2019. december 05., csütörtök , Vilma

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 1997 május

A Földünk és környezetünk alapműveltségi vizsga általános követelményei

2009. június 17.

A Földünk és környezetünk alapműveltségi vizsga általános követelményei

A Földünk és környezetünk a B) csoportból választandó vizsgatárgy.

A vizsga tartalmát a Nemzeti alaptanterv 7-10. évfolyamra előírt témái alkotják:

- A Föld és bolygótestvérei. A Föld mint égitest. Időszámítás. Kozmikus környezetünk: a Naprendszer tagjai, kapcsolatuk a Földdel (fogyatkozások, tengerjárás). Űrkutatás, távérzékelés, térképi ábrázolás, tematikus térképek. A földrajzi környezet ábrázolása.

- Földtani alapismeretek. A Földet felépítő anyagok: ásványok és kőzetek. A Föld kialakulása és szerkezete. A lemeztektonika alapjai. Hegységképződés. Belső és külső erők. A Föld története. Az ember felszínformáló tevékenysége.

- A vízburok. Felszíni és felszín alatti vizek. A szárazföldi jég. Óceánok, tengerek. Legfontosabb természeti erőforrásaik, jelentőségük. Vízgazdálkodás, vízszennyezés, vízvédelem.

- A légkör. Anyagi összetétele, szerkezete, szennyeződései. A légkör alapfolyamatai. Általános légkörzés. A Föld éghajlata. Az éghajlatváltozások okai, mérséklésének lehetőségei.

- Európán kívüli kontinensek-tájak-országok. A kontinensek és óceánok helyzete, természeti adottságaik és erőforrásaik. A kontinensek országainak társadalmi és gazdasági jellemzői, változásaik. A kontinensek jelentősebb országcsoportjai, országai. Tipikus tájak.

- Európa. Természeti adottságai és erőforrásai. Társadalmi és gazdasági jellemzői. Részei, országcsoportjai és országai. Európai Unió. A hazánkkal szomszédos országok.

- Magyarország természeti földrajza. A Kárpát-medence földtörténeti fejlődése. Hazánk kialakulása, felszíne. A társadalmi-gazdasági fejlődés természeti alapjai.

- Magyarország gazdasága. A társadalmi-gazdasági fejlődés társadalmi alapjai. A magyar gazdaság. A hazai tájak földrajzi jellemzése és környezeti állapota.

- Övezetesség a Földön. A természetföldrajzi övezetesség, társadalmi, gazdasági összefüggései és környezeti problémái.

- A világ helyzete. A világ társadalmi-gazdasági képe. Természeti és társadalmi környezet. A földrajzi környezet és a népesség kapcsolata. Települések. A gazdasági élet ágazatai és szerkezete. Tipikus gazdasági tájak bemutatása, átalakulási folyamataik. A gazdasági élet területi szerveződése.

- A globális környezeti problémák földrajzi vonatkozásai. A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének következményei. A társadalom általános hatásai a környezetre, az ember életminőségére. A környezeti válság elleni nemzetközi összefogás.

A kiegészítő/elmélyítő követelmények tartalmát, időtartamát, vizsgáztatásának eszközét és módját az iskola határozza meg. A vizsgának ez a része szóbeli és gyakorlati vizsga is lehet, amelynek lényege a munkáltatás, a gondolkodtatás.

*

A vizsga központi feladatbankból összeállított feladatlap megoldásával történik.

A feladatlap a felsorolt témakörök mindegyikéből tartalmaz feladatokat.

A feladatlapon fele-fele arányban szerepelnek a Nemzeti alaptanterv minimum- és minimum fölötti követelményeinek megfelelő feladatok.

A feladatlap különböző típusú, a tanultak felidézését, reproduktív és produktív alkalmazását, értelmezését igénylő feladatokat egyaránt tartalmaz.

*

A vizsga lehetővé teszi annak értékelését, hogy a vizsgázó

- milyen mélyen sajátította el az előírt témák tényeit, fogalmait, törvényeit és összefüggéseit;

- milyen színvonalon képes hasonlóságokat, különbségeket, analógiákat és ok-okozati összefüggéseket felismerni, tanult ismereteit rendszerezni, és azokhoz rendszerezési szempontokat készíteni;

- mennyire képes jelenségeket, összefüggéseket térképek, ábrák (keresztmetszetek, szelvények), táblázatok, grafikonok, diagramok alapján, illetve azok segítségével felismerni, ábrázolni, értelmezni;

- milyen mértékben fejlesztette ki képességeit és készségeit a tanult ismeretek, módszerek, eljárások alkalmazásában;

- mennyire ismeri fel a megismert természeti és társadalmi jelenségekben, folyamatokban a földrajzi összefüggések, törvények érvényesülését, jelentőségét és környezeti következményeit.

*

A feladatlap megoldására 60 perc áll rendelkezésre.

Meghatározott feladatok megoldásához térkép használható.

A javítást és az értékelést a szaktanár végzi megadott javítókulcs és osztályzattá alakító kulcs segítségével.

A javítást és az értékelést a vizsgaelnök ellenőrzi, illetve ellenőrizteti.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.