2019. december 05., csütörtök , Vilma

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 1997 május

Az ének-zene alapműveltségi vizsga általános követelményei

2009. június 17.

Az ének-zene alapműveltségi vizsga általános követelményei

Az ének-zene a C) csoportból választandó vizsgatárgy.

A vizsga tartalmát a Nemzeti alaptanterv 5-10. évfolyamra előírt témái képezik: énekes reprodukció, ritmus, zenei olvasás-írás, zenei ismeretek, zenei hallás, zenehallgatás és zeneirodalom.

A kiegészítő/elmélyítő követelmények tartalmát, időtartamát, vizsgáztatásának eszközét, módját és értékelését az iskola határozza meg.

*

A vizsga két részből áll: írásbeli és énekes-szóbeli vizsgából.

Az írásbeli vizsga központi feladatbankból összeállított feladatlap megoldásával történik.

A feladatlapon fele-fele arányban szerepelnek a Nemzeti alaptanterv minimum- és minimum fölötti követelményeinek megfelelő feladatok.

A feladatlapon két feladattípus szerepel.

Az egyik a kottaképhez kapcsolódó ismereteket és készségeket tartalmazza. E feladatok megoldása teszi lehetővé annak értékelését, hogy a vizsgázó

- milyen szinten sajátította el a ritmusképleteket és metrumokat;

- mennyire tájékozott a vonalrendszerben, azaz ismeri-e az ábécés hangnevek helyét violinkulcsban, tudja-e értelmezni és jelölni a módosítójeleket;

- milyen fejlettek tanult ismeretei a hangközökről, a tempó- és dinamikai jelekről;

- le tud-e kottázni ismert dallamokat a tanult hangnemekben.

A másik feladattípus kérdései hangzó (magnetofonon rögzített) zenei szemelvényekre vonatkoznak. E feladatok megoldása teszi lehetővé annak értékelését, hogy a vizsgázó

- milyen szintű tudást szerzett a tanult zenei formák és műfajok körében;

- mennyire tájékozott a zenetörténeti korszakokban és stílusjegyekben;

- mennyire ismeri fel a klasszikus zenekar hangszereit, hangszercsoportjait, a népzenei együttesek hangszereit és az énekkari szólamokat.

A feladatlap megoldására 45 perc áll rendelkezésre.

A javítást és az értékelést a szaktanár végzi megadott javítókulcs és osztályzattá alakító kulcs alapján.

A javítást és az értékelést a vizsgaelnök ellenőrzi, illetve ellenőrizteti.

*

Az énekes-szóbeli vizsga három témakört tartalmaz. Az első és második feladatot a vizsgázó listákból húzza ki, a harmadik feladatot a jelentkezők számától és hangi adottságától függően a szaktanár adja meg.

Az első feladat magyar népdalok és más népek népdalainak éneklését, az énekelt dalok szóbeli elemzését kívánja a vizsgázótól.

A népdalok egyik részét emlékezetből, szöveges előadásban kell bemutatni a vizsgázónak, a másik részét pedig kottából, szolmizált énekléssel. A népdalelemzéshez kotta használható.

A minimumkövetelmény népdallistája központilag meghatározott, a minimum fölötti anyagot a tanár állítja össze.

Az éneklés és elemzés alapján értékelhető

- az intonáció biztonsága;

- a ritmus és a kottaolvasás pontossága;

- az előadásmód helyes megválasztása;

- az elemzésben felhasznált ismeretek szintje.

A második feladat műdalok, énekes szemelvények, zeneművek témáinak bemutatásából és az énekelt részletekhez kapcsolódó tudás (szerző, műfaj, forma, tétel, hangnem) szóbeli ismertetéséből áll.

A szöveges szemelvényeket a vizsgázónak emlékezetből kell énekelnie, a hangszeres művek témáit pedig kottaképről szolmizálva.

A központilag meghatározott minimumkövetelmény azoknak a zeneszerzőknek és zeneműveknek a listáját tartalmazza, amelyeket minden vizsgázónak ismernie kell. A minimum fölötti anyagot a tanár állítja össze.

E feladattal értékelhető

- az énekes előadás minősége;

- a kottaolvasás pontossága;

- a tanult ismeretek alkalmazási szintje.

- A harmadik feladat többszólamú művek előadását kívánja a vizsgázóktól.

A vizsga lényege e feladatban az összeállított anyag hangversenyszerű előadása. Szerepelhet benne bicínium, kánon, kórusmű, hangszerkíséretes dal, egyszerűbb kamaramű. A vizsgázók kamarakórus, illetve hangszeres kamaraegyüttes tagjaként szerepelhetnek, kamatoztatva zeneiskolai hangszeres tudásukat is. E produkcióval értékelhető

- az előadás önállósága;

- a zenei megoldások minősége;

- az együttmuzsikálás képességének fejlettsége.

Az énekes-szóbeli vizsga időtartama 15-20 perc.

Az énekes-szóbeli vizsgát a szaktanár pontozza megadott szempontok szerint, az elért pontszámot megadott kulccsal osztályzattá alakítja.

Az énekes-szóbeli vizsga a vizsgaelnök jelenlétében zajlik.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.