2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Tanulás-tanítási módszerek fejlesztése

6. A korábbi vizsgaidőszakok projektfeladatai

6. A korábbi vizsgaidőszakok projektfeladatai

Társadalomismeret – 2005. május

 1. A helyi önkormányzat működésének társadalmi visszhangja
  • Elemezze településén a helyi önkormányzat működését egy adott területen (például oktatás, egészségügy, közlekedés stb.) az önkormányzati rendeletek, illetve a helyi sajtó tükrében!
  • Végezzen felmérést környezetében: hogyan látják az önkormányzat tevékenységét egy kiválasztott (például oktatás, egészségügy, közlekedés stb.) területen!
 2. A környezetszennyező és környezettudatos magatartás
  • Mutasson be helyi példákon keresztül környezettudatos és környezetszennyező magatartástípusokat!
  • Dolgozza ki egy ökofalu tervezetét többféle szempont figyelembevételével (például: településszerkezet, energiafelhasználás, építőanyagok, kis közösség szervezése)!
 3. Készítse el egy saját vállalkozás üzleti és (/vagy) marketingtervét!
  • Készítse el egy termelő vállalat létrehozásának tervét a következők figyelembevételével: cégalapítás, alaptőke biztosítása, a termelés helyének megszervezése (a szükséges engedélyek beszerzésének módja), a termelés folyamata (piackutatás, nyersanyagbeszerzés, munkaerő biztosítása), az értékesítés megszervezése, kapcsolat a környezettel!
  • Készítse el egy termék marketingtervét a piaci igények felmérésétől a termék értékesítéséig (csomagolás, kiszerelés, árpolitika, értékesítés, reklám, PR stb.)!

Ember és társadalomismeret, etika – 2005. május

 1. Gazdaság és erkölcs viszonya a reklámokban
  • Elemezzen reklámokat erkölcsi szempontból!
  • Készítsen reklámot, amely véleménye szerint pozitív erkölcsi értékeket hordoz!
 2. Esélyek és esélyegyenlőtlenségek a nők körében
  • Hasonlítsa össze a nagyszülők, szülők és saját kortársai körében a nők esélyegyenlőségét, a három generáció változó helyzetét!
  • Mutassa be sikeres női életpályák társadalmi, családi, iskolai hátterét!
 3. Az egyházak és civilszervezetek karitatív tevékenysége
  • Készítsen felmérést vagy esettanulmányt valamely egyház, illetve civilszervezet karitatív tevékenységéről!
  • Kapcsolódjon be valamely egyház, illetve civilszervezet karitatív munkájába, és dokumentálja tevékenységét és tapasztalatait!

Emberismeret, etika – 2005. május

 1. Az ideális társadalom
  • Egy elképzelt, a lehető legjobb szinten működő társadalom mindennapjainak bemutatása egy család vagy helyi közösség mindennapjainak megjelenítésén keresztül.
  • A társadalmi értékek megvalósításának lehetőségei az ideális társadalomban (különös tekintettel az igazságosságra, a szabadságra, az egyenlőségre, a szolidaritásra vagy a toleranciára).
 2. Siker és kudarc – cél és eszköz
  • A siker, a győzni akarás mint általános társadalmi mozgatóerő.
  • Az athéni olimpia magyar doppingügyeinek több szempontú feldolgozása.
 3. A másokért való felelősség
  • A szolidaritás megjelenése és jelentősége a társadalomban, a segítségnyújtás etikai problémái.
  • A jótékonykodás formái, lehetőségei a helyi társadalomban (jótékonysági est, ruhagyűjtés, hajléktalanoknak szóló akciók stb.).

