2020. május 26., kedd , Fülöp, Evelin

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Érettségi >> Új érettségi Magyarországon

Szövegek, feladatok, vizsga. Az angol nyelvi érettségi feladatsorok összeállításának folyamata

2009. június 17.

Major Éva

Szövegek, feladatok, vizsga

Az angol nyelvi érettségi feladatsorok összeállításának folyamata

Az új idegen nyelvi vizsga filozófiájának, a kommunikatív szemléletnek talán legfontosabb megjelenési formája az, hogy a receptív nyelvi készségeket vizsgáló részekben (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, nyelvhelyesség) a feladatok egyetlen kivétellel szövegekre épülnek. A produktív készségek mérésekor (írás- és beszédkészség) szintén írott vagy beszélt nyelvi szövegek előállítását várjuk el a vizsgázótól, amelyekhez segédanyagként (promptként) általában úgyszintén rövid szövegeket használunk.

A tevékenységközpontú, kommunikatív szemlélet, amely ma már egyértelműen teret nyert a nyelvoktatásban, változást jelentett a tanulás folyamatának értelmezésében is, vagyis a korábbi nyelvtan- és mondatközpontú megközelítést felváltotta a fölülről lefelé építkezés, azaz a szövegekben, kommunikációs egységekben való gondolkodás. Ez a szemlélet tágabb, nyitottabb gondolkodásmódot kíván a nyelvtanártól, mint a nyelvtan- és mondatközpontú tanítás. A szakirodalom gyakran említi, hogy a kommunikatív nyelvtanárnak jóval nehezebb a dolga, mint a hagyományos módszert követőknek, elsősorban azért, mert nem mindig tudhatja pontosan, mi lesz a „kimenetele” annak, ami az órán történik (Medgyes, 1986).

Kevesebb szó esik azonban arról, hogy ugyanez a szemlélet hogyan érvényesül a vizsgafejlesztésben, mennyiben határozza vagy változtatja meg a vizsgafejlesztők tevékenységét az a tény, hogy a feladatok szövegekre épülnek, amelyek konkrét, kötött nyelvi elemeket (szókincs, szövegkohéziós elemek, nyelvtan) tartalmaznak, annak ellenére, hogy a vizsga célja az, hogy valamelyest rendszerezetten és arányosan mérje a vizsgázók nyelvtudását.

A jelen tanulmány azt kísérli meg bemutatni, hogy az angol nyelvi vizsga fejlesztése során milyen lépéseken keresztül lesz az autentikus szövegből vizsgafeladat, majd feladatsor, és az eddigi tapasztalatok alapján milyen nehézségek merültek fel a szövegek alkalmazásával kapcsolatban.

A szövegektől a vizsgáig

A szövegekre épülő vizsgafejlesztési folyamat alapelemei a következők:

 • a megfelelő szöveg kiválasztása;
 • az autentikus szöveg szerkesztése (ha szükséges);
 • az adott szöveghez a megfelelő feladattípus kiválasztása;
 • a feladat mérőelemeinek megjelölése (mit mér?);
 • a feladatsorok összeszerkesztése.

Mielőtt azonban a fenti a fázisokat részletesen bemutatnánk, essen szó a vizsga egyetlen olyan feladatáról, amely mondatszintű, vagyis a középszintű nyelvhelyesség vizsgarész első feladatáról.

A nyelvhelyesség vizsgakomponens (a nevével ellentétben, amely nyelvtanközpontúságot sugall) szintén új szemléletet képvisel, hiszen a tanulónak azt a képességét méri, hogy a szövegben hogyan ismeri fel és használja a szintjének megfelelő nyelvtani szerkezeteket, lexikai egységeket, mennyire érti a mondatok és a szöveg nagyobb egységei közötti összefüggéseket. A szövegszintű feladatok elősegítik, hogy a vizsgázó figyeljen a szövegkörnyezetre, az egész szöveg összefüggéseire, a szöveg szemantikai és pragmatikai aspektusaira. Az egyetlen mondatszintű feladat beépítése a középszintű vizsgába azt a célt szolgálja, hogy ne legyen átmenet nélküli a változás az eddigi és az új érettségi vizsga között, valamint hogy legyen egy, az alapvető lexikai és nyelvtani szerkezetek felismerését és használatát átfogóan és közvetlen módon ellenőrző feladat (Halápi et al., 2005a).

A cél tehát világosan megfogalmazható, a gyakorlat azonban érdekes eredményeket mutat. Igaz, hogy a 2005. májusi érettségi feladatokra lebontott adatai még nem állnak rendelkezésünkre, de mindkét próbaérettségi eredményei azt mutatták, hogy a mondatszintű feladat (amely vagy összekevert mondatok összerakása vagy mondatok transzformációja) sikerült a legrosszabbul a középszintű sorozatban. Ez természetesen lehet érv amellett, hogy mindenképpen szükség van erre a feladatra (hiszen a diákok nyelvtani tudása valószínűleg nem kellőképpen rendszerezett és átfogó), de éppúgy szólhat amellett is, hogy nincs szükség mondatszintű feladatra, hiszen kilóg a vizsga egységes szemléletéből, és talán ez okozza a rosszabb eredményeket is.

A szövegek kiválasztása

A szövegek kiválasztásával kapcsolatban a feladatírói útmutató (Halápi et al., 2005b) az egyes vizsgarészek esetében külön-külön részletes eligazítást ad. Ezek az elvárások hosszú évek során fogalmazódtak meg, és a feladatírók tapasztalatait összegzik. Mik tehát a legfontosabb kritériumok?

 • A szöveg autentikus, szükség esetén (kismértékben) szerkesztett. A szerkesztés során módosulhat a szöveg hossza, egyes lexikai elemek vagy szerkezetek. A változtatásokra a feladatíró, illetve a moderátorok tehetnek javaslatot, de az anyanyelvi lektor hagyja jóvá.
 • A szöveg nem származhat más vizsgából vagy angolnyelv-tanítás céljára íródott anyagokból, továbbá olyan nyomtatott vagy elektronikus szöveggyűjteményekből, amelyek a szövegekhez kapcsolódóan feladatokat is tartalmaznak.
 • A szöveg témája legyen az adott korosztály számára megfelelő, megértéséhez legyen elegendő egy érettségizőtől általában elvárható műveltségi szint. A téma alkalmazkodjon a vizsgakövetelmények témalistájához. Szemléletmódja legyen pozitív.
 • Ha egy hosszabb szövegnek csak egy részlete szerepel, ez a rész önmagában is álljon meg szövegként, ne tartalmazzon előre- vagy visszautalásokat az eredeti szöveg más részeire.
 • Forrása lehet sajtótermék, nyomdai úton előállított egyéb szöveg vagy az internet. Ne legyen közismert irodalmi mű.
 • Ne tartalmazzon napi aktualitásokat.
 • A szöveg szintjének megállapításakor figyelembe kell venni a szöveg nehézségét befolyásoló különböző tényezőket, például szókincs, nyelvtani szerkezetek, az információ kifejtettsége, a téma ismertsége, a szöveg szerkezete.
 • A szövegben előfordulhatnak olyan lexikai vagy grammatikai elemek, amelyeknek ismerete az adott szinten nem követelmény, ilyen részekhez azonban csak akkor kapcsolódhat kérdés/item, ha a jelentés a szövegkörnyezetből kikövetkeztethető.
 • A szöveg hosszának összhangban kell állnia a vizsgaleírás előírásaival.
 • A nyelvhelyesség vizsgarészben felhasznált szövegek legyenek könnyebbek az olvasási részben felhasználtaknál.

Mindezeken felül a hallott szöveg értése esetében kívánalom még:

 • A szöveg vagy autentikus, vagy anyanyelvű beszélőkkel készített, autentikus hangzású (semi-authentic) stúdiófelvétel.
 • A szöveg nyelve nem vagy csak kismértékben térhet el a különböző standard angol nyelvhasználatoktól.
 • Egy vizsgán belül lehetőleg legyen brit és amerikai angol is, valamint vegyesen szerepeljenek női és férfi hangok.
 • Figyelembe kell venni azokat a tényezőket, amelyek meghatározzák a szöveg nehézségi fokát, mint például a megnyilatkozások hossza és összetettsége, a beszélők száma, a beszédstílus stb. (Lehetőleg ne legyen két beszélőnél több. Énekelt zenét ne használjunk.) (Halápi et al., 2005b)

A teljesség igénye nélkül idézett listából, azt hiszem, világosan kiderül, mennyire nehéz és igényes feladat a megfelelő szöveg kiválasztása. Mindemellett természetesen egyenként kell megvizsgálni a legfontosabbat, a szöveg tartalmát és hangnemét.

