2019. december 05., csütörtök , Vilma

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Új Pedagógiai Szemle 1997 május

A biológia és egészségtan alapműveltségi vizsga általános követelményei

2009. június 17.

A biológia és egészségtan alapműveltségi vizsga általános követelményei

A biológia és egészségtan a B) csoportból választandó vizsgatárgy.

A vizsga tartalmát a Nemzeti alaptanterv 7-10. évfolyamra előírt témái alkotják:

- Tájak és életközösségek: a hazai és a távoli tájak életközösségeinek elhelyezkedése, életfeltételei, meghatározó szerepük az élőlények elterjedésében; a jellemző fajok sajátosságai; az élőlények szervezeti felépítésének és életmódjának összefüggései.

- Az életközösségek általános jellemzői: a táplálékláncok törvényszerűségei és szerepe; anyagforgalom és energiaáramlás; az élőlények és élőhelyek védelme, élő és élettelen, továbbá élő és élő közötti kölcsönhatások; a bioszféra (mint állandóan változó nyitott rendszer) törvényszerűségei; természetes és mesterséges életközösségek hasonlóságai és különbségei, hazánk nemzeti parkjai és szerepük.

- Az állatok és növények teste és életműködése: az élőlények teste egységes egész, részei összehangoltan működnek; a növények és állatok testfelépítése, a felépítés és működés összefüggései; felépítő és lebontó folyamatok.

- Az ember szervezete és egészsége: az emberi test felépítése és működése; egészségének megőrzése.

- Az öröklődés alapjai: az örökítő anyag tulajdonságai, változásai és annak következményei; a geno- és fenotípus összefüggései; az öröklődés törvényei.

- Az élővilág törzsfejlődése: új fajok kialakulásának folyamata; a főbb rendszertani kategóriák jellemző képviselőinek megjelenése, az élőhelyek benépesedésének időrendisége; az emberré válás folyamata, hatása a környezetre és a többi élőlényre.

- Általános egészségtan: a személyi és környezethigiénia mindennapos ismeretei; az egészség tudatos megőrzésének módjai, szokásrendszere; az utódvállalás, az elsősegélynyújtás, az otthoni betegápolás ismeretei és tennivalói.

A kiegészítő/elmélyítő követelmények tartalmát, időtartamát, vizsgáztatásának eszközét és módját az iskola határozza meg. A vizsgának ez a része szóbeli és gyakorlati is lehet, amelynek lényege a munkáltatás, a gondolkodtatás.

A biológia és az egészségtan 85-15% arányt képvisel.

*

A vizsga központi feladatbankból összeállított feladatlap megoldásával történik.

A feladatlap a NAT nyolc témakörének mindegyikéből tartalmaz feladatot.

A feladatlapon fele-fele arányban szerepelnek a Nemzeti alaptanterv minimum- és minimum fölötti követelményeinek megfelelő feladatok.

A feladatlap különböző típusú, a tanultak felidézését, alkalmazását, értelmezését igénylő feladatokat tartalmaz.

*

A vizsga lehetővé teszi annak értékelését, hogy a vizsgázó

- milyen mélyen sajátította el az előírt témák tényeit, fogalmait, törvényeit és összefüggéseit;

- milyen színvonalon képes hasonlóságokat, különbségeket, analógiákat és ok-okozati összefüggéseket felismerni, tanult ismereteit rendszerezni;

- milyen szintű vizsgálódási képességekkel rendelkezik;

- mennyire képes jelenségeket, összefüggéseket ábrák, táblázatok, grafikonok, diagramok alapján, illetve azok segítségével felismerni, értelmezni, szemléltetni;

- milyen fejlettek a képességei, készségei a tanult ismeretek, módszerek, eljárások alkalmazásának terén;

- mennyire ismeri a tanultak gyakorlati alkalmazásának módjait és jelentőségét, esetleges veszélyeit, káros hatásait.

*

A feladatlap megoldására 60 perc áll rendelkezésre.

A feladatlap megoldásához segédeszközök nem használhatók.

A javítást és az értékelést a szaktanár végzi megadott javítókulcs segítségével.

A javítást és az értékelést a vizsgaelnök ellenőrzi, illetve ellenőrizteti.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.