Társadalomismeret – 2005. október-november

 1. Elfüstölt életek
  • Elemezzen dohányzásellenes reklámokat a társadalmi hatékonyság, illetve a célközönség szempontjából!
  • Tervezzen meg egy fiataloknak szóló (szűkebb környezetének szánt) dohányzásellenes kampányt!
 2. A pályaválasztás és az álláskeresés társadalmi dilemmái
  • Tervezze meg vagy mutassa be egy pályaválasztással foglalkozó iroda működését!
  • Mutassa be a lakóhelyén álláskereső fiatalok pszichológiai sajátosságait és/vagy lehetőségeit, kudarcaik, nehézségeik okát és/vagy a rendelkezésükre álló hivatalos segítségnyújtási módokat, azok eredményességét!
 3. Vállalkozás
  • Mutassa be a kis- vagy a mikrovállalkozások gazdasági, társadalmi és kulturális szerepét a helyi társadalomban!
  • Mutassa be, hogy milyen teendői vannak, ha lakóhelyén veszélyes anyagokat felhasználó ipari vállalkozást szeretne alapítani!

Ember és társadalomismeret, etika – 2005. október-november

 1. A hátrányos szociális helyzetűek és a civil társadalom kapcsolata
  • Tervezze meg vagy aktívan segítse egy hajléktalanság ellen küzdő civilszervezet munkáját!
  • Vizsgálja meg több szempontból a koldusok városi jelenlétét!
 2. Az ember és az állatok viszonya
  • Elemezze az állatvédelmi törvény bevezetésének/változtatásának okait, következményeit, társadalmi visszhangját!
  • Mutassa be vagy segítse egy állatvédő civilszervezet (állatmenhely) tevékenységét!
 3. Az ideális iskola modellje
  • Mutassa be egy ideális iskola mindennapjait!
  • Mennyiben tekinthető ideálisnak saját iskolája?

Emberismeret és etika – 2005. október-november

 1. Az iskola értékközvetítő funkciója
  • Mutassa be a helyi közélet sikeres személyeinek élettörténetére, véleményére alapozva a középiskola emberformáló szerepét! Dolgozza fel az általuk megszerzett információkat olyan szempontból, hogy pályájukon mennyiben segítette őket a középiskola, illetve mit hiányoltak akkori iskolai oktatásukból, nevelésükből!
  • Derítse ki, hogy saját iskolájának egy régebbi (legalább 10-15 éve végzett) évfolyamának tanulói mit tartanak a középiskolában töltött évek alapján későbbi pályájuk, életük szempontjából a leghasznosabbnak, illetve miről gondolják azt, hogy hátráltatta őket boldogulásukban!
 2. Társadalom és szolidaritás
  • Mutassa be a társadalmi szolidaritás különböző történelmi formáit, társadalmi hátterét!
  • Mutassa be elméletben vagy a gyakorlatban, hogy milyen formában, hogyan érhető tetten a társadalmi szolidaritás a mai Magyarországon!
 3. Az információs társadalom erkölcsi kihívásai
  • Vizsgálja meg a szükségletek és álszükségletek viszonyát az új tömegkommunikációs rendszerek (internet, mobiltelefon) mindennapi használatának alapján! Tárja fel, milyen erkölcsi kihívásokat rejtenek magukban ezen kommunikációs formák!
  • Mutassa be a mobiltelefon használatának társadalmi, pszichológiai és erkölcsi vonatkozásait!

Társadalomismeret – 2006. február-március

 1. A szelektív hulladékgyűjtés fontossága és helyzete lakóhelyén
  • Mutassa be a szelektív hulladékgyűjtés helyzetét, eredményeit, nehézségeit lakóhelyén!
  • Tervezzen vagy szervezzen meg, esetleg vegyen részt egy szelektív hulladékgyűjtés érdekében végzett kampányban, mozgalomban!
 2. Nemzeti érzés, felelősség, patriotizmus
  • Mutasson be egy határainkon túli magyar szervezetet, intézményt, időszaki kiadványt (periodikát), vagy a határokon túlnyúló magyar-magyar diákcserét, partneri együttműködést, testvérvárosi kapcsolatot! (A feladat értelmezhető egy magyarországi nemzeti kisebbség és anyaországa közti kapcsolat fenti szempontú elemzéseként is.)
  • Készítsen lakóhelyének fiataljai közt felmérést, interjút a hazafias érzések, ismeretek, a nemzeti szolidaritás témájában!
 3. Az Európai Unióba történő belépés hatása a magyar társadalom egy szabadon választott csoportjára
  • Mutassa be az Európai Unióba történő felvételünk gazdasági előnyeit, hátrányait egy választott célcsoportra nézve!
  • Mutasson be (esetleg vegyen részt egy olyan célfeladat megvalósításában) lakóhelyén egy olyan vállalkozást (gazdasági, kulturális stb.), melyet Magyarország Európai Unióba történő csatlakozása tett lehetővé, és térjen ki az eredmény társadalmi visszhangjára!

