2020. május 30., szombat , Janka, Zsanett

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Tanulás-tanítási módszerek fejlesztése

4. A projekt értékelése

2009. június 17.

4. A projekt értékelése

A projektkészítés folyamata közel ugyanolyan fontos az érettségi vizsgán, mint maga a kész vizsgadarab tartalma és formája, ezt tükrözi a pontozásban a 3:5 arány.

4.1. A projektkészítési folyamat értékelési szempontjai

Szaktanára a projektmunka elkészítésének egész folyamatát értékeli. Neki kell meggyőződnie arról, hogy önállóan készítette-e el a dolgozatát. Az önálló tevékenység nem zárja ki külső segítség igénybevételét, de ez elsősorban tanácsadást, a speciális eszközök (például filmfelvevő, vágóasztal, riportermagnó stb.) használatában való segítséget jelent. Különösen fontos, hogy – például a szervezéssel kapcsolatos műfajok választása esetén – a tanárának módja legyen az egész munkafolyamat követésére, abban az Ön szerepének egyértelmű megállapítására.

Aktivitásán túl, az egyes feladatok elvégzésének értékelése mellett szóbeli megnyilatkozásainak nyelvhelyességét is figyelemmel kísérik. A javítási útmutató megfogalmazása szerint: „A munkanapló vagy a kommentár és a tervezet vagy hálóterv tartalma, valamint a konzultációkon való szóbeli megnyilvánulásai logikusan felépítettek, nem tartalmaznak súlyos nyelvtani, nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat."

Feladat:

 • Gondolja végig, az alábbiak közül melyekre kell majd menet közben leginkább figyelnie! Tartalmi szempontból (a jelenlegi szabályzat alapján) az alábbiakat pontozzák. Azokat, melyeket a korábbiakban fontosnak tartott, lényegkiemelővel tegye szembetűnővé!
  • Önállóság a téma feldolgozásában.
  • Konzultációkon való aktív részvétel, pontos felkészülés az elemzés elkészítéséhez.
  • Munkanapló folyamatos vezetése.
  • A portfólióban a készítés folyamatához kapcsolódó anyagok, jegyzetek, részfejezet, a dolgozat készítése közben keletkezett produktumok bemutatása.
  • Írásban elkészített hipotézis vagy célkitűzés.
  • A téma kiválasztásával kapcsolatos vizsgázói motivációk, s a témaválasztás indoklása.
  • Tervezet, illetve hálóterv készítése a munka ütemezésére.
  • A konzultációkon kitűzött határidők pontos betartása.
  • Nyers változat, illetve részfejezet elkészítése.
  • A projektmunkával kapcsolatos személyes élmények megfogalmazása a konzultációk alkalmával és a munkanaplóban.
  • A projektvezetővel és más érintett személyekkel való jó együttműködés.
  • A szakirodalom megértése, értő feldolgozása.

Fontos! Láthatja, hogy a készítés folyamatának értékeléséhez nélkülözhetetlen, hogy munkanaplót vezessen. Amennyiben nem készít munkanaplót vagy kommentárt, nem adja le azokat a kész dolgozat mellékleteként, akkor az összpontszám nulla lesz, annak pedig súlyosak a következményei, ugyanis a projektkészítés folyamatában az elérhető 30 pontból legalább 3 pontot kell elérnie a vizsga folytatásához.

4.2. A kész munka tartalmának értékelése

A vizsgaszabályzat értékelése alapján a dolgozatra maximum 50 pont adható, műfajonként változó követelményekkel.

4.2.1. Az írásos dolgozat típusú projekt értékelésének sajátosságai

Amennyiben ezt a műfajt választja, különböző szempontok szerinti értékelésre számíthat.


Formai, mennyiségi szempontok

 • Az érettségi dolgozat a vizsgázó saját szellemi terméke. Az idézeteket, hivatkozásokat pontosan feltünteti.
 • Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő.
 • A vizsgamű formája esztétikus, az érettségi vizsgához méltó, margót és címeket tartalmaz, táblázatai áttekinthetőek, egyenes vonalak határolják, illusztrációi ízlésesek.


Nyelvhelyességi szempontok

 • A dolgozat tagolása arányos. A kifejtés mondatokból áll, s a szöveg logikusan felépített. Szabatosan, pontosan, igényesen megfogalmazott munka. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát.


