2020. május 30., szombat , Janka, Zsanett

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Tudástár >> Konferenciák, rendezvények eredményei >> Hatékonyság és minőség: aktuális kérdések a hazai közoktatásban - Közoktatás és versenyképesség >> Vitafórumok és szakmai műhelyek >> 4. A versenképesség növelésének kulcsszereplői a pedagógusok

Az iskolavezetés jó gyakorlatai – iskola és versenyképesség

2009. június 17.

Dr. Kállai Mária – Szász Edina

Az iskolavezetés jó gyakorlatai – iskola és versenyképesség

Ha jól csinálod, örökké fog tartani – válaszolta
Marshall Fisher, amikor megkérdezték, hogy
a fejlesztési erőfeszítésnek meddig kell tartania.” (1995)

A fenti idézet intézményünk fejlesztő tevékenységének mottója, és az elmúlt tíz év tudatos fejlesztő tevékenységét látva, üzenete a versenyképesség szempontjából is időtálló. In­téz­mé­nyünk, a Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetokta­tási Intézmény az elmúlt tíz évben tudatos szervezetfejlesztő tevékenységével elérte, hogy partnerei megelégedésére működik, versenyképes intézmény, versenyképes diákokkal, pedagógusokkal. Az előadás két kérdésre keresi a választ: Mik voltak versenyké­pes­sé­günk kialakulásának legfontosabb mérföldkövei, mutatói? Milyen további fejlesztési lehe­tő­ségeket látunk?

Az intézmény rövid bemutatása

„A Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási Intéz­mény Szolnok Megyei Jogú Város közoktatási intézménye, a megyei jogú város központ­jától 7 km-re lévő településrész, kb. 9000 lakossal. A lakóterület egyetlen nevelési, oktatási, kulturális, művészeti és sportközpontja vagyunk. A hármas intézményegyüttes 8 évfo­lya­mos általános iskolából, alapfokú művészetoktatási intézményből (néptánc tanszak), vala­mint művelődési házból áll, részben önálló gazdálkodással rendelkezik, egymást erősítve, tartalmilag egy intézményként, használói megelégedésére”1 működik.

Ma az intézményt heterogén, de egészséges, a társadalom minden rétegét reprezentáló szociokulturális összetétel jellemzi. A lakóterület valamennyi korosztályával, társadalmi rétegével kapcsolatban vagyunk. A szervezetben 70 pedagógus és 24, a nevelő-oktató mun­kát segítő munkatárs dolgozik együtt, a 727 nyolc évfolyamos, és a 362 alapfokú mű­vé­szetoktatási intézménybe járó (összesen 1089) tanuló érdekében.

Az intézmény tíz évvel ezelőtt, 1996-ban indította el tudatos szervezetfejlesztését, s az el­telt időszakban egy nagyon igényes fejlődési utat járt be. Az Önfejlesztő Iskolák Egye­sü­le­­te keretein belül, akkor megállapított hét pedagógiai alapelvünk ma is helytálló, a pe­da­gó­gia program többszöri felülvizsgálata, módosítása során is megmaradt alap­ér­ték­nek. Ezek a következők:

 1. intézményünk minden polgár számára nyitott;
 2. a 8 évfolyamos általános iskola felkészít a továbbtanulásra;
 3. az intézmény minden szintjén érvényesül a demokrácia;
 4. esélyegyenlőség elve;
 5. a közösség formálása az egyén személyiségének tiszteletben tartásával, alakításával;
 6. értékközvetítés, értékmegőrzés;
 7. egészséges életmódra nevelés elve.

Ma is azt valljuk, hogy a versenyképesség szempontjából is elengedhetetlen bizonyos ér­té­kek stabilitása, hisz amilyen fontos a gyors reagálás a környezet változásaira, ugyan­olyan fontos bizonyos értékek megóvása, őrzése. Versenyképességünket tevékenységeken keresztül értük el.

Az elmúlt 10 esztendő legfontosabb szervezetfej­lesz­tési állomásai

1996–1999.

 • Bekapcsolódtunk az Önfejlesztő Iskolák Egyesülete munkájába, és ennek keretei kö­zött az ország első ötven iskolája egyikeként önállóan készítettük el pedagógiai prog­ramunkat, helyi tantervünket
 • Partneri méréseink kezdete
 • Folyamatszabályozó minőségi körök tevékenysége és ajánlásainak megvalósítása (ta­nulói értékelés, tanulásszervezés)

1999–2000.

