2020. május 30., szombat , Janka, Zsanett

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Konferenciák, rendezvények eredményei >> Hatékonyság és minőség: aktuális kérdések a hazai közoktatásban - Közoktatás és versenyképesség

Megnyitó

2009. június 17.

Megnyitó

Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a konferencián, melynek címe: Közoktatás és ver­senyképesség. Az Országos Közoktatási Intézet (OKI) konferenciáin már évek óta az iskola fejlesztésével, az oktatás világával foglalkozunk. Ebben a témakörben érintettük már az eredményesség, a hatékonyság, a minőség kérdéseit, a tanulás fejlesztésének a problémáit, az érettségi vizsga és a vizsgafejlesztés problémakörét, az idén pedig a ver­seny­ké­pes­séget választottuk témaként. Az indoklását egy kicsit messzebbről szeretném kezdeni. Mindannyian tudjuk, ez sokszor elhangzott már, hogy 2000-ben Lisszabonban az Európai Tanács ülésének résztvevői azt fogalmazták meg célként, hogy Európának 2010-re a világ leg­versenyképesebb térségévé kell válnia. Ez egy nagyon markáns célkijelölés, és bár tud­juk, ez talán nem fog maradéktalanul megvalósulni, mégis mindannyian ennek érdekében végezzük a munkánkat. Ezt a gondolatot ragadta meg az Új Magyarország Fejlesztési Terv is, amely átfogó stratégiai célkitűzésként a versenyképességet és a fenntarthatóságot ne­vez­te meg. Ez azért nagyon fontos, mert a versenyképesség fogalma folyamatosan bővül, változik. Igyekszünk gondolkodni azon, mi mindent lehet ebbe beleérteni, ugyanakkor vigyáznunk kell arra, hogy a verseny közepette élhető világunk megmaradjon és a mik­ro­kö­zösségek is működjenek.

A versenyképesség összetett fogalom. Ez év februárjában – amikor elkezdtük ezt a konfe­ren­ciát szakmailag előkészíteni – szembesültünk azzal, hogy nagyon sok mondanivalónk, kérdésünk van ezzel a témával kapcsolatban. Akkor döntöttünk úgy, hogy nem egy konferenciát szentelünk ennek a témának, hanem intézetünk másik, hagyományosnak szá­mí­tó rendezvényén, a gyulai konferencián is ezt a problémakört vitatjuk meg. A két rendez­vény szervesen kapcsolódik egymáshoz: szeptemberben a Gyulán megrendezésre került 3 I konferencián túlnyomó részt arról beszélgettünk a résztvevőkkel, mennyire ver­seny­ké­pesek az iskolák, a tanárok, az iskolavezetők, ezen a konferencián pedig elsősorban arról lesz szó, mitől lehetnek versenyképesek az oktatási rendszerből kilépő tanulók, illetve ar­ról, hogyan tud az oktatás hozzájárulni a gazdaság versenyképességéhez. Mit várunk az okta­tás világától? Milyen munkaerőt és milyen állampolgárt kell kibocsátania ahhoz, hogy az ország, illetve a nagyobb közösség, az Európai Unió elérje kitűzött céljait, azaz hogy nö­ve­kedjen a versenyképessége?

