2020. június 06., szombat , Norbert, Cintia

1055 Bp., Szalay u. 10–14.

Tel.: (+36-1) 235-7200

Fax: (+36-1) 235-7202

magyar english
Elfelejtett jelszó

Arany János Programok  IKT  MAG  OFI  SDT  Vizsgacentrum  adaptív  biztonságos iskola  egészségtudatos iskola  erőszakmentes  kiadvány  kompetencia  konferencia  oktatás  pályázat  rendezvény  tanulásszervezés  ÚPSZ  Új Pedagógiai Szemle  érettségi 

Intézeti folyóiratok

Köznevelés
Új Pedagógiai Szemle
Educatio
Könyv és nevelés
Kattintson ide a rendeléshez!
Kiadványaink

Kutatás közben sorozat

A kijelölt számokra kattintva letölthetők az adott tanulmányok.

 

Kattintson ide a rendeléshez!

283. Fehérvári (szerk.): Szakképzés és lemorzsolódás. (A kutatás a Munkaerőpiaci Alap, az OKM és az NSZFI támogatásával készült.)

282. Györgyi Zoltán (szerk.): Az integráció érdekében - A Második Esély című Equal-program keretében készült tanulmányok

281. Liskó Ilona – Fehérvári Anikó: Hatásvizsgálat a HEFOP által támogatott integrációs program keretében szervezett pedagógus-továbbképzésekről

280. Györgyi Zoltán (ed.): Giving Opportunities, Leaving Disadvantages

279. Györgyi Zoltán (ed.).: Give a Chance…

278. Hrubos Ildikó – Tomasz Gábor (szerk.): A bolognai folyamat intézményi szinten

277. Szemerszki Marianna: Ifjúságsegítő képzés a felsőoktatásban

276. Fehérvári Anikó – Györgyi Zoltán: Kiút a gödörből – Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány KID-programja

275. Fehérvári Anikó – Liskó Ilona: Az Arany János Program hatásvizsgálata

274. Polónyi István – Timár János: Oktatáspolitika és demográfia

273. Tót Éva: A munkavégzéshez kapcsolódó informális tanulás

272. Gábor Kálmán: Kollégisták a felsőoktatásban

271. Bajomi Iván – Berényi Eszter – Erőss Gábor – Imre Anna: Ahol ritka jószág a tanuló – Oktatásirányítás, cselekvési logikák és egyenlőtlenségek Budapesten

270. Gábor Kálmán – Szemerszki Marianna: Sziget Fesztivál 2005

269. Szemerszki Marianna: A nem állami felsőoktatási intézmények hallgatói

268. Liskó Ilona: A roma tanulók középiskolai továbbtanulása

267. Sáska Géza: A szocialista és a polgári nevelés radikális alternatívái

266. Havas Gábor – Liskó Ilona: Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában

265. Polónyi István: A felsőoktatási beiskolázási keretszámok szakmai szerkezete

264. Tót Éva: Oktatási indikátorok – Az OECD INES Network-B tevékenysége

263. Györgyi Zoltán – Mártonfi György: A Leonardo mobilitási program hatása a résztvevőkre

262. Polónyi István: Patyomkin finanszírozás – Hogyan tovább a felsőoktatás finanszírozásával?

261. Török Balázs: A gyermeküket óvodáztató szülők körében végzett országos felmérés eredményei

260. Török Balázs: A kisgyermekkori nevelés és gondozás nemzetközi összehasonlításának alapja

259. Liskó Ilona: Perspektívák a középiskola után

258. Biró Zs. – Hrubos I. – Lovász G. – Pásztor A.: Az oklevélmelléklet rendszere néhány európai egyetemen

257. Liskó Ilona: A szakképző iskolák kollégiumai

256. Polónyi István: A felnőttképzés megtérülési mutatói

255. Polónyi István: A hazai felsőoktatás demográfiai összefüggései a 21. század elején

254. Forray R. Katalin – Híves Tamás: A szakképzési rendszer szerkezeti és területi átalakulása (1990-2000)

253. Victor Karady – Peter Tibor Nagy: Educational Inequalities and Denominations – Database for Transdanubia, 1910 II.

252. Victor Karady – Peter Tibor Nagy: Educational Inequalities and Denominations – Database for Transdanubia, 1910 I.

251. Tót Éva: A Socrates program értékelésének tanulságai

250. Liskó Ilona: Kudarcok a középfokú iskolákban

249. Forray R. Katalin – Híves Tamás: A szakképző intézmények alkalmazkodása a társadalmi-gazdasági feltételekhez (1990-2000)

