Az Ökoiskola Hálózat 375. Hírlevele


2014. január 22.

1. A KOKOSZ és az MME felhívása erdei iskolai programok támogatására – határidő 2014. február 07.
2. Lehoczky János-díj - 2014. február 15.
3. Odú és műfészek készítő verseny - 2014. január 03. - 2014. február 28.
4. Könyvajánló: A Körös-Maros Nemzeti Park növényvilága

 

1. A KOKOSZ és az MME felhívása erdei iskolai programok támogatására

A Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mint konzorciumi partnerek a Svájci - Magyar Együttműködési Program SH/4/10 azonosító számú „Égigérő tanterem” című projekt keretében teszik közzé ezt a felhívást, mely támogatási lehetőséget biztosít alapfokú (1-8. évfolyamos) és középfokú (5-8. évfolyamos) iskoláskorú gyermekek erdei iskola programon való részvételéhez minősített szolgáltatóknál.

Támogatás célja:

- lehetőséget teremteni a magyar iskoláskorú gyermekek számára, hogy

- minél több gyermek legalább egyszer eljuthasson erdei iskolába.

- részesüljenek a nevelési-oktatási rendszeren keresztül abban a tanulásszervezési módban/formában, amely lehetőséget biztosít a közvetlen környezet megélésére a folyamatok összefüggésben való látására, és jelentős közösségkovácsoló erővel is bír.

- megismerjék a NATURA 2000 programot, területeket, és ezen területek természetvédelmi értékeinek fontosságát.

 

Támogathatók köre:

Minden olyan általános iskola (1-8. évfolyamos), valamint középiskola (5-8. évfolyamos) osztályai, mely Magyarország területén működik, legalább egy fő pedagógusa rendelkezik azzal a tanúsítvánnyal, amely igazolja a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott „Természetismereti terepi vezető” című akkreditált továbbképzés sikeres elvégzését, illetve a Natura 2000 műhelymunkán való részvételt igazoló oklevéllel.

További feltétel:

Az iskola az erdei iskola programját csak olyan minősített erdei iskola szolgáltatónál valósíthatja meg, illetve veheti igénybe, ahonnan szintén egy fő elvégezte a Svájci - Magyar Együttműködési Program által támogatott „Természetismereti terepi vezető” című akkreditált továbbképzést, illetve részt vett a Natura 2000 műhelymunkán, melyeket tanúsítvánnyal illetve oklevéllel igazol.

A támogatási kérelmet kizárólagosan csak az iskola képviseletére jogosult személy nyújthat be!

A támogatás futamideje:

Támogatást a 2014. március 31. és 2014. május 30. közötti időszakra (kivéve tavaszi szünet) tervezett erdei iskola program megvalósításához lehet igényelni.

A támogatás összege:

A rendelkezésre álló keretösszeg: 30. 956. 716 Ft

A támogatás biztosítja a szorgalmi időszakban 1-4. évfolyamos tanulók számára egymást követő minimum 2 éjszaka 3 nap, vagy egymást követő 4 éjszaka 5 nap, 5-8. évfolyamos tanulók számára egymást követő minimum 4 éjszaka 5 nap időtartamban az erdei iskolai programban való részvétel költségeinek (étkezés, szállás, szakmai program) gyermekenkénti 60%-os, de a 3 napos program esetén legfeljebb 5.400,-Ft, az 5 napos program esetén legfeljebb 9.000,- Ft-os hozzájárulását.

A támogatás a felsoroltakon kívül másra nem használható fel (például utazási költségre, eszközbeszerzésre, személyi és bérjellegű költségek stb.)! Felhívjuk figyelmét, hogy az 5-8. évfolyam esetében csak 5 napos erdei iskola program támogatására lehet támogatási kérelmet benyújtani.

A nevelési intézmény ugyanarra a támogatási időszakra egy osztályra/csoportra vonatkozóan csak 1 db támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatás módja: Utófinanszírozás

Támogatási kérelem benyújtása:

A támogatási kérelmet a jelentkezési űrlap és a pénzügyi táblázat kitöltési útmutatójában foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően egy eredeti és 2 másolati példányban, kizárólagosan postán (ajánlott küldeményként) kell feladni a következő címre: Környezet-és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ), 2220 Vecsés, Budai Nagy Antal u. 78/A.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje:

2014. január 06-tól 2014. február 07-ig folyamatos

A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2014. február 07., mely időpont alatt a postára adás dátumát kell érteni.

A támogatási kérelem elbírálásánál előnyt élveznek azon intézmények, amelyek – többek között - hátrányos településen működnek, sajátos nevelési igényű gyerekeket foglalkoztatnak, a Natura 2000 anyagot beépítik a későbbi tananyagukba. A hátrányos helyzetű települések listája megtalálható a www.kokosz.hu oldalon.

Várhatóan - a rendelkezésre álló keretösszeg függvényében- még 2 db felhívás kerül meghirdetésre, melynek során a támogatási összeg felhasználásának TERVEZETT időintervallumai a következők:

  • 2014. szeptember 8. és 2015. június 5.
  • 2015. szeptember 7. és 2015. október 30.

A támogatási kérelem, továbbá a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás teljes dokumentációja a http://www.kokosz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=984 linken érhető el, illetve tölthető le.

