megértése. A pH gyakorlati értelmezése.

A kiegészítő/elmélyítő követelmények tartalmát, időtartamát, vizsgáztatásának eszközét és módját az iskola határozza meg. A vizsgának ez a része szóbeli és gyakorlati is lehet, amelynek lényege a munkáltatás, a gondolkodtatás.

*

A vizsga központi feladatbankból összeállított feladatlap megoldásával történik.

A feladatlap a fenti témakörök mindegyikéből tartalmaz feladatot.

A feladatlapon fele-fele arányban szerepelnek a Nemzeti alaptanterv minimumkövetelményeinek és minimum fölötti követelményeinek megfelelő feladatok.

A feladatlap különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, értelmezését igénylő feladatokat tartalmaz.

*

A vizsga lehetővé teszi annak értékelését, hogy a vizsgázó

- milyen mélyen sajátította el az előírt témák tényeit, fogalmait, törvényeit, összefüggéseit;

- milyen színvonalon képes hasonlóságokat, különbségeket, analógiákat és ok-okozati összefüggéseket felismerni, tanult ismereteit rendszerezni;

- mennyire képes jelenségeket, összefüggéseket ábrák, táblázatok, grafikonok, diagramok alapján felismerni és értelmezni;

- milyen szinten tudja alkalmazni a tanult ismereteket, módszereket, eljárásokat;

- mennyire tudja a tanultakat gyakorlatban alkalmazni.

*

A feladatlap megoldására 60 perc áll rendelkezésre.

A feladatlap megoldásához a periódusos rendszer, illetve a számítási feladatok megoldásához zsebszámológép használható.

A javítást és az értékelést a szaktanár végzi megadott javítókulcs és osztályzattá alakító kulcs segítségével.

A javítást és az értékelést a vizsgaelnök ellenőrzi, illetve ellenőrizteti.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.