2019. december 05., csütörtök , Vilma

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 1997 május

A fizika alapműveltségi vizsga általános követelményei

2009. június 17.

A fizika alapműveltségi vizsga általános követelményei

A fizika a B) csoportból választandó vizsgatárgy.

A vizsga tartalmát a Nemzeti alaptanterv 7-10. évfolyamra előírt témái alkotják:

- Mechanika: az egyenes vonalú egyenletes mozgás, az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás, a mozgásállapot megváltozása, az erő, különféle erőhatások és következményeik, az energia és a munka, az energiamegmaradás törvénye, a teljesítmény, a körmozgás, a merev testek forgása, a merev test egyensúlya, az egyszerű gépek, a rezgések, a hullámok, a nyomás, a folyadékok és gázok egyensúlya.

- Hőtan: a hő (hőmennyiség), a termikus kölcsönhatás, a halmazállapot-változások, részecskesokaság, gázok.

- Elektromosságtan: elektromos alapjelenségek, az egyenáram, az elektromos áram és feszültség, az elektromos ellenállás, a fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása, az elektromos áram hatásai, az elektromos munka és teljesítmény, az elektromágneses indukció és gyakorlati alkalmazásai, a váltakozó áram, az elektromágneses hullámok.

- Fénytan: fényjelenségek, a fény tulajdonságai, a fény visszaverődése, a fénytörés.

- Az atomfizika és magfizika elemei: az atomok és alkotórészeik, az atommag és szerkezete.

A kiegészítő/elmélyítő követelmények tartalmát, időtartamát, vizsgáztatásának eszközét és módját az iskola határozza meg. A vizsgának ez a része szóbeli és gyakorlati is lehet, amelynek lényege a munkáltatás, a gondolkodtatás. Például tömegmérés, erőmérés, hőmérsékletmérés, egyszerű áramkör összeállítása stb.

*

A vizsga központi feladatbankból összeállított feladatlap megoldásával történik.

A feladatlap a fenti témakörök mindegyikéből tartalmaz feladatot.

A feladatlapon fele-fele arányban szerepelnek a Nemzeti alaptanterv minimum- és minimum fölötti követelményeinek megfelelő feladatok.

A feladatlap különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását és értelmezését igénylő feladatokat tartalmaz.

*

A vizsga lehetővé teszi annak értékelését, hogy a vizsgázó

- milyen mélyen sajátította el az előírt témák tényeit, fogalmait, összefüggéseit és törvényeit;

- milyen színvonalon képes hasonlóságokat, különbségeket, ok-okozati és egyéb összefüggéseket felismerni, a mennyiségek közötti kapcsolatokat értelmezni, konkretizálni, a feladatok feltételeinek megfelelően átalakítani;

- mennyire képes táblázatból, grafikonról, elektromos kapcsolási rajzról vagy más ábráról az összefüggéseket, kapcsolatokat, a fizikai tartalmat felismerni, értelmezni, konkretizálni;

- milyen fejlett a tanult ismeretek alkalmazása, a feladatok, problémák megoldásához szükséges képességei, készségei terén;

- mennyire ismeri fel a természeti jelenségekben, technikai alkalmazásokban a megismert fizikai összefüggések, törvények érvényesülését, jelentőségét és esetleges veszélyeit, káros hatásait;

- milyen szinten képes egyszerű kísérletet, mérést elvégezni, a tapasztalatokat értelmezni, magyarázni.

*

A feladatlap megoldására 60 perc áll rendelkezésre.

A számításos feladatok megoldásához zsebszámológép használható.

A javítást és az értékelést a szaktanár végzi megadott javítókulcs és osztályzattá alakító kulcs segítségével.

A javítást és az értékelést a vizsgaelnök ellenőrzi, illetve ellenőrizteti.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.