2020. június 06., szombat , Norbert, Cintia

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  OFI  OKJ  SDT  Vizsgacentrum  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  konferencia  kétszintű érettségi  letölthető  oktatás  próbaérettségi  pályázat  rendezvény  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Szolgáltatásaink

Oktatási Szolgáltatási Központ

2009. január 18.
Szolgáltatási területek az Oktatási Szolgáltatási Központban

Oktatásügyi Közvetítői Szolgálat (OKSZ)

Az 1/2007. (I. 9.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdésében foglalt kijelölés alapján az oktatásügyi közvetítői szolgálat feladatait az Intézet az Oktatásügyi Közvetítői Szolgálat (OKSZ) elnevezésű iroda útján látja el:
 •  Az OKSZ, vezetőjének irányításával referens(ek) közreműködésével közvetítői tevékenységet lát el az oktatásügy valamennyi területén. Az OKSZ tevékenysége keretében a felsőoktatás, a közoktatás és a szakképzés területén olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárást folytat le, amelynek célja – a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban – a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása. A közvetítői eljárás a felek együttes, más vitarendezést segítő tevékenység esetén valamelyik fél felkérésével és a felkérés elfogadásával jön létre, melynek során a közvetítő nem képvisel sem oktatáspolitikai, sem szakmai álláspontot, feladata kizárólag a felek pártatlan segítése. Az OKSZ vezetője közvetítői feladataik ellátása keretében figyelemmel kíséri az oktatásügyi viták, konfliktusok alakulását és adott esetben felajánlják a feleknek az OKSZ segítségét, megszervezik a közvetítés ellátását.
 • A közvetítői, vitarendezési eljárás szigorúan bizalmas, a közvetítő semmilyen adatszolgáltatásra azzal kapcsolatban nem kötelezhető. Az OKSZ működését úgy kell szabályozni, hogy a közvetítői tevékenység pártatlansága, függetlensége biztosított legyen, és összhangban álljon a közvetítői, vitarendezési eljárásokra vonatkozó jogszabályokkal, irányelvekkel és ajánlásokkal. Az OKSZ feladatait az Intézet éves munkatervének keretei között látja el.
 • Az OKSZ hatásköre minden olyan szakmai-, érdek-, illetve jogvitára kiterjedhet, amelyek rendezése érdekében a vitában álló felek békéltetésre, közvetítésre, egyeztetésre, tanácsadásra felkérték, legalább az egyik fél oktatási intézmény, az intézmény képviselője, alkalmazottja, vagy a vita tárgya oktatási tevékenységhez, oktatási intézményhez kapcsolódik, és a fenti eljárások alkalmazhatóságát jogszabály nem korlátozza. Az OKSZ ennek keretében

- hozzájárul az ágazati, valamint az ágazati szereplők és partnereik közötti viták hatékony és gyors rendezéséhez;

- közreműködik az érdekviták hatékony feloldásában, a konfliktusok lehető leggyorsabb megoldásában;

- segíti az oktatásügyi intézmények belső és külső kapcsolatainak javítását és az alternatív vitarendezés kultúrájának fejlesztését.

 •  Az OKSZ közvetít, illetve békéltet, egyeztet, amennyiben a konfliktusba került felek úgy állapodtak meg, hogy a jogvita vagy érdekvita rendezése érdekében az OKSZ-en keresztül békéltető személy közbenjárását veszik igénybe és a mindenkor hatályos jogszabályok a közvetítés, vitarendezés alkalmazását lehetővé teszik.
 • Kapcsolatot tart az eseti megbízás alapján működő közvetítőkkel, döntőbírókkal, közvetítői szakmai szervezetekkel, megszervezi a közvetítők és döntőbírók felkészítését, képzését.
 • Szoros szakmai együttműködésben végzi a tevékenységét az Oktatási és Kulturális Minisztériummal – melynek keretében igénybe veheti az Oktatási és Kulturális Minisztérium szervezeti egységeinek szakmai segítségét – valamint az Oktatási Jogok Biztosával, az Egyenlő Bánásmód Hatósággal, az Országgyűlési Biztosok Hivatalával, a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálattal és más érintett szervezetekkel.
Az OKSZ-re vonatkozó speciális rendelkezések:
 •  Az OKSZ vezetője és közvetítői az OKSZ feladatkörébe tartozó kérdésekben képviseli az Intézetet az ügyfelek, az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a szakmai szervezetek és harmadik személyek felé.
 •  A Közvetítői törvény rendelkezéseinek megfelelően a névjegyzékbe felvett közvetítő e tevékenységével kapcsolatban nem utasítható.
 •  Az Ftv. rendelkezéseinek megfelelően a hallgatónak, a felsőoktatási intézmény bármely dolgozójának, oktatójának joga, hogy igénybe vegye az OKSZ segítségét.