Ember- és társadalomismeret, etika – 2006. február-március

 1. A Sulinet program hatása környezetére
  • Készítsen felmérést arról, hogy szűkebb környezetében milyenek az internetezési szokások, és ebben mekkora szerepet tölt be a Sulinet!
  • Vizsgálja meg saját környezetében a Sulinet hatását a tanítási/tanulási folyamat modernizálásában!
 2. Átjárható határok?
  • Vizsgálja meg saját környezetében a határon való átkelések társadalmi, gazdasági, családi okait, célját, gyakoriságát, következményeit, a szerzett tapasztalatokat!
  • Vizsgálja meg, hogy az EU-hoz való csatlakozásunk mennyiben változtatta meg határátkelési szokásainkat, tapasztalatainkat!
 3. Küzdelem a parlagfűvel
  • Mutassa be, hogy egy település közössége hogyan próbálkozik a parlagfa irtásával, ismertessen pozitív és negatív példákat, egyéni és közösségi utakat!
  • Ismertesse egy felvilágosító kampány részeként saját lakóhelyén a parlagfa által okozott környezeti, pszichés, egészségügyi, ökológiai károkat, a parlagfű eddigi kiirthatatlanságának társadalmi okait, következményeit!

Emberismeret és etika – 2006. február-március

 1. Tolerancia és a külső megjelenés kapcsolata
  • Mutassa be a tolerancia jelentőségét a külső megjelenés elfogadásában, vizsgálja meg e szempontból saját környezetét és a tágabb társadalmi valóságot! Tárja fel a toleráns viselkedés etikai vonatkozásait, dilemmáit!
  • Derítse ki a toleráns személyiség kialakulásának társadalmi, pszichológiai feltételeit! Mutassa be a tolerancia fontosságát a társadalmi együttélésben!
 2. A népszerűség előnyei és hátrányai
  • Mutassa be egy népszerű, elismert személy élettörténete alapján a sikeresség pozitív és negatív oldalát!
  • Derítse ki, napjainkban kit tartunk sikeres embernek, mi minden határozza meg a siker, a népszerűség elérését! Mutasson rá a népszerűség erkölcsi dilemmáira!
 3. A közlekedési morál kérdései
  • Mutassa be, milyen erkölcsi problémákat hordoznak a különböző közlekedési szituációk, hogyan élik meg az emberek a váratlan közlekedési helyzeteket, problémákat!
  • Vizsgálja meg a büntetés szerepét a közlekedési szokásainkban! Fejtse ki, milyen társadalmi, pszichés, szociális okai lehetnek a szabályok be nem tartásának!

