2020. június 04., csütörtök , Bulcsú

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Rólunk >> Az OFI rövid bemutatása

Tartalomfejlesztési és Módszertani Központ (TMK)

Feladata a köznevelési rendszer tartalmi modernizációjának támogatása, a közoktatás területén a különböző tartalmi szabályozók és tantárgyi követelmények fejlesztése, a vizsgarendszer fejlesztése, valamint a tankönyvekkel, taneszközökkel kapcsolatos kutatási-fejlesztési tevékenység folytatása. További feladatai: az intézményi szintű pedagógiai folyamatok támogatása, a köznevelési törvényben meghatározott újszerű nevelési-oktatási programokhoz kísérleti fejlesztési programok kidolgozása, kipróbálása, bevezetésük támogatása, valamint a pedagógusok mesterségbeli tudásának, módszertani eszköztárának bővítése. Ennek érdekében:

 • részt vesz a közoktatás, szakképzés és felnőttoktatás tartalmi követelményeinek, standardjainak fejlesztésében, valamint ezen követelmények iskolai szintű teljesülésének elemzésében, és az ezt szolgáló eszközök kutatási-fejlesztési feladataiban;
 • kutatás-fejlesztési tevékenységgel támogatja a köznevelési rendszer tartalmi szabályozóinak kialakítását; részt vesz a különböző szintű tantervek fejlesztésében;
 • elemzi és nyomon követi a Nemzeti alaptanterv implementációját, és szakmailag közreműködik a jogszabályok szerinti felülvizsgálatában;
 • szakmai és módszertani támogatást nyújt a tartalmi szabályozók és követelmények iskolai szintű bevezetéséhez és alkalmazásához;
 • az egyes tantárgyi és műveltségi területeken a tartalmi fejlesztést megalapozó, hazai fejlesztési igények feltárását és az ehhez szükséges nemzetközi tudás behozatalát szolgáló elemzéseket végez;
 • a feladatfejlesztés területén a didaktikaelméleti megalapozáshoz szükséges kutató-fejlesztő tevékenységet végez, újszerű feladattípusokat fejleszt, azokat kipróbálja, rendszerezi;
 • részt vesz az országos értékelési és mérési rendszer fejlesztéséhez szükséges mérési követelmények és mérőeszközök továbbfejlesztésében; ezzel összefüggésben fejleszti a mérési és értékelési módszertant; hozzájárul az eredmények értelmezéséhez;
 • kidolgozza a közoktatás kimeneti követelményeit, elvégzi az ehhez szükséges fejlesztéseket; ezzel összefüggésben meghatározza az érettségi vizsga tantárgyi tartalmi követelményeit;
 • a közoktatási vizsgarendszer, illetve az érettségi vizsga fejlesztését és korszerűsítését célzó kutatási és fejlesztési tevékenységet végez;
 • a nevelési feladatok ellátását, illetve az egyes tantárgyak és műveltségi területek eredményes oktatását szolgáló tankönyvek és taneszközök, továbbá a tanórán kívüli nevelés és oktatás fejlesztését szolgáló kutató, fejlesztő és innovációs tevékenységet végez;
 • részt vesz a nemzetiségi oktatás tartalmi fejlesztésével összefüggő feladatok ellátásában;
 • a nevelés-oktatás pedagógiai módszertani modernizációját, a tanítási és tanulási folyamat eredményességének és hatékonyságának növelését célzó kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet végez;
 • gazdagítja a tanulásszervezési folyamatokban hasznosítható módszertani kultúrát, feltárja és elemzi az oktatási intézmények fejlesztési és integrációs lehetőségeit;
 • kísérleti fejlesztéseket folytat modellprogramok és pedagógiai rendszerek kipróbálására; azokat intézményi szinten kipróbálja, vizsgálja és elemzi beválásukat;
 • a fejlesztő tevékenység támogatására partnerintézményi hálózatot hoz létre és működtet;
 • kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységével szakmai, módszertani támogatást nyújt az intézményi szintű fejlesztések eredményes megvalósításához, az iskolai szervezet-, illetve vezetésfejlesztéshez, az intézmények innovációs potenciáljának erősítéséhez;
 • feltárja és elemzi az iskolai kudarcok okait, valamint fejleszti a kudarcok megelőzésére szolgáló intézményi és tanórai szintű stratégiákat és módszereket, illetve ezeket értékeli;
 • a hátrányos helyzetű, leszakadástól veszélyeztetett társadalmi csoportokhoz tartozók oktatásával kapcsolatos és tanulási esélyeik javítását célzó kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet folytat;
 • a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatását, az etnikai és nemzetiségi kisebbségek társadalmi integrációját, továbbá az iskolai kudarc csökkentését szolgáló fejlesztő és innovációs tevékenységet folytat;
 • a tanköteles koron túl lévő, a közoktatás rendszerében tanulók tanulási igényeit támogató kutatási és fejlesztési tevékenységet végez;
 • nyomon követi a tartalom- és követelményfejlesztés, valamint az iskolafejlesztés és a pedagógiai módszertan területén a hazai és nemzetközi folyamatokat, elemzi és értékeli a hazai és a nemzetközi trendeket;
 • részt vesz a Strukturális Alapok, az Új Széchenyi Terv terhére megvalósuló fejlesztési programok előkészítésében, tervezésében, valamint szakmai megvalósításában;
 • részt vesz az Európai Unió stratégiai ajánlásainak értelmezésében és megvalósításában a tartalom- és követelményfejlesztés, valamint az iskolafejlesztés és a pedagógia területén, támogatja a területtel kapcsolatos oktatáspolitikai döntéshozatal munkáját.


A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.