248. Kozma Tamás: Kisebbségi oktatás Közép-Európában

247. Liskó Ilona: A szakmai előkészítő oktatás bevezetése

246. Hrubos Ildikó – Szentannai Ágota – Veroszta Zsuzsanna: A gazdálkodási filozófia és gyakorlat érvényesülése az egyetemeken

245. Radácsi Imre: Regionális oktatáspolitika és területfejlesztés az Európai Unióban és Magyarországon

244. Venter György: A tanári mesterség alapozása II.

243. Venter György: A tanári mesterség alapozása I.

242. Kozma Tamás – Rébay Magdolna (szerk.): Felsőoktatási akkreditáció Európában

241. Györgyi Zoltán: Tanulás felnőttkorban

240. Forray R. Katalin – Híves Tamás: A leszakadás regionális dimenziói

239. Liskó Ilona: A közoktatás és a szakképzés illeszkedése

238. Török Balázs: Távoktatás a határon túli magyarok képzésében

237. Czeizer Zoltán: Az oktatási intézmények informatikai helyzete és a fejlesztés lehetőségei Magyarországon

236. Mátay Melinda: Fiatal, budapesti elit értelmiségiek szocializációja

235. Hrubos Ildikó: A "bolognai folyamat"

234. Liskó Ilona: Cigány tanulók a középfokú iskolákban

233. Kozma Tamás: Regionális egyetem

232. Györgyi Zoltán – Mártonfi György: Vissza a munkaerőpiacra

231. Havas Gábor–Kemény István–Liskó Ilona: Cigány gyerekek az általános iskolákban

230. Fehérvári Anikó: Párhuzamos szakképzési rendszerek az iskolarendszeren kívüli képzésben

229. Tót Éva: Számítógépek az iskolában

228. Györgyi Zoltán – Imre Anna: Az alap- és középfok közötti átmenet

227. Kozma Tamás: Regionális együttműködések a harmadfokú képzésben

226. Hrubos Ildikó: A japán felsőoktatási modell

225. Forray R. Katalin – Kozma Tamás: Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika

224. Hrubos Ildikó: A felsőoktatás dilemmái a tömegessé válás korszakában

223. Híves Tamás – Kozma Tamás – Radácsi Imre: Az MKM 1995-ös kutatási támogatása

222. Györgyi Zoltán – Imre Anna: Fenntartói társulások

221. Híves Tamás – Kozma Tamás – Radácsi Imre: Az MKM 1994-es kutatási támogatása

220. Forray R. Katalin: A falusi kisiskolák helyzete

219. Fehérvári Anikó – Liskó Ilona: Felvételi szelekció a középfokú oktatásban

218. Kozma Tamás: Az MKM 1993-as kutatási támogatása

217. Kozma Tamás: Az MKM 1992-es kutatási támogatása

216. Bajomi Iván – Szabó László Tamás – Tót Éva: A folyamatos szakmai képzés helyzete

215. Tót Éva (szerk.): Les caractéristiques du champ de la Formation Professionnelle Continue en Hongrie

214. Ladányi Andor:A felsőoktatás nemzetközi statisztikai összehasonlításban

213. Polónyi István: A felsőoktatás gazdasági jellemzői

212. Liskó Ilona – Fehérvári Anikó: Szerkezetváltó iskolák a kilencvenes években

211. Bajomi Iván: Az oktatásügyi érdekszervezetek szerepe az oktatáspolitika formálásában

210. Szabó László Tamás: Modernizáció kérdőjelekkel (Pedagógusképzés és továbbképzés)

209. Györgyi Z. – Híves T. – Imre A. – Kozma T.: Településhálózat és iskolaszerkezet

208. Forray R. Katalin (szerk.): Publikációk a cigányság oktