2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 2000 január

A kazincbarcikai Don Bosco Szakképző és Általános Iskola bemutatása

2009. június 17.

Lukács Barnabás

A kazincbarcikai Don Bosco Szakképző és Általános Iskola bemutatása

*

Tanulóink előző iskolái nem tolerálták magatartásukat és tanulmányi hátrányaikat, a többség érdekében igyekeztek megszabadulni tőlük. Ezzel tovább súlyosbították a helyzetüket, mert az egész napot csellengéssel, csavargással töltik, és csak idő kérdése, mikor keverednek bolti lopásokba és más bűncselekményekbe. A helyi társadalom szeretne ezen változtatni, segíteni, de az eddigi kezdeményezések - dolgozók esti iskolája, kulturális intézmények - igazából nem tudtak komoly választ adni erre a kihívásra. Személyiségproblémák: másságuk, zárkózottságuk, agresszivitásuk is komoly akadályai helyzetük javulásának, szeretethiánnyal küszködnek, kudarcélményekkel vannak tele, önbizalomvesztés, alacsony fokú kommunikációs készség és alacsony szintű ismeretek jellemzik őket.

Az oktató-nevelő munka megszervezése

Nevelési-oktatási rendszerünknek az előbbi kihívásokra kellett választ adnia. A mai szerkezet erre orientáltan jött létre. Feladatainkat az iskolai képzés, oktatás mellett, azzal egyidejűleg az alábbiak szerint foglalhatjuk össze.

A másság elfogadása, az előítéletek, beilleszkedési, szocializációs problémák leküzdése, szociális segítségadás, tanulmányi szintre hozás, hiánypótlás, a rendszeres munka és tanulás elfogadtatása, önbizalom-erősítés és sikerélményhez juttatás, szakmatanulásra való előkészítés, gyakorlatorientált szakképzés.

A nevelés és az oktatás egységében a hangsúly a nevelésen van.

Közel tízéves fejlesztés eredményeképpen a jelenlegi oktatási-képzési tevékenység a következőket foglalja magában.
- általános iskolai felzárkóztatás,
- általános iskolai nevelés, tanítás,
- pályaorientáló előkészítés,
- OSZJ szerinti szakképzés,
- szakközépiskolai képzés,
- a végzett tanulók számára inkubátorrendszer, kollégiumi ellátás és nevelés, önálló életre felkészítés.

Az általános iskolát befejezett, illetve középiskolás korú fiatalok számára

- a végzett szakmunkástanulók gyakorlóüzemben való foglalkoztatása (ezzel növelve munkaerő-piaci esélyüket),
- szocializáció, személyiségfejlesztő programok indítása,
- hitéleti nevelés,
- önálló életre felkészítő praktikus ismeretek gyakoroltatása, elsajátíttatása,
- mentálhigiénés segítés,
- egészségnevelő program tantárgyszerűen,
@HÓPEHELY = - a tanuló családjának segítése (különös tekintettel a tanuló beilleszkedésére).

Az általános iskolai oktatásban

- 15-25 éves, többségükben cigány tanulók alapkészség-fejlesztése,
- hiánypótlás, korrepetálás,
- kiscsoportokban történő oktatás-nevelés,
- a 7. és 8. osztályban munkaorientáló fizikai munkafoglalkozások szervezése, közismereti és szakmai előkészítő tárgyak oktatása, különös tekintettel a pályaválasztásra.

Komoly mértékben figyelembe kell venni, hogy tanulóink az előző iskoláikban tanulmányi kudarcokkal küszködtek, és a család a funkciózavarai, illetve a meglévő műveltségi hátrány miatt nem tudott kellő segítséget adni a hátrányok leküzdéséhez. Nevelőinknek el kell fogadniuk ezt a másságot, és a tanulókban meglévő pozitív emberi megnyilvánulásokra, értékekre kell építkezniük. Egyedi óratervet és tantervet dolgoztunk ki, amelyet minisztériumi jóváhagyás után valósítunk meg. Az általános iskolai alapozó tantárgyak a napirend szerint kiegészülnek egyéni felzárkóztató programokkal, feladatmegoldásokkal, szabadidős programokkal és fizikai termelőmunkával, tehát az egész napot az iskolában töltik a fiatalok, több esetben még a hétvégeket és a tanulmányi szüneteket is.

A szakképzésben

Hét szakmát oktatunk: nőiruha-készítő, fodrász, kőműves, hegesztő, síknyomó gépmester, szobafestő-mázoló-tapétázó, cipész.

A gyakorlati oktatáshoz saját tanműhelyeket alakítottunk ki (kivéve a fodrász- és a cipészszakmát), amelyeket megpróbáltunk különféle erőforrásokból gépekkel, szerszámokkal felszerelni.