A felsorolt kritériumok a receptív készségeket mérő komponensekre vonatkoznak, de az útmutató eligazítást ad az írás- és a beszédkészség vizsgarész esetében a szövegek, autentikus segédanyagok használatáról is.

Íráskészség:

 • A segédanyagok funkciója az, hogy életszerű szituációt teremtsenek, továbbá információkkal és/vagy nyelvileg segítsék a feladat megoldását.
 • Segédanyagként olyan rövid szövegek, grafikonok, képek és ábrák használhatók, amelyeket könnyű értelmezni.
 • A segédanyagok autentikus szövegen alapuló, a feladat céljának és a vizsga nyelvi szintjének megfelelően szerkesztett szövegek/szövegrészletek.
 • A segédanyagok forrását lehetőség szerint meg kell adni.

Beszédkészség:

 • A segédanyagok funkciója az, hogy valós szituációt teremtsenek, továbbá információkkal és/vagy nyelvileg segítsék a feladat megoldását.
 • A verbális segédanyagok autentikus szövegek vagy autentikus szövegből származó részletek.
 • A vizuális segédanyagok (térképek, grafikonok, táblázatok, képek, rajzok, karikatúrák stb.) legyenek autentikusak, érthetőek és fénymásolásra alkalmasak.
 • A verbális segédanyag nyelvi szintje legyen alacsonyabb az adott vizsga szintjénél, és ne lépje túl a 40 szót (Halápi et al., 2005b).

Mivel ezeknél a vizsgarészeknél is a legfőbb cél a valódi helyzetekhez hasonló kommunikációs szituációk kialakítása, az itt használt segédanyagok kiválasztása legalább olyan fontos, mint a szövegekre épülő vizsgarészeknél. Az íráskészség-feladat tehát nem úgy készül, hogy a feladatíró maga próbál egy-egy autentikus helyzetet kiötölni, hanem forrásokat keres, és ezek alapján kezd el gondolkodni. A beszédkészség vizsgarész esetében az íráskészséghez hasonló segédanyagok, képek keresésével indul el a feladatírás, de szövegeket használnak a feladatírók akkor is, amikor például egy vita érveit és ellenérveit gyűjtik össze, vagy egy témát több oldalról szeretnének körbejárni egy-egy feladathoz. Ennek illusztrálására bemutatunk egy autentikus hirdetést (lásd 1. példa), amely egy íráskészség-feladat segédanyaga, valamint a feladatot, ami ez alapján készült (lásd 2. példa).

1. példa

AFRICAN CONSERVATION EXPERIENCE
Tel: 0870 241–5816 Web site: www.ConservationAfrica.net

We arrange for people to do conservation work on Game Reserves in Southern Africa becoming involved in a wide range of conservation and research projects. Projects may include darting rhino and elephant, game capture, tracking, wildlife veterinary work and rehabilitation, game counts and monitoring, at times done on horseback. Dolphin and whale research may be part of the work programme.

2. példa

Emelt szint ‘A’ feladat

You and your British friend, Ian, decided to spend a year after leaving school in an exotic country doing something different. He sent you the following advertisement which he found exciting and wanted your opinion about it.

AFRICAN CONSERVATION VENUE

Tel: 0870 241 5816 Web site:
www.ConservationAfrica.net

We arrange for motivated students to do conservation work in wildlife parks in Southern Africa becoming involved in a wide range of conservation and research projects. Projects may include wildlife rehabilitation, game counts and monitoring at times done on horseback. Dolphin and whale research may be part of the work programme.

Write an email of 150 words to Chris including the following points:

 • if you are interested in taking part
 • if you think you are suitable for the job
 • if you need any more information to be able to decide

Begin your email like this:

Dear Ian,

A beszédkészség-feladatról elmondottakat pedig a következő cikkrészlettel (lásd 3. példa) illusztrálhatjuk (helyhiány miatt a gazdag forrásanyagnak csak egy részét tudjuk bemutatni), amely után közvetlenül idézzük az ez alapján készült feladatot (lásd 4. példa).