Tartalmi szempontok

 • A cím a témával összhangban van; figyelemfelkeltő, ötletes.
 • A projektmunka tartalmaz önálló kutatási tevékenységet, eredményt, ez lehet riport, interjú, felmérés, dokumentumok összehasonlítása, illetve kampány- vagy projektterv.
 • A témához kapcsolódó elméleti ismereteket megfelelően alkalmazza. Információit többféle műveltségi területről szerzi, ötvözi (környezetvédelmi, önkormányzati, jogi, építészi, kulturális, biológiai, ökológiai területről, a média világából).
 • Hivatkozik a felhasznált szakirodalomra, forrásokra (elvárható legalább 3–5 rövidebb terjedelmű mű elolvasása).
 • A témához tartozó szaknyelv alapfogalmait helyesen használja.
 • Képes a felmérések, kérdőívek, dokumentumelemzések vagy sajtóviták alapján következtetések levonására.
 • Az elkészült projekt a hipotézisre vagy a célra épül (például kampány tervezése esetében), alkalmas a megadott téma vizsgálatára.
 • Sor kerül a hipotézis vagy a cél megvalósulásának értékelésére.
 • A vizsgamunka életszerű, kötődik a társadalmi valósághoz, a vizsgázó lakóhelyéhez. A vizsgált adatok, gazdasági jellemzők aktuálisak.
 • Az írásos anyagban megjelenik az eredetiség, az egyéni hang, az írásos anyag tartalmazza a szerző saját véleményét.

Fontos! A dolgozat terjedelme mellékletek nélkül 12-es betűmérettel, másfeles sortávolsággal kb. 10–12 oldal legyen, kézzel írt változatban ez valamivel több, 12–15 oldal (a portfólióban beadott anyagokon, mellékleteken kívül). Vigyázzon, mert amennyiben a terjedelem nem éri el az előírtat, akkor javítóvizsgát kell tennie a következő vizsgaidőszakban!

A legtöbb témánál alapvető elvárás, hogy az elméleti ismeretekből levonható következtetések saját lakóhelyére, saját környezetére vonatkozzanak.

4.2.2. A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt értékelési sajátosságai

A projekt elbírálásának feltétele egy 1–3 oldal terjedelmű kísérőszöveg (munkanapló) mellékelése.

Fontos! A szaktanár egyaránt pontozza a mellékelt írásos művet (maximum 10 pont) és magát a kész vizsgadarabot (maximum 40 pont).

Az audiovizuális produktumok terjedelmi kereteit évről évre a vizsgakiírás adja majd meg. A legutóbbi kiírás feltételei a következők voltak: iskolarádió illetve iskolatelevízió számára készített mű, riport, interjú minimum 4–10 perces legyen, rajzolt plakát, hirdetés, tematikus faliújság 3–5 részből, fotósorozat 10–15 képből álljon.

A témavezető szaktanár joga annak meghatározása, hogy milyen – az adott iskolában is rendelkezésére álló eszközön hozzáférhető – adathordozón és formátumban adhatja be dolgozatát.

Fontos! Ön utólag is kötelezhető a megfelelő adathordozóra, illetve formátumra történő átmásolásra!

Amennyiben projektértékelő tanára észreveszi, hogy a vizsgamunka valamely része más személy szellemi terméke, és Ön ezt nem jelezte, a képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekt esetében a plágium tényéről a tanára írásos feljegyzést készít. Amennyiben a bizonyítottan mástól származó projektrészek a teljes mű negyedét elérik, az „Önállóság a kiválasztott téma feldolgozásában” szempontra nulla pontot kap, csak javítóvizsgát tehet a következő vizsgaidőszakban.

 1. A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló projekthez mellékelt írásos anyagok értékelésének elvei a következők.
  • A vizsgázó képes a lényegi elemek, ok-okozati kapcsolatok, összefüggések felismerésére.
  • Az elméleti ismeretek megfogalmazódnak, azokat megfelelően alkalmazza.
  • A kifejtés mondatokból áll, a szöveg logikusan felépített, szabatosan megfogalmazott, és nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát.
 2. A képi vagy elektronikus ismeretterjesztő információforráson alapuló vizsgadarab értékelésnek rendszere az alábbiak szerint épül fel.
  • A projekt a vizsgázó saját szellemi terméke. A mástól átvett audiovizuális anyagrészek forrásait pontosan feltünteti.
  • A projektmunka tartalmaz önálló kutatási és/vagy művészi tevékenységet, esetleg eredményt, az anyagban megjelenik az eredetiség, az egyéni hang, képes érzelmi hatások elérésére.
  • Jól megállapítható a szerző saját véleménye.
  • A vizsgamunka formája az érettségi vizsgához méltó, esztétikai minőséget hordoz.
  • A produktum terjedelme megfelel az előírtaknak.
  • Képi világa jól szerkesztett. Ha van, szövege szabatosan, pontosan megfogalmazott, nem tartalmaz súlyos nyelvi vagy nyelvhelyességi hibát.
  • A cím figyelemfelkeltő, ötletes.
  • A munka tartalma megfelel a választott témának, betartja a választott műfaj sajátosságait, követelményeit.
  • A projektmunkában a lényegi elemeket emeli ki, jól súlypontoz, megjelennek ok-okozati kapcsolatok, összefüggések.
  • Tárgyát vagy témáját több szempontból vizsgálja, több szempontból érvel vagy próbál hatni.
  • A témához kapcsolódó elméleti és műfaji ismeretek tükröződnek a kész műben.
  • A szakmai ismereteket, a különböző technikai eszközök hatásmechanizmusát (például a képnyelv vagy hanghatások, a technikai eszközök, a vágás, a montázstechnika szakszerű használata) megfelelően alkalmazza.
  • A vizsgamunka életszerű, kötődik a társadalmi valósághoz, a helyi viszonyokhoz (például a vizsgázó iskolájára, lakóhelyére szabottan készül el a kampányterv).