 • Az ajánlások megvalósításának nyomon követése
 • Belső továbbképzések bevezetése, pedagógia és minőségügyi képzések egyaránt
 • Gyakorlati tapasztalatok átadása az arra igényt tartó intézmények számára, a multiplikáció kezdete
 • Akkreditált pedagógus-továbbképzési program létrehozása a TQM gyakorlati alkal­mazásáról
 • Önértékelés az EFQM-modell alapján
 • Pályázás a Kiemelkedő Minőségfejlesztő Munkáért – IIASA – Shiba-díj csoportos kategória oklevél

2000–2003.

 • Comenius 2000 II. modell – teljes körű minőségirányítási rendszerünk kiépítése
 • Pályázás a Kiemelkedő Minőségfejlesztő Munkáért – IIASA – Shiba-díj – szervezeti kategória oklevél
 • Comenius Klub házigazdaként 15 oktatási intézmény segítése
 • Partnerközpontú működés kiépítésében 10 oktatási intézmény segítése

2003–2006.

 • Minőségirányítási kézikönyv elkészítése
 • Junior Önfejlesztő Program keretei között mintaértékű Minőségirányítási program elkészítése
 • Önértékelés EFQM modell alapján
 • Pályázat elkészítése, benyújtása Közoktatás Minőségéért Díj – Kiválóság Kate­gó­riá­ban
 • EFQM alapú önértékelés – Európai Kiválóság Díj 2005 + pályázat

Minőségügyi kronológiánkból látszik, hogy a sikerek mögött nagyon szisztematikus, éve­ken keresztül tartó fejlesztő munka van. Az iskolavezetés tudatos irányításával elértük, hogy mára minőségfejlesztő tevékenységünk a pedagógiai fejlesztés eszközévé vált, tu­da­tos vezetői eszköz, gondolkodásmód, a szervezetfejlesztés eszköze. Versenyképességünk szempontjából nagyon fontos a tudatos szervezetépítés. A biztos tartópilléreken álló, de a feladatok által meghatározottan rugalmas szervezetünk őrzi alapértékeit, de időben rea­gál a kihívásokra.

Az elmúlt tíz esztendőben kifejlesztett, a szakmai munkaközösségeken túlmutató, peda­gó­giai rendszerünket átfogó szakmai műhelyeink a következők.

 • Fejlesztő munkaközösség: Az egyéni fejlesztésre szoruló gyerekek magas színvonalú meg­segítésére alakult munkacsoport, módszertani, szakmai segítséget ad a pedagógu­sok­nak, közvetíti a legkorszerűbb ismereteket, átfogja 1–8. évfolyamig az egyéni fej­lesz­tést.
 • Kooperatív műhely: Tantárgyaktól függetlenül a rendszer teljes vertikumában segíti az együttműködésre alapuló tanulásszervezés megvalósítását.
 • Lőrincz-féle komplex játékrendszer alkalmazása: Az országban egyedülállóan alkalmazzuk a Lőrincz-féle komplex tantermi játékokat a részképességek fejlesztésre, közösségfej­lesz­tésre és a matematikai-logikai gondolkodás fejlesztésére. Akkreditált pedagógus-továbbképzés keretében van lehetőségünk más intézmények számára is hozzáfér­he­tő­vé tenni programunkat
 • TIOK munkacsoport: A kompetencia alapú fejlesztésre építő programcsomagok ki­pró­bá­lá­sa, a tapasztalatok összegyűjtése és multiplikálása valósul meg intézményi és regio­ná­lis szinten egyaránt.

A fenti, az egész intézményt átfogó műhelyek saját munkatervvel rendelkeznek, mun­ká­jukat a tudatos tervezés, megvalósítás és értékelésre alapuló fejlesztés jellemzi.

Intézményfejlesztésünk szintézise az EFQM-alapú önértékelés, és a hozzá kapcsolódó pá­lyá­zat beadása az Európai Kiválóság Díjra2. A pályázat külső értékelése, valamint maga az önértékelés pedig meghatározza az elkövetkező évek szervezeti fejlesztéseit.