Az Országos Közoktatási Intézet konferenciáinak az új ismeretek átadásán túl az is fontos célja, hogy konzultációt folytassunk önökkel, akik az iskola világából, a fenntartók, a szak­mai szolgáltatók köréből érkeztek, közösen vitatva meg, hogyan tudunk egy-egy aktuális közoktatási kérdésben előrejutni. Az eddigi tapasztalatok mindig azt mutatták, hogy hihe­tetlen mennyiségű új tudás keletkezik abból a diskurzusból, ami a konferencián zajlik. Ezeket az új ismereteket, tapasztalatokat mindig igyekszünk a rendezvényt követő idő­szak­ban különböző fejlesztési feladataink megvalósítása során felhasználni, beépíteni. Ép­pen ezért a közoktatás és versenyképesség témakörében szervezett kétnapos találkozásunk szerkezetét úgynevezett műhelykonferencia jellegűre terveztük, azaz kevesebb a plenáris előadások száma, növekedett viszont az interaktív vitafórumokra szánt idő. Így ma délelőtt előadásokat hallgatunk meg, melyek a téma átfogó kérdéseit tárgyalják, mintegy felve­ze­tő­ül, bevezetőként szolgálva a későbbi konzultatív helyzetekhez. Délután már az önöké lesz a terep: öt vitafórumon vitathatják meg a felvetett kérdéseket. Holnap délelőtt a szak­mai műhelyekben arra is lehetőségük lesz, hogy egy kicsit gyakorlatiasabb szempontból is kifejthessék véleményüket, álláspontjukat. Miután nem tudunk minden vitafórumon és műhelyen ott lenni, a konferencia zárása előtt a raportőrök beszámolója lehetőséget ad mindannyiunk számára, hogy egy átfogó, összegző képet kapjunk arról, mi minden tör­tént ezen a konferencián.

Azok a vendégeink, akik nem először jöttek el konferenciánkra, talán már várták azt a kis könyvcsomagot, amit a regisztrációnál kaptak meg, s ami – reményeink szerint – érdekes és hasznos kiadványokat tartalmaz. Hagyománynak számít, hogy az előző évi OKI-konferencia előadásainak, műhelybeszélgetéseink szerkesztett változatát könyv formájában vehetik kézbe a résztvevők, és talán számíthattak arra is, hogy a megvitatandó témához kapcsolódó, új, nemrég megjelentetett tanulmánykötetek is kapnak. Nos, talán nem okoztunk csalódást. Én most elsőként azt a kötetet emelném ki, aminek már a címe is sokat sejtető: Kompetencia – kihívások és értelmezések. Azt gondolom, a kötet azért rendkívül hasz­nál­ható, mert két oldalról próbáltuk megközelíteni a témát. Egyfelől igyekeztünk össze­vá­lo­gatni a nemzetközi szakirodalomban keletkezett tudásokból azt, ami viszonylag röviden, tömören, ámde mégis a legpontosabban összefoglalja, amit ma tudunk a kompetencia ér­tel­mezéséről, fogalmáról. Másfelől természetesen a kötet nagyobbik felében megtalálha­tók az elmúlt évek legfontosabb hazai fejlesztései. A kulcskompetenciák közül most en­gedjék meg nekem, hogy konferenciánk témájához illeszkedve kiemeljek egyet, amelyről a kötetben olvashatnak: ez a vállalkozási készség. Ennek értelmezését gyakran a magánvállal­ko­zá­sok világában szükséges képességre szűkítjük le, miközben egy sokkal szélesebb, a mindennapi életünket, döntéseinket, kockázatvállalásainkat magába foglaló kompetenciáról van szó. Egy másik kötet, amit szintén figyelmükbe ajánlok, azért került bele a csomagba, mert részben kapcsolódik a konferencia témájához. Mayer József szer­kesz­tet­te, a címe: Esély­növelő és hátránykompenzáló iskolák. A könyv egy, a leszakadókkal fog­lal­ko­zó iskolafej­lesztési programnak, az úgynevezett Második esély programunknak a ta­nul­ságait foglalja össze. Végül különlegességnek számít az a kisterjedelmű kiadvány, amit Michael Barber írt az angol kormányzat számára. Megvalósítani a megvalósíthatatlant címen a szerző na­gyon röviden összefoglalja, mit is tehet a kormányzat az oktatás minő­sé­gének javítása érde­kében, de tanulságai nemcsak oktatáspolitikusoknak, hanem számunkra is hasznosak lehetnek.

E rövid bevezető után kezdjük el a közös gondolkodást! A konferenciát megnyitom, mindenkinek jó munkát, információkban gazdag, mégis kellemes két napot kívánok!

Wolfné Borsi Julianna

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.