 


OKTI feladata az Országos Kredittanács Ftv. 114.§ (6) bekezdésben meghatározottak szerinti működésének segítésére, az intézményi kreditrendszerek dokumentumainak nyilvántartására, az intézményi kreditrendszerek fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása.
Az Országos Kredittanács a 79/2006. (IV. 5.) Kormányrendelet 30.§-ában részletezett működésének segítése keretében közreműködik a kreditrendszer fejlesztésében és egységesítésében, különösen
 • kezdeményezi és megtervezi a kreditrendszerrel kapcsolatos hazai felméréseket;
 • a kreditrendszerrel kapcsolatos ajánlásokat fogalmaz meg a felsőoktatási intézmények számára;
 • segíti a felsőoktatási döntéshozókat a kreditrendszerrel összhangban álló felsőoktatási jogszabályok megalkotásában;
 • útmutatást ad a szakindítási kérelmek kreditrendszerrel összefüggő elemeinek elbírálásához;
 • tanácsadó szolgáltatást nyújt;
 • támogatja a kreditrendszer nemzetközi hallgatói mobilitásban betöltött szerepét, áttekinti és elemzi a hazai és külföldi kreditrendszereket;
 • nyilvántartja a hazai és külföldi intézmények kreditrendszereinek lényeges dokumentumait;
 • az országos kreditrendszer működésével kapcsolatos információkat szolgáltat a felsőoktatást irányító, illetve felügyelő kormányzati szervek, az Oktatási Minisztérium, a felsőoktatási intézmények és a felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgatók számára;
 • ellátja továbbá az Országos Kredittanács ügyrendje szerint az OKTI számára meghatározott feladatokat.

 


Az OTDT Titkársága végrehajtja az OTDT által meghatározott feladatokat, amelyek az Ftv. 79. § (6) bekezdésében rögzítetten: a felsőoktatási intézményekben folyó hallgatói tudományos és művészeti tevékenység, a diákköri mozgalom országos képviselete és összehangolása, valamint az országos jellegű tudományos és művészeti diákfórumok szervezése.
A tudományos diákköri tevékenység a minőségi értelmiségi képzés "">az intézményi, kari, tanszéki, illetve szakterületi szinten szerveződő tudományos és művészeti diákkörök munkájának összehangolása, koordinálása;
 • a felsőoktatási intézményekben a kötelező feladatokon túl tudományos és művészeti tevékenységet végző hallgatók és az őket segítő, velük együttműködő oktatók, kutatók szakmai képviselete, országos szintű támogatása és összefogása, tudományos tevékenységük elismertetése, ezek között az OTDT által alapított elismerések odaítélése és tanúsítása;
 • országos jellegű tudományos rendezvények és egyéb fórumok, köztük a két évente sorra kerülő második szintű országos döntők, az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák szervezése;
 • a tudományos és művészeti diákköri mozgalomban meghatározó szerepet betöltő szakmai bizottságok, az intézmények karainak tanár elnökeiből és velük azonos számú hallgatói képviselőkből álló szervezetek működési feltételeinek biztosítása, munkájuk és üléseik irányítása, szervezése;
 • a fentiekhez kapcsolódóan országos szintű adatbázisok kialakítása, kezelése, gondozása;
 • az OTDT történeti és más kutatásainak irányítása, szervezése.

 

Arany János Programiroda

A tehetséggondozás részeként, a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján ellátjaa Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programmal , a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programmal és a Hátányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programmal kapcsolatos feladatokat:

 • a program tanácsadó testületeinek, illetve a Kollégiumi Program(ok) mentorhálózatainak a működtetése és kapcsolattartás az érintett egyesületekkel;
 • a programok fejlesztése, projektek megvalósítása és működtetése;
 • a programok országos tanévnyitó konferenciáinak és az országos Arany János tehetséggondozó konferenciájának megszervezése;
 • a programok iskolai, kollégiumi megvalósulásának szakmai ellenőrzésére;
 • az intézményekkel és a fenntartóikkal való kapcsolattartás;
 • az OKM pályázatainak kiírásában illetve a jogszabály alapján a pályázatok elbírálásában való részvétel.

 

Minőségfejlesztést Támogató Iroda


Az Intézet az oktatás minden szintjén gondoskodik a minőségfejlesztés összehangolt szakmai szervezeti feltételeiről. Feladata minőségfejlesztési rendszerek é
s eszközök fejlesztése, adaptációja és kipróbálása; minőségfejlesztési programok módszertani támogatása; az intézményértékelési és önértékelési gyakorlat monitorozása és fejlesztése. Ennek keretében az iroda a következő feladatokat végzi:

 