Tanulóink versenyképességének néhány mutatója

Tanulmányi adatok

2003/2004 2004/2005 2005/2006
Jeles 86 fő 11,2% 61 fő 8,05% 60 fő 8,14%
Kitűnő 140 fő 18,2% 124 fő 16,4% 169 fő 22,9%
2003/2004 2004/2005 2005/2006
Bukás 1 tárgy 2 tárgy 3 vagy több 1 tárgy 2 tárgy 3 vagy több 1 tárgy 2 tárgy 3 vagy több
11 2 2 7 2 6 2 4 6
Évismétlő 2 fő 7 fő 5 fő

Az iskola keresettsége a demográfiai csökkenés ellenére nem változott.

Városi tankötelesek Intézményünkbe beiratkozott elsős tanulók
Létszám Változás Arány Változás
2001/2002 1029 fő 10,39%
2002/2003 997 fő –3,1% 10,33% –0,06%
2003/2004 885 fő –11,2% 9,94% –0,39%
2004/2005 733 fő –17,2% 11,46% +1,52%
2005/2006 679 fő –7,4% 11,49% +0,03%
Célérték 3 induló osztály pozitív változás

Felvételi eredményeink célértékünknek megfelelőek.

2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Gimnázium 40% 43,5% 39,8% 44,0% 49,4%
Szakközépiskola 38% 48,7% 58,1% 42,2% 41,0%
Szakiskola 22% 7,8% 2,2% 11,9% 9,6%
Nem tanul tovább 1,8%
Első helyen megjelölt helyre jutott 66% 60% 72,0% 66,1% 76,0%
2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
1. és 2. helyre felvett 83,76% 84,94% 85,98% 88%
3. helyre felvett 10,21% 4,30% 9,35% 7%
4. helyre felvett 6,03% 10,76% 4,67% 5%
Összesen 100% 100% 100% 100%
Célérték A jelentkezők legalább 80%-át az 1-2. helyre vegyék fel.

Versenyeredményeink kiválóak.

2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006
Városi I–III. 22 fő 19 fő 45 fő 30 fő 25 fő 37 fő
Megyei I–VI. 19 fő 25 fő 19 fő 39 fő 43 fő 46 fő
Országos I–XII. 106 fő 72 fő 100 fő 115 fő 100 fő 81 fő

A kompetenciamérésen elért eredményeink a tudatos fejlesztés következtében javultak.

Teljesítménymérő, 6. évfolyam 2001/2002 2002/2003 2003/2004
Szöveg-
értés
Mate-
matika
Szöveg-
értés
Mate-
matika
Szöveg-
értés
Mate-
matika
Intézményünknél erősebbek Országos vi­szonylatban 434 779 265 178
Megyeszékhelyi nagy is­ko­lák vi­szony­latában 57 44 45 63 21 17
Megyeszékhelyi iskolák közötti rangsor 58 45 46 64 22 18
„Túlteljesítés” a várható eredményhez képest +15 –5 +27 +39
Hozzáadott pedagógiai érték 22,2 15,8 32,6 46,0

A művészeti iskola tevékenységével való partneri elégedettség sok esetben eléri a 100%-ot.

A külföldi utazások szervezésével és lebonyolításával való elégedettség (AMI-szülők)

Az év folyamán végzett munka értékelésével való elégedettség (AMI-tanulók)

Pedagógusaink és az iskola versenyképessége

Pedagógusaink versenyképességét bizonyítják: a korábban bemutatott pedagógiai műhelyek működése, kollégáink gyakorlatvezető tanárként való alkalmazása, aktív részvételük a tantárgyi fejlesztésekben, a TIOK mentorképzésben, számos szakmai publikáció, illetve a különböző konferenciákon tartott előadásaik. Pedagógusaink közreműködése nagy­mér­tékben hozzájárult ahhoz, hogy részt vehessünk országos, valamint európai szintű együtt­mű­ködésekben, pályázatokban, projektekben. Ezek közül már említettük az 1996 októ­be­ré­ben megalakult Önfejlesztő Iskolák Egyesületét. A 2003-ban indított Világ-Nyelv Programok közül az ALAP-osan alprogramban (angol és német nyelv), továbbá az Élesztő alprog­ram­ban (orosz nyelv) vettünk részt. Sikerként könyvelhetjük el, hogy bekapcsolódhattunk az EU Socrates Comenius I. – iskolai együttműködések alprogramba:

 • 1999–2001. Szokások, hagyományok, sport- és gyermekjátékok az európai országokban
 • 2002–2004. Iskolakultúra Európában
 • 2005-től Az erdő mint élettér és ennek hatása az emberekre.