Audiovizuális produktumok esetén is egyértelművé kell tenni az idézés tényét. Ennek műfaji megvalósíthatóságát beszélje meg a tanárával!

4.2.3. A szervezésen alapuló projekt értékelésének sajátosságai

A szervezésen alapuló projekt elbírálásának feltétele egy kísérőszöveg mellékelése. Az elkészített írásbeli munkák ajánlott terjedelme 3–5 oldal (a portfólióban beadott anyagokon, mellékleteken kívül). Ha a témavezető tanára nincs jelen az Ön által megszervezett rendezvényen, az írásos anyagnak ennél részletezőbbnek kell lennie, hogy munkája reálisan, pontosan legyen értékelhető.

Fontos! A szaktanár egyaránt pontozza a mellékelt írásos művet (maximum 30 pont) és magát a kész vizsgadarabot, azaz a rendezvényt vagy akciót (maximum 20 pont).

 1. A projekt értékelésénél külön pontozzák az alábbi feladatok elvégzését.
  • A portfólió gondosan összeállított, tükrözi a szervezőmunka sajátosságait.
  • Sor kerül a cél megvalósulásának vizsgálatára, a vizsgázó által végzett tevékenység hatékonyságának értékelésére.
  • Az elméleti ismeretek megalapozását tükrözi az elkészített bibliográfia. A szervezéshez kapcsolódó marketing- és PR-tevékenységhez kötődő elméleti ismeretek is megjelennek.
  • A vizsgázó a tervezés és a lebonyolítás során az esetleges, akadályozó, zavaró tényezők elhárítását megtervezte (esőnap, helyszín, áramhiány, rendzavarás stb.).
  • A rendezvény értékelése és a megfelelő visszacsatolás megtörtént.
  • A költségigényeket a vizsgázó megfelelő módon meghatározta.
  • A rendezvény meghirdetésének körülményeinél a figyelem felkeltése ötletes volt, a vizsgázó többfajta információhordozót használt, és/vagy tükröződött a személyes meggyőzésre tett erőfeszítés.
 2. A projekt értékelésének egyéb szempontjai a következők.
  • Az érettségi dolgozat a vizsgázó saját munkája.
  • A dolgozat alapján egyértelműen azonosítható, hogy a szervezés folyamatában mi az érettségiző saját, önálló teljesítménye, és mit végzett a többi részvevő, társszervező. Az írásos anyag tükrözi a szervezés során szerzett egyéni tapasztalatokat.
  • Az írásos vizsgamunka terjedelme megfelelő (3–5 oldal). A dolgozat tagolása arányos. A kifejtés mondatokból áll, s a szöveg logikusan felépített. Szabatosan, pontosan, igényesen megfogalmazott. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani vagy helyesírási hibát.
  • A vizsgamű formája esztétikus, az érettségi vizsgához méltó, megfelelő papíron íródott, margót és címeket tartalmaz, táblázatai áttekinthetőek, egyenes vonalak határolják, illusztrációi ízlésesek.
  • Az írásos anyag a rendezvényszervezés céljához igazodik, meghatározza a szervezés során végzendő egyéni feladatokat.
  • A vizsgázó képes az ok-okozati kapcsolatok, összefüggések felismerésére.
  • A tanuló törekszik a lényegi elemek hangsúlyozására.
  • Rávilágít a szervezés személyi, pszichológiai és gazdasági feltételeire.
  • A vizsgázó által a szervezésre, lebonyolításra fordított idő dokumentáltan az érettségihez méltó (30–35 óra), az elvárhatónak megfelelő.
  • A tanuló motiváltsága megfelelő mértékű, önmaga javasol, áll elő ötletekkel. Megállapítható, hogy a vizsgázó a szervezésben mit végzett önállóan, irányítóként, munkatársként, részvevőként.
  • A szervezés folyamatában a vizsgázó képes a megfelelő tájékoztatásra. A tanuló képes a kapcsolatteremtésre, számára esetleg idegen környezetben is jól kommunikál.
  • A szükséges időkeret megjelölése, az időpont megválasztása megfelelő. Az események időtartama arányos. A helyszín/helyszínek megválasztása megfelelő.
  • A tanuló ismeri a kitűzött céltevékenységhez kapcsolódó intézmények, közösségi, egészségügyi és civilszervezetek (például pszichiátriai gondozók, drogközpontok, családsegítő szolgálatok) működésének sajátosságait.
  • Az esemény menetének összefogása, irányítása megvalósult.
  • A tanuló képes volt a program kapcsán keletkező feszültségek kezelésére, illetve az akadályok leküzdésére, meg tudta oldani a váratlan helyzeteket, illetve reagált a felvetésekre.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.