Társadalomismeret – 2006. május-június

 1. Helyi jelentőségű természeti vagy építészeti értékek megőrzésének környezetvédelmi jelentősége
  • Mutassa be, vegyen részt egy helyi környezetvédelmi cél megvalósításáért küzdő civilszervezet tevékenységében!
  • Mutassa be, hogy környezetében milyen helyi értékek, milyen társadalmi megmozdulásnak köszönhetően kerültek helyi védelem alá, milyen volt a védelem alá helyezés társadalmi visszhangja, és ismertesse a helyi védelem alá helyezés fontosságát, jogi feltételeit!
 2. Nemzetközi szolidaritás
  • Mutassa be egy nemzetközi szolidaritási akció vagy segélyszervezet célkitűzését, a cél megvalósítását, annak következményeit és társadalmi visszhangját!
  • Készítsen lakóhelyén felmérést a nemzetközi szolidaritással kapcsolatos attitűd témájában vagy a témához kapcsolódó saját készítésű kampányötleteinek várható fogadtatásáról!
 3. Nem vagyok egyedül – egy szubkultúrához tartozó csoport élete
  • Mutasson be egy, a környezetében előforduló szubkultúrához tartozó csoportot, és ismertesse milyen célja, értelme van a csoporthoz tartozásnak!
  • Elemezze, milyen szerepe van a személyiségfejlődésben, identitásalakulásban egy csoporthoz, közösséghez való csatlakozásnak!

Ember- és társadalomismeret, etika – 2006. május-június

 1. A sajtószabadság etikai problémái az információs társadalom korában
  • Vizsgálja meg egy-két konkrét eset kapcsán, milyen sajtóetikai kérdések merültek fel az utóbbi években Magyarországon!
  • Mutassa be a szabad véleménynyilvánítás joga, illetve a személyiségvédelem és a közösség elleni uszítás között jelentkező ellentmondásokat, problémákat!
 2. Családi, nemi vagy életkori szerepek tükröződése
  • Hogyan tükröződnek a mesékben vagy az általános iskolások számára készült tananyagokban a családi és nemi szerepek, esetleg a gyerek–felnőtt viszonytársadalmi változásai?
  • Írjon/készítsen, ismeretterjesztő művet a családi munkamegosztás Ön által javasolt módjáról vagy az időskorúak változó helyzetéről!
 3. Egy lakótelep élete
  • Készítsen felmérést, ismertetőt egy lakótelep vásárlási és/vagy utazási és/vagy szórakozási szokásairól!
  • Mutassa be egy lakótelep közösségi szokásait, rendezvényeit, vagy mérje fel, mennyire ismerik egymást a szomszédok, kinek a segítségére számíthatnak! A feladat értelmezhető egy lakótelepen működő egyházi, kulturális, sport vagy más közösség bemutatásaként is.

Emberismeret és etika – 2006. május-június

 1. A tömegkultúra etikai kérdései
  • Mutassa be a televízió magatartásformáló szerepét! Világítson rá konkrét műsorok kapcsán a televízió viselkedést, külső megjelenést formáló hatásaira! Értelmezze etikai szempontból azokat az üzeneteket, amelyeket a különböző médiumok kínálnak a befogadóknak!
  • Vizsgálja meg, hogyan hat a globalizáció folyamata a kulturális szokásokra (étkezés, szórakozás, ünnepek, hagyományok változásai stb.)! Tárja fel a globális kultúra előnyeit, hátrányait a helyi kultúra viszonylatában, érzékeltesse a bennük rejlő erkölcsi dilemmákat!
 2. Értékek nyomában
  • Mutassa be két generáció viszonylatában az értékek alakulását, változását a mindennapokban! Tárja fel a különböző, értékekhez kapcsolódó megnyilvánulási formák létrejöttének társadalmi okait (értékkonfliktus, értékzavar, értékvesztés, értékvákuum stb.)!
  • Elemezzen egy kiválasztott csoportot (osztály, szubkultúra, társadalmi rétegek stb.) az általa képviselt értékek alapján! Mutassa be az értékek fontosságát az emberi kapcsolatokban!
 3. A becsületesség megítélése napjainkban
  • Mutassa be a becsületességből adódó konfliktushelyzeteket egy adott csoport vagy egyén élettörténetében! Tárja fel, milyen etikai problémákat hordoz a becsületesség mint életszemlélet!
  • Mutassa be a közvélemény állásfoglalását a becsületességgel mint erkölcsi értékkel kapcsolatban! Elemezze a becsületes magatartás megítélését konkrét esetek segítségével! Mutassa be az emberi természet és a becsületesség mint erény viszonyrendszerét!

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.