Egyike vagyunk azon 120 intézménynek, akik a HEFOP/2004/3.1.2 „Térségi Iskola- és Óvo­­dafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási prog­ra­mok elterjesztése érdekében” pályázat nyerteseként részt vesznek a program kipróbálásban. (Két kollegánk gyakorlatvezető tanár, nyolcan a Térségi Óvoda és Iskolaközpont prog­ram­cso­magjának kipróbálói, két fő mentor és négy fő képző.)

Az elmúlt évek további sikeres pályázatai:

 • A Közoktatás Minőségéért Díj 2003.
 • Fogyatékosok Esélye Közalapítvány – Információs és kommunikációs akadálymen­te­sí­tés
 • Canon – A Digitális Iskolákért – 2006. április – A hónap digitális iskolája
 • EFQM – Európai Kiválóság Díj – 5 csillagos elkötelezettség a minőség iránt.

Az elmúlt tíz esztendőben az alábbi helységekben tartottunk előadásokat, mutattuk be tevékenységünket, ápoltunk, ápolunk szakmai együttműködéseket:

Az iskolavezetés folyamatosan törekedett a kollegák szakmai munkájának külső elismertetésére is. Látszik viszont az is, hogy a szisztematikus fejlesztés a szervezet külső elismerését is magával hozta.

Egyéni kitüntetéseink

Az intézményben folyó munkát visszaigazolják még az országosan is példaértékű elisme­ré­sek: 11 fő rendelkezik állami kitüntetéssel, 3 fő megyei szintű kitüntetéssel, 2 fő városi szintű kitüntetéssel.

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2001 előtt Összesen
Magyar Köztársasági Érdemkereszt 1 fő 2 fő 1 fő 2 fő 1 fő 4 fő 11 fő
Szolnok Megyei Jogú Város Pedagógiai Díj 1 fő 1 fő 2 fő
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Díjak 2 fő 1 fő 3 fő
Összesen 1 fő 4 fő 1 fő 2 fő 1 fő 2 fő 5 fő 16 fő 23%

Szervezeti szintű kitüntetéseink

 • 2006. Európai Kiválóság Díj – „5 csillagos elkötelezettség a minőség iránt”
 • 2005. Szolnok Megyei Jogú Város Kulturális Díja Kaposvári Gyula Emlékére
 • 2004. Közoktatás Minőségéért Díj Kiválóság Kategória Ezüst Fokozata (arany fokozatot nem adtak ki)
 • 2004. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Díj
 • 2001. Kiemelkedő Minőségfejlesztő munkáért –IIASA – Shiba- Díj szervezeti kategória oklevél
 • 2000. Kiemelkedő Minőségfejlesztő munkáért –IIASA – Shiba- Díj csoportos kategória oklevél

Az intézmény versenyképessége

A versenyképesség szempontjából fontosnak tartjuk a hozzá vezető út folyamatát, a ter­ve­­zett, tudatos szakmai tevékenységet, a nagy szakmai alázattal végzett munkát. Az aláb­biakban összegyűjtöttünk olyan elemeket, amelyek szervezeti kultúránk részei, és úgy gon­doljuk, hogy versenyképességünk meghatározói intézményi oldalról:

 • Magas fokú szakmaiság
 • Tudatosság
 • Csapatmunka
 • Megfelelő szabályozottság
 • Jól kialakított minőségirányítási rendszer működtetése
 • Folyamatos fejlesztés
 • Jól együttműködő partneri viszonyok
 • Munka iránti alázat
 • Horizontális tanulás
 • Összetartó tantestület
 • EU-s projektek tapasztalatainak beépítése a tanítási folyamatokba
 • Belső tudásátadás
 • Hit, optimizmus
 • Egymás segítése
 • Multiplikáció
 • Bevonás – céllal való azonosulás
 • EFQM alapelveinek tudatos alkalmazása
 • Tudatos szervezeti felépítés
 • A versenyhelyzet ellenére - harmóniára törekvés
 • Nem mindenáron való versengés
 • Bizalom
 • Gazdag tevékenységrendszerünk tanórán és tanórán kívül
 • Lelkesedés, kitartás, kezdeményezőkészség
 • Informatikai háttér
 • Nagy munkabírás
 • Elkötelezettség
 • Hagyományaink
 • Szabadság – felelősség
 • Sok jó kolléga
 • Pedagógusértékelés
 • Pedagógiai program – MIP
 • 8 évfolyamos általános iskola – művelődési ház – alapfokú művészetoktatási intéz­mény egymást erősítik
 • Partneri igény és elégedettségmérésekre épülő fejlesztések
 • Folyamatos önértékelés
 • Stratégia – éves tervezés
 • Reagálás a környezet változásaira
 • Cél – folyamat – eredmény mint meghatározók
 • Elemzéseket, önálló munkát végző („tudományos titkárság”) alkalmazása