Ez további kiegészítésre szorul, mert így korszerűbb és színvonalasabb képzést tudunk biztosítani, illetve bővíteni tudjuk a gyakorlati helyek létszámát (a tanulók sajátosságait figyelembe véve csak kiscsoportokat tudunk kialakítani). A szakmunkástanulók részére a közismereti és műszaki tárgyakat jelenleg szükségtantermekben tanítjuk, például étteremben, klubban, folyosón. Minden munkát oktatóinkkal és tanulóinkkal saját kivitelezésben végzünk, csak a felhasználandó anyagra kérünk támogatást (fenntartótól pályázatok írásával).

57 fő nappali és 165 fő levelező szakközépiskolai tanulónk van.

Személyiségfejlesztő programjaink

*

*

A részben kötött szabadidőt jól kitöltik szakköreink és jól szolgálják a tanulók kötődését az iskolához. Ilyenek: horgász-, gépjármű-vezetői, video- és számítógép-, varró-, főző- és színjátszó szakkör.

Szintén a szabadidő hasznos eltöltésére szolgálnak, szórakozva nevelnek az énekkari foglalkozások, az etnikai hagyományok ápolására tartott foglalkozások, a sportkörök, a testépítés és az ünnepeinkhez kötődő foglalkozások.

A hitéleti és lelki nevelést jól szolgálják a tanrendbe épített és fakultatív hitéleti foglalkozások és liturgiák.

A fiatalok beilleszkedésének fontos részei ezek a nevelést segítő programok. Elősegítik a nevelők és a fiatalok közötti jó kapcsolat, kötődés kialakulását. Az a célunk, hogy az oktatók és tanulók között kölcsönös tiszteletre és szeretetre épülő kapcsolat legyen. Személyiségfejlesztő, szabadidős programjainkba bevonjuk tanulóink testvéreit és szüleit is. Ez igen jelentős, mert a cigány családok szívesen vesznek részt ezeken az alkalmakon.

Szociális gondoskodás

Gyermekeink nehéz sorsú, funkciózavarokkal küszködő, szegény családokból származnak. Több helyen nincs biztosítva a nyugodt éjszakai pihenésük és iskolába járásuk sem. Mivel a szülők többsége munkanélküli, gondot jelent az iskolába járáshoz szükséges bérlet megvásárlása, az étkezési térítési díj és a tankönyvek, iskolaszerek beszerzése is. Ruházatukat úgy tudjuk pótolni, hogy kapcsolatban állunk a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal és a Caritasszal.

Nevelési céljaink megvalósításának egyik hatékony helyszíne az Ibrányi Ifjúsági Tábor, ahol életmódtáborokat szervezünk, valamint szakmai felkészítő programokat rendezünk. A tábor felújítását, karbantartását oktatóink a tanulóinkkal együtt végzik. Új tanulóink minden tanév első tíz napját itt, a táborban kezdik, ahol barátság alakulhat ki a tanulók és a nevelők között. A tábornak komoly szerepe van a szakmunkásvizsgára és az érettségire felkészítésben is. Hasonlóan működik az erdei iskolai rendszerhez. A táborban igazi nemzetközi találkozókat is tartunk, a külföldi testvériskolák is itt töltik a nyár egy részét.

A jelenlegi munkaerő-piaci helyzet és végzett tanulóink élethelyzete szükségessé és lehetővé teszi egy inkubátorszerű gyakorlóüzem létrehozását, ahol felnőtt keretek között és bérért gyakorolhatják szakmájukat, fejleszthetik képességeiket mindaddig, amíg nem nyílik kedvező alkalom a munkaerőpiacon való érvényesülésre. Pályakezdésüket elősegítjük egyszerű szerszámokkal és gépekkel is, például a varrók, a szobafestők, kőművesek, cipészek, fodrászok esetében. Oktatóink gyakoroltatják az álláskeresési eljárásokat, technikákat is. A Phare-programban kialakult testvérkapcsolataink hasonló külföldi intézményekkel (belga, dán, holland, német) lehetővé teszik a tanulók külföldi foglalkoztatását, illetve cseréjét és az oktatók, szakoktatók továbbképzését.

Összegzés

*

A szakmai program mellett igen komoly figyelmet fordítunk a finanszírozás (tárgyi, személyi feltételek) megteremtésére.

Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt fontos társadalmi és politikai kérdésként kell kezelnie a leszakadó néprétegek sorsát, élethelyzetét. A mi iskolánk nevelőmunkája is azt szolgálja, hogy e réteg fiataljainak élethelyzetén javítsunk, esélyt adjunk egy tartalmas emberi, családi életre.

Don Bosco szavaival élve: "Jó keresztényekké és jó állampolgárokká válnak."

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.