 • Közoktatás Minőségéért Díj (KMD) működtetése.
  • A KMD Bizottság Titkársága feladatainak ellátása. A KMD szakmai és irányítási feladatainak ellátása.
  • A KMD Bizottság által elfogadott KMD pályázati felhívás megjelentetése, beérkezett pályázatok elfogadásának felügyelete a kiírás tartalmi és formai követelményei alapján.
  • Az értékelők kiválasztásának és az értékelő csoportok kialakításának felügyelete.
  • Az értékelés folyamatának összegzése és előterjesztés készítése a KMD Bizottság részére a KMD díjazottjaira a pályázatok értékelése alapján.
  • A KMD folyamatának szakmai felügyelete.
  • Javaslat készítése a KMD folyamatának továbbfejlesztésére minden évben az éves folyamat lezárása és értékelése után.
 • Felsőoktatási Minőségi Díj működtetése.
  • Ellátja a Díjjal kapcsolatos ügyviteli, koordinációs, szervezési, lebonyolítási feladatokat:
  • lebonyolítja a Felsőoktatási Minőségi Díj pályázatot;
  • kezeli a pályázati dokumentáció költségeit;
  • koordinálja a Bizottság és a szakértők munkáját; megszervezi a Díj átadását;
  • kapcsolatot tart a felsőoktatási intézményekkel, a Minisztériummal, a Bizottsággal és a tanácskozási joggal részt vevő szervezetek által delegált személyekkel, valamint szakértőkkel a rendeletben meghatározott feladatok összehangolása érdekében;
  • nyilvántartja a Díjjal kapcsolatos dokumentációt.
 • Az országos szakértői program támogatása.
  • Kialakítja a minőségfejlesztést segítő szakértői hálózatot,
  • az országos szakértői nyilvántartást vezeti,
  • koordinálja a szakértők továbbképzését.

 

Nemzetiségi Koordinációs Iroda

A Nemzetiségi Koordinációs Iroda a nemzetiségi oktatás területén, önálló szakmai felelősséggel látja el a Központ tevékenységi köréhez kapcsolódó feladatokat, valamint önálló szakmai felelősséggel a nemzetiségi oktatás területén jelentkező speciális szakmai feladatok koordinációját.

 • közreműködik a nemzetiségi oktatás tartalmi fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásában;
 • részt vesz a dokumentumok, programok, tantervek, módszertani szakanyagok készítésében;
 • segíti a középiskolai tanulmányi versenyek, az általános iskolai versenyek szervezését, szakmai anyagainak kidolgozását;
 • támogatja a nemzetiségi szaktanácsadói rendszer működtetését;
 • közreműködik a tartalmi szabályozást megalapozó elemzések elkészítésében;
 • részt vesz a pedagógus-továbbképzési programok kidolgozásában és szervezésében.

 

Kiadói Iroda

A Kiadói Iroda koordinációs feladatokat lát el a kutatási-fejlesztési eredmények kiadványok formájában történő megjelentetésében, azok eljuttatásában a felhasználókhoz, továbbá az intézet szervezeti egységei kiadványainak szerkesztésében, megjelentetésében, közzétételében. Ennek keretében:

 • Koordinálja az Intézet szervezeti egységeinek kiadói tevékenységét éves intézeti kiadói terv alapján; e tevékenység keretében együttműködik a Kiadói Bizottsággal, amely a kiadói tevékenység Intézeten belüli szakmai tanácsadó testülete.
 • Igény szerint gondozza az Intézet szervezeti egységei által készülő különböző kiadványokat, szervezi azok nyomdai, illetve elektronikus formában történő előállítását.
 • Szervezi a kiadványok terjesztését, közvéleménnyel történő megismertetését, ezek között:
  • Az intézményi kreditrendszerekkel kapcsolatos szakmai, tájékoztató és segítségnyújtó kiadványok közzétételét koordinálja.
  • Az OTDT kiadványainak szerkesztését és, közzétételét koordinálja.
  • Az OPKM kiadványainak szerkesztését, megjelentetését, a Könyv és Nevelés című folyóirat szerkesztését koordinálja, az OPKM kiadványok, egyéb nyomtatványok, szolgáltatások egységes megjelenését (arculatát) felügyeli.
  • Közreműködik a pedagógiai folyóiratok működtetésében, ezen keresztül a szakmai eredmények folyamatos megjelentetésében, illetve a szolgáltatásokhoz kapcsolódóan szükséges nyilvánosság biztosításában.

 

Calderoni Taneszköz Információs Központ Programiroda

Feladatai:

 •  A Magyar Elektronikus Taneszköz Adatbázis fejlesztése és szolgáltatása tanárok, iskolafenntartók, szakmai szervezetek részére.
 •  A Magyar Taneszköz Etalontár; szemléltető, kísérleti eszköz, audiovizuális és digitális oktató média gyűjtemény gyarapítása és gondozása.
 • Tematikus taneszköz kiállítások, multimédia bemutatók, médiadidaktikai és –informatikai szakmai fórumok, képzések szervezése.
 • Taneszköz-történeti, elméleti és fejlesztő kutatások, publikálás, részvétel nemzetközi, európai, ill. regionális kutatási projectekben.
 • Részvétel az OKM közoktatási és felsőoktatási taneszköz programjainak kidolgozásában, az OKNT Tankönyv és Taneszköz Bizottságában.
 • Képviselet az International Council for Educational Media, a WorldDidac és a HunDidac Szövetség szakmai fórumain.

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.