A fenti felsorolás szándékosan nem rendszerezett, és messze nem teljes, viszont csapat­mun­kában készült, és a lüktető valóságot mutatja. Felvetődik a kérdés, hol a vezetés tevé­keny­sége mindebben? Mi az, amit másként csinálunk? A versenyképesség kialakulását be­mu­tató tevékenységsor feltételez egy nagyon tudatos, elkötelezett, a vezetést szakmai felkészültséggel, hittel végző iskolavezetést. Tény, hogy időben is nagy elkötelezettséget kívánt az elmúlt fejlesztési szakasz. A jól kiépített rendszer működtetése azonban kamatozik. (Például az oktatási törvény előírja az önértékelést, intézményünkben ez szervesen beépült, többször kipróbált, kiváló eredményeket mutató és a fejlesztési irányokat kijelölő kultúraelem.)

Intézményünk jellemzője volt, olykor ma is az, a következő gondolat: „Minálunk, ha teljes erődből rohansz, az éppen csak arra elég, hogy egy helyben maradj. Ha máshová akarsz jutni, leg­alábbkétszer olyan gyorsan kell futnod!” (Lewis Carroll) Tény, hogy ilyen sok kimagasló eredmény elérése nagyobb sebességű munkavégzést is jelent. Vezetői felelősség ennek vissza­fo­gása, ésszerű keretek közötti tartása, mert a mindig, mindenben versenyzés hosszú távon nem biztosítéka a versenyképességnek. Nem jellemezte a nevelőtestületet soha az egymás ká­rá­ra történő versenyzés, annál inkább egy nagyon szoros együttműködés.

Legfőbb eredményünknek az iskola keresettségét és partnereink magas szintű elé­ge­dett­sé­gét tartjuk, amelyek elérésének és növelésének fontos eszköze az intézményi minőségfej­lesztő tevékenység. Versenyképességünk fejlesztésének jelenleg a következő gátjait látjuk:

 • A tanítási időkeret, és munkaidő számításának jelenlegi adminisztrációja túl sok ener­gi­át, időt von el a fejlesztéstől, és az intézményünkre jellemző munkaidő-túllépést nem tudjuk elismerni.
 • Ez a rendszer nem kedvez a multiplikációnak, hisz a tanítási időkeret számítása korlátokat szab. A multiplikálásra alkalmas iskola erkölcsi kötelessége a jó gyakorlat bemutatása, de a jelenleg életbe lépett törvény ezt akadályozza.
 • A ma oly fontos „tudásmegosztás” nem része a munkaidőnek, szabadidőben történik, az egymástól tanulás kultúrája rendszerszinten nem kidolgozott.
 • Számunkra fontos lenne az európai kiválóság díj pályázatán elért eredmények tük­ré­ben részt venni az EFQM európai szervezete által tartott képzéseken, de legalább fél­éven­te egy alkalommal. Ennek finanszírozása számunkra jelenleg lehetetlen.

Fejlesztendő területeink:

 • Országos szinten is fontos lenne a kompetenciamérés adatain túl benchmark-adatok közzététele, hasonlóan a szakiskolai programhoz.
 • Megfelelő színvonalú vezetői képzéseken való részvétel.
 • Stratégiai tervezéshez több évre kiszámíthatóbb források biztosítása.
 • Volt tanítványaink középiskolában, majd munkaerőpiacon való boldogulásának na­gyobb mértékben történő nyomon követése.

A Szandaszőlősi Általános Iskola, Művelődési Ház és Alapfokú Művészetoktatási In­téz­mény tanulói ballagáskor minden alkalommal megkapják tarisznyájukba a következő gon­dolatokat, melyek a versenyképességhez szorosan kötődő sikerességről vallott hitvallásunkat tükrözik.

„A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak,
hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,
elég bátrak, hogy megragadják, és elég erősek, hogy megtartsák.”
(P. Smith)

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.