3. példa

Understanding The Difference Between Men And Women
By: Michael G. Conner, Psy. D, Clinical & Medical Psychologist
E-mail: Conner@OregonCounseling.Org
Phone: 541 388–5660

[This paper is collection of research conclusions and observations which I have witnessed over the past 5 year that I have attempted to put into a written form that might be helpful, but more importantly stimulate discussions. The real purposes is to increase the awareness between men and women, and to help them set aside issues that are not personal but are merely manifestations of nature. To my way of thinking, it is important to honor and rejoice in both our nature and our individuality.]

For centuries, the differences between men and women were socially defined and distorted through a lens of sexism in which men assumed superiority over women and maintained it through domination. As the goal of equality between men and women now grows closer we are also losing our awareness of important differences. In some circles of society, politically correct thinking is obliterating important discussion as well as our awareness of the similarities and differences between men and women. The vision of equality between the sexes has narrowed the possibilities for discovery of what truly exists within a man and within a woman. The world is less interesting when everything is same. It is my position that men and women are equal but different. When I say equal, I mean that men and women have a right to equal opportunity and protection under the law. The fact that people in this country are assured these rights does not negate my observation that men and women are at least as different psychologically as they are physically.

None of us would argue the fact that men and women are physically different. The physical differences are rather obvious and most of these can be seen and easily measured. Weight, shape, size and anatomy are not political opinions but rather tangible and easily measured. The physical differences between men and women provide functional advantages and have survival value. Men usually have greater upper body strength, build muscle easily, have thicker skin, bruise less easily and have a lower threshold of awareness of injuries to their extremities. Men are essentially built for physical confrontation and the use of force. Their joints are well suited for throwing objects. A man’s skull is almost always thicker and stronger than a women’s. The stereotype that men are more „thick-headed” than women is not far fetched. A man’s „thick headedness”, and other anatomical differences have been associated with a uniquely male attraction to high speed activities and reckless behavior that usually involve collisions with other males or automobiles. Men invented the game „chicken”, not women. Men, and a number of other male species of animal seem to charge and crash into each other a great deal in their spare time.

Women on the other hand have four times as many brain cells (neurons) connecting the right and left side of their brain. This latter finding provides physical evidence that supports the observation that men rely easily and more heavily on their left brain to solve one problem one step at a time. Women have more efficient access to both sides of their brain and therefore greater use of their right brain. Women can focus on more than one problem at one time and frequently prefer to solve problems through multiple activities at a time. Nearly every parent has observed how young girls find the conversations of young boys „boring”. Young boys express confusion and would rather play sports than participate actively in a conversation between 5 girls who are discussing as many as three subjects at once! The psychological differences between man and women are less obvious. They can be difficult to describe. Yet these differences can profoundly influence how we form and maintain relationships that can range from work and friendships to marriage and parenting…

4. példa

Emelt szint – szóbeli vizsga 1. feladat

(A segítő kérdéseket nem kell végigkérdezni. Csak akkor választunk egyet-kettőt, ha a vizsgázónak magától nem jut semmi az eszébe.)

VIZSGÁZTATÓ:

We are going to talk about the different ways men and women behave in different situations.

 1. Can you mention some typical differences in the behaviour of boys and girls at school or in your family?
  (Segítő kérdések: games they like to play, school subjects they like, skills they are good at, jobs they choose, the way they communicate, the way they solve problems.)
 2. Some scientists believe that little boys and girls learn to be different, because they get different toys. Girls are asked to help their mothers in the kitchen whereas boys are asked to work with their father in the garage. Do you agree or disagree? Why?
 3. There are some stereotypes about men drivers and women drivers. What do you think about these stereotypes?
 4. Can you mention some typical topics men like to talk about? What about women’s favourite topics?
 5. Do you think that men and women have different tasks in society or not? Can you give any examples?
  (If they have different roles, which are the typical female roles and which are the typical male roles?)
  (If they do not have different roles, how have attitudes changed?)

Az autentikus szövegek használata

A nyelvi vizsgával összefüggésben, amikor szövegekről beszélünk, leggyakrabban autentikus idegen nyelvi szövegekre gondolunk, amelyeket anyanyelvi beszélők hoztak létre természetes kommunikációjuk révén, vagyis nem nyelvtanulási céllal. Az érettségi részletes követelményeiben vizsgarészenként megtalálhatók a felhasználható szöveg jellemzői. Itt a következő kifejezésekkel találkozhatunk: „autentikus, esetleg kismértékben szerkesztett”; „autentikus vagy autentikus hangzású”.