További információk:

A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatosan felmerült kérdésekkel Molnár Zoltánhoz, az erdei iskola munkacsoport vezetőjéhez lehet fordulni munkanapokon, hétfőtől-csütörtökig, 14.00-17.00 óráig az alábbi elérhetőségeken:

E-mail: mzmadar6@gmail.com Tel. szám: 20/226-2828

 

2. Lehoczky János-díj

Az Erdei Iskola Egyesület (EIE) az Erdei Iskola Program támogatásával 2005-ben megalapította a Lehoczky János-díjat. A díjat minden évben egy olyan – az erdei iskola mozgalom területén tevékenykedő, az erdei iskola mozgalom szereplői által elismert – személy kapja, aki munkásságával sokat tett és tesz az ifjúság környezettudatos gondolkodásmódjának és magatartásának kialakításában, hozzájárul az erdei iskolázás hagyományainak megőrzéséhez, fejlődéséhez, népszerűsítéséhez, és tapasztalatát, tudását megosztja, átadja embertársainak, ezáltal biztosítva a folytonosságot.

A díj célja emléket állítani a fiatalon elhunyt, ám gazdag munkásságot maga mögött hagyó környezeti nevelőnek, pedagógusnak, Lehoczky Jánosnak; és díjazni az Ő emlékéhez méltó munkásságot folytató erdei iskolázókat, környezeti nevelőket. A díjazott a díj által erkölcsi megbecsülésben részesül.

A díjra az a személy jelölhető, aki etikailag feddhetetlen, az ifjúság számára pozitív példát mutatva végzi szakmai munkáját, és eleget tesz az alábbi szempontok valamelyikének:

1. Munkásságával sokat tesz az erdei iskola mozgalom kiterjesztéséért. Publikációkkal, előadásokkal, továbbképzésekkel segíti a mozgalom népszerűsítését, minőségi fejlesztését.

2. Munkájával sokat tesz az ifjúság környezettudatos gondolkodásmódjának és magatartásának kialakítása érdekében, népszerűsíti a fenntartható fejlődést. Hozzájárul az erdei iskolázás hagyományainak megőrzéséhez, megerősítéséhez.

A jelölések beérkezési határideje 2014. február 15. éjfél.

A jelöléseket az alábbi linken elérhető http://erdiskegy.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=69:lehoczky-dij-2014&catid=2&Itemid=215&lang=hu jelölőlapon lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: szilvy02@t-online.hu .

A díj odaítéléséről az egyesület által megválasztott kuratórium dönt. A kuratórium tagjai:

Liptákné Gergely Valéria, Mező Anett, Mező Arnold, Vincze Petronella és Báriné Krajnyák Szilvia

 

3. Odú és műfészek készítő verseny- 2014. január 03. - 2014. február 28.

A verseny célja:

Környezetünkben igen sok hasznos madár és odúlakó emlős él. Életfeltétele megfelelő, fészkelésre vagy ő maga, vagy más madár által készített odút használ. Azonban ez nem elegendő mennyiségű természetes odú. Az ember által készített odú célja, hogy mesterséges fészkelő helyet biztosítson az odúlakó állatok számára.

Odútípusok:

„A” , „B” , „C” , „D” szalakóta , „D” kuvik , csuszka odú , mű fecskefészek, épített gólyafészek.

Méretekről információ: www.odu.mme.hu ill. Odutípusok és méretek (310 KB word)

Készíthető:

Természetes farönkből, gyalulatlan deszkából, vagy OSB felületkezelt forgácslapból- szigetelt tetővel.

Az odú tetejének víz ellen szigeteltnek és nyithatónak kell lennie!!! Ügyelni kell arra, hogy szélsőséges időjárásban is biztonságosan rögzíthető maradjon.

Nevezni lehet több odúval is személyenként, nevezési díj nincs:

általános iskola alsó tagozatos diákjainak „A” kategória,
általános iskola felső tagozatos diákjainak „F” kategória.
ifjúsági (14 év felett, középiskola stb) „I” kategória.

Nevezési határidő (az odú leadása):

2014. február 28. Kiskőrös, Szőlő u 32 címen.

Eredményhirdetés és díjak átadása: 2014. márciusban külön értesítésben.

Szükséges okmányok:

- nevezési lap, melynek tartalmaznia kell a következő adatokat: Odúkészítő verseny nevezési lap (133 KB word)
odúkészítő neve, iskola neve, „A”„F” vagy „I” kategória, lakcím, telefon, email cím, a készített odút vissza szeretné-e kapni ?

- az odúra rögzített 5 x 8 cm-es adatlap, mely azonos adatokat tartalmazzon, mint a nevezési lap

Díjak: kategóriánként 3 díj

 

További információ: Kósa Gyula ötletgazda, Kiskőrös, Szőlő u 32,

T: 312-918, 70/8660-646, kosagyula1@t-online.hu

A pályamunkákat a zsűri a használhatóság, a tartósság, a természetes anyagok felhasználása, illetve a kreativitás szempontjai szerint értékeli.

http://www.greenfo.hu/programok/2014/01/03/odu-es-mufeszek-keszito-verseny

 

4. Könyvajánló: A Körös-Maros Nemzeti Park növényvilága

Megjelent "A Körös-Maros Nemzeti Park növényvilága" című könyv. Az ára 3500 Ft és egy színes, hasznos kiadvány, mely pedagógusoknak ajánlott. A könyvről a nemzeti park honlapján elérhető egy ismertető: http://www.kmnp.hu/_user/browser/File/honlap_konyv05_31.pdf

Megrendelni a KMNP-tól lehet!

 

A hírlevélben megjelent hírekkel kapcsolatos véleményeket, észrevételeket, kritikákat várjuk a varga.attila@ofi.hu, vagy a neder.katalin@ofi.hu címen.

Ön hírlevelünk ##VERSION## számát kapta. Amennyiben hírlevél beállításait módosítani kívánja, megteheti a http://www.ofi.hu/ oldalon. Hírleveleinkre fel-, illetve leiratkozni a jobb oldali Hírlevél felirat alatt tud.

Kiadja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet ##SUBSCRIBERS## példányban.
1051 Budapest, Dorottya u. 8.