Az első felmerülő kérdés az, vajon miért van szükség szerkesztésre, hiszen elsődleges célunk, hogy a diákok mind a tanítás, mind a vizsga során az életben használt, valódi nyelvet ismerjék meg. Az angol nyelvi vizsga kidolgozói már a fejlesztés kezdetekor szembesültek azzal a problémával, hogy az autentikus szövegek (akár írásban, akár szóban) a legegyszerűbbnek tűnő műfajokban jóval nehezebbek, mint azt saját anyanyelvi tapasztalatunk alapján feltéteznénk. Azaz a részletes követelmények által felsorolt szövegfajták, mint például a közérdekű közlemények, hangbemondás, rögzített telefonos szövegek, utasítások, menetrendi információk, programismertetés stb. a műfaj jellegénél fogva általában ugyan rövidek, de tömörségük és speciális szókincsük révén nehezen érthetőek a kezdő vagy középhaladó nyelvtanulók számára. Ez a probléma elsősorban az A2, illetve B1 szintre írott feladatoknál merül fel.

Nézzük meg például egy eredeti múzeumbelépő hátsó oldalának (lásd 5. példa) szövegét (a HMS Belfast nevű hadihajó múzeum).

5. példa

Szembetűnő a szövegben az A2 szinthez képest túl nehéz szavak és kifejezések hosszú sora (terms & conditions, quarterdeck, inspection, retain, refuse, provide, heritage, charities, donations stb.). Még ha a szöveg hossza és témája megfelelő is lenne például hiányzó mondatok vagy mondatrészek behelyettesítésére, a szókincs ezt szinte lehetetlenné teszi.

Ugyanezt figyelhetjük meg másik példánkon (lásd 6. példa), a brit Royal Mail (Királyi Posta) honlapjáról származó „címzési tanácsadó” szövegen is. A látszólag egyszerű műveletek szókincse igencsak speciális (indicia zone, address block, codemark, graphics stb.), valószínűleg túl nehéz ahhoz, hogy az ugyanakkor egyszerű kommunikációs helyzetből következően sok nyelvi elem használatát lehessen mérni.

Fontos megjegyezni, hogy bár az előbbiekben a szövegek szókincsét vizsgáltuk, az autentikus szöveg használatának akár a tanításban, akár a mérésben nem az a lényege, hogy minden szót tökéletesen értsünk, hanem éppen a globális értés felőli megközelítés, tehát a nehéznek tűnő szavak önmagukban nem zárják ki a forrás alkalmazhatóságát, hiszen a nehézséget maga a feladat határozza majd meg.

A második szöveg elvileg alkalmas lenne arra, hogy a rajz nélkül, a szöveg alapján kelljen rekonstruálni a boríték megcímzésének egyes részleteit egy üres ábrán, ami mindenképpen valóságos feladat. Mégis, ha a szavaknak a nagyobb hányada nehéz vagy kevésbé mindennapi, akkor gyakran előfordul (így valószínűleg ebben az esetben is), hogy le kell mondani az egyébként témájában és hosszúságában megfelelő szövegről.

6. példa

Sok esetben azonban segíthet a szerkesztés, természetesen kizárólag az anyanyelvén beszélő bevonásával és ellenőrzése mellett. A következőkben bemutatunk egy eredeti szöveget, majd annak azt a változatát, ami végül is a nyelvhelyesség vizsgarész egyik feladataként része lett egy vizsgasorozatnak (lásd 7. példa).

7. példa

THE OPEN-TOP BUS TOUR

Explore the world’s most cosmopolitan city with London’s oldest sightseeing company using open-top double-decker buses. With half a century’s experience we like to think that we have got (0) ________ right. And we are sure you’ll enjoy your time 17) ________ us. Here is why:

 • Our tour routes are the most comprehensive way to see (18) ________ best London has to offer including the panoramic views (19) ________ seven bridges, the Tower of London, Buckingham Palace, St. Paul’s Cathedral, Westminster Abbey, Trafalgar Square…
 • There (20) ________ a full commentary in English and a choice of six other languages. …
 • Unlike some other companies, your tickets (21) ________ completely unrestricted. You can travel on any of our tour buses. Each route includes frequent stops – simply hop off (22) ________ you want to and return to the same stop to continue your tour…
 • …We strongly recommend that first timers start the tour at one of (23) ________ main departure points where our staff can provide advice about traffic conditions and final departure times. You may then choose (24) ________ stay on the bus for a complete tour or hop on and hop off at your leisure.
 • Tickets are valid (25) ________the same time the following day… Ask our staff when you should board your last bus of the day as times vary seasonally through-out the year…

Láthatjuk, hogy a szövegből több helyen kifejezések, részmondatok maradtak ki, de természetesen végül is egy új, folyamatos szöveg jött létre. Egyes helyeken a nehezen érthető szavak vagy kifejezések egyszerűbben jelennek meg. Érdemes megemlíteni, hogy gyakran az is előfordul, hogy az anyanyelvi lektor nem tartja elég „természetesen folyónak” az eredeti autentikus szöveget, hiszen mint minden nyelven, angolul is előfordulnak pontatlanságok, pongyolaságok, nyelvi következetlenségek a mindennapi szövegekben, amelyekre a nyelvtanulás során mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet, de a vizsgafeladatok szövegeiben inkább elkerülendők.

A megfelelő feladattípus kiválasztása

A megfelelő szöveg kiválasztása után a feladatíró következő tennivalója a megfelelő feladattípus hozzárendelése a szöveghez. Ez a választás sok esetben a legnehezebb, tartós gyakorlatot feltételez. Mindenekelőtt ismerni kell a részletes követelményekben leírt lehetséges feladattípusokat, ezentúl pedig kipróbálni, végiggondolni a szöveg működését különböző feladattípusok esetében.

A következőkben példaként idézett emelt szintű hallott szöveg értése feladat (lásd 8. és 9. példa) azért különleges, mert az átlagosnál is több feladatmegbeszélő és kipróbáló bizottsági ülés után nyerte csak el végleges formáját. A szöveg rengeteg számot tartalmaz, és mivel nem célunk, hogy adatokat (főleg számokat) kelljen memorizálni, a szöveg viszont szellemes és érdekes, ezért hosszas együttgondolkodás után végül megszületett az az elfogadható forma, amely egyrészt összhangban van a vizsga leírásával (egymáshoz rendelés), másrészt megnyugtató olyan szempontból, hogy nem a memóriát teszteli. Azáltal, hogy a feladatban a számok és a válaszmondatok eleje meg van adva, a vizsgázónak valóban meg kell értenie a számokhoz kapcsolódó kategóriákat. Ebben természetesen segít a többszöri meghallgatás és a szöveg részekre osztása is.

8. példa

Emelt szint, hallott szöveg értése (Próbaérettségi, 2004)

Task 3 – Hanganyag átirata

Here’s a little something that gives… can give you some perspective on the world we live in.

If we could shrink the earth’s population to a village of precisely 100 people, with all the existing human ratios remaining the same, it would look something like the following:

70 would be non-white, 30 would be white,
there would be: 57 Asians, 21 Europeans
14 from the Western Hemisphere, both north and south and 8 Africans
70 would be non-Christian, 30 would be Christian,
there would be 52 females and 48 would be males,
89 would be heterosexual, 11 would be homosexual,
6 people would possess 59% of the entire world’s wealth,
80 would live in substandard housing,
70 would be unable to read,
50 would suffer from malnutrition,
1, yes, only 1, would have a college education, and 1 would own a computer.

When one considers our world from such a compressed perspective, the need for acceptance, understanding and education becomes glaringly apparent…

Text source: unknown (personal email). Voice of Thomas Santos. Recorded and edited by Király Zsolt, 2004.

9. példa

Task 3 (Próbaérettségi, 2004)

 • In this section you are going to hear some interesting statistics about the world.
 • Your task will be to fill in the right-hand side of the chart with the appropriate information, explaining what the numbers in the grey column refer to in the context of the text. The order of the questions follows the exact order of the information in the passage.
 • First, you will have some time to study the task, and then we will play the whole recording in one piece.
 • Then, after a short pause, you will hear the recording again, but this time we will play the text in shorter sections in order to give you enough time to write down your answers.
 • At the end, you will have some more time to check your wok.
100 The number of people …
in the imaginary village . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. 30 The number of people in the village who are …
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. 21 The number of people in the village who are …
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. 8 The number of people in the village who are …
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. 70 The number of people in the village who are …
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. 48 The number of people in the village who are …
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. 89 The number of people in the village who are …
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. 6 The number of people in the village who possess 59% of the …
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. 80 The number of people in the village who live in …
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. 70 The number of people in the village who are …
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. 50 The number of people in the village who suffer from …
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.
32.
1 The only person in the village who has a …
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A feladat mérőelemeinek megjelölése

A szövegekkel való munkának egyik alapvető eleme a jó értelemben vett kiszámíthatatlanság, ami egyben a változatosságot is biztosítja. Bizonyos mértékig kiszámíthatatlan tehát az, hogy a nyelvnek mely elemeivel kapcsolatban teszünk fel kérdéseket. (Nem tudjuk előre, mint például egy mondatszintű transzformációs feladat egy mondatánál, hogy ebben a mondatban azt vizsgáljuk, formailag jól használja-e a vizsgázó a present perfect igeidőt.) Mindez természetes velejárója a kommunikatív szemléletnek, mégis a vizsgafejlesztés és a feladatírás ezen a szinten tudatos tervezést is igényel.

Amikor megtaláltuk a megfelelő szintű és témájú szöveget és hozzá a megfelelő feladatot (a kérdéseket, itemeket), bizonyos adatokat a feladattípuson kívül is rögzítenünk kell a feladattal kapcsolatban. Ezek az adatok vizsgarészenként különbözőek lehetnek.

Az olvasott szöveg értése feladatnál például rögzítenünk kell, hogy mely részkészségeket mér, vagyis milyen olvasási és stratégiai célok megvalósítása szükséges a feladat megoldásához. A hallott szöveg értése feladatoknál ezenfelül dokumentáljuk például a beszélőket a hangfelvételen (férfi, nő, amerikai vagy brit angolt beszél stb.).

A nyelvhelyesség vizsgarész esetében speciális a helyzet, hiszen a követelményrendszer „tájékoztató jelleggel”, de az előírt szintekhez kapcsolódóan meghatározza az aktívan és passzívan használandó nyelvtani szerkezetek listáját. Az is igaz, hogy a nyelvhelyesség vizsgarész, ahogy azt korábban idéztük, nem kizárólag a nyelvtani ismereteket méri, hanem például a szókincset is, amelyhez szakmailag nem lenne indokolható listát készíteni, ezért nincs is. Mindenesetre a nyelvhelyesség vizsgarész esetében a legkézenfekvőbb (de a többi vizsgarész esetében is elképzelhető) egy, az alábbihoz hasonló mátrix használata (lásd 1. táblázat), amelyben jelölni lehet, hogy a feladat egyes itemei a nyelvnek mely jelenségeit mérik.

A feladatsorok összeszerkesztése

Valójában a mátrix használata már a feladatsor összeszerkesztésének része. A feladatsorok összeállítása nem mechanikus munka, hanem alapos körültekintést igényel. A nyelvi érettségi vizsga esetében az összehangolás két szinten is történik. Egyrészt a feladatokból feladatsorok lesznek az egyes vizsgarészeken belül, másrészt viszont a feladatsorok összehangolására is szükség van az angol nyelvi érettségi vizsga egészén belül.

Milyen szempontok szerint kell rendeznünk a feladatokat? Az első és talán legfontosabb szempont a feladattípusok változatossága. Egy-egy vizsgarész feladatsora általában 3–4 feladatból áll, így a cél az, hogy optimális esetben 3–4-féle feladattípus szerepeljen a sorozatban, hiszen minél több lehetőséget szeretnénk adni a diákoknak a különböző tanulási stílusok és stratégiák, illetve a feladatmegoldó képesség szempontjából.

Ugyanígy természetesen azt is szeretnénk, ha a lehetőségekhez képest a legtöbb részkészség alkalmazása szerepelne a sorozatban, például az olvasott szöveg értésénél legyen a kulcsinformációk értését mérő, valamint a globális értést mérő feladat egyaránt.

A legkomplexebb feladat a hallott szöveg értése feladatsor összeállítása nemcsak azért, mert a hangfelvételek elkészítése és azok összevágása speciális szaktudást igényel, hanem azért is, mert a változatosság kritériumai itt még minimum két tényezővel bővülnek. Egyik a beszélők hangja (férfi, nő, egy hang, két hang stb.), a másik pedig a (standardon belüli) nyelvi változat (például brit, amerikai, ausztrál vagy skót angolt hallunk-e).

1. táblázat
A középszintű nyelvhelyesség vizsgarész mátrixa

Nyelvtani szerkezet 1. feladat
Itemek 1–9
2. feladat
Itemek 10–18
3. feladat
Itemek 19–27
Articles (definite, indefinite, zero)      
Nouns (singular and plural, countable, uncountable)      
Adjectives (regular and irregular, comparison)      
Possession      
Adverbs      
Prepositions, prepositional phrases      
Conjunctions, linking words      
Forms of the verb (infinitives, gerund and participles)      
Auxiliaries/ Modal verbs      
Present Simple      
Present Simple Passive      
Present Continuous      
Present Perfect Simple      
Present Perfect Passive      
Present Perfect Continuous      
Past Simple      
Past Simple Passive      
Past Continuous      
Past Perfect      
Future with will      
Passive Future      
Going to      
Reported Speech (with the reporting verb in the present)      
Reported Speech (with the reporting verb in the past)      
Conditional Clauses, 1st, 2nd      
Conditional Clauses, 3rd      
Relative clauses defining      
Relative clauses non-defining      
Time clauses with future meaning      
Clauses of purpose      
Wish      
Question-tags      

Természetesen fontos a szövegek témájának változatossága, nyilvánvalóan nem tehetünk egy sorozatba két olyan szöveget, amelyeknek túlságosan hasonló a témája.

Amikor az egyes részkészségek sorozatai összeálltak, újra egyeztetni kell elsősorban a feladatokban megjelenő témák területén, hiszen különösen az írásbeli feladatsorok (amelyeket egyidejűleg írnak a vizsgázók) nem szólhatnak többször ugyanarról (lásd 2. táblázat). A táblázatból kitűnik, hogy a témák különbözőek, a feladattípusok pedig egy-egy sorozaton belül mindenképpen változatosak.

2. táblázat
2005. májusi középszintű angol nyelvi írásbeli vizsgájának témái és feladattípusai

Vizsgarész   1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat
Olvasott szöveg értése Téma Viccek hátizsákos utazás szörfbajnok Valentin nap
Feladattípus szövegek és címek párosítása kiemelt szövegrészek beillesztése igaz/hamis/
nincs róla információ
bekezdések párosítása szavakhoz
Nyelvhelyes-
ség
Téma mondaszint humoros történet két idős emberről londoni városnéző túra  
Feladattípus összekevert mondatok rendezése mondatkiegé-
szítés megadott szavakkal
önálló mondat-
kiegészítés
 
Hallott szöveg értése Téma Magas emberek interjú, emberek leírása balkezesség  
Feladattípus rövid válasz feleletválasz-
tás
mondatkiegé-
szítés
 
Íráskészség Téma kutyasétálta-
tás
nagy havazás    
Feladattípus ‘A’ feladat ‘B’ feladat    

Végigkísérve tehát a szövegből feladat, a feladatokból feladatsor alakulásának folyamatát láthatjuk, hogy mennyi előkészítést igényel, és hány leírható fázisból áll a szövegen alapuló feladatsorok előállítása. Mindez azonban a vizsgafejlesztés technikai részleteihez tartozik, és semmiképpen nem helyettesíti a feladatok egyenkénti és sorozatban való kipróbálását, hiszen csak a szakszerű kipróbáláson keresztül alkothatunk biztos véleményt a feladatok működéséről és szintjeiről.

Irodalom

Medgyes Péter (1986): Queries from a Communicative Teacher. [A kommunikatív nyelvtanár kétségei] ELT Journal. Volume 40/2.

Halápi Magdolna – Király Zsolt – Lukács Józsefné – Major Éva – Nagy Ildikó – Szálkáné Gyapay Márta (2005a):Az érettségiről tanároknak 2005. Angol nyelv. Fontos tudnivalók a vizsga részeiről, Nyelvhelyesség.

Halápi Magdolna – Király Zsolt – Lukács Józsefné – Major Éva – Nagy Ildikó – Szálkáné Gyapay Márta (2005b): Feladatírói útmutató. Munkaanyag. Angol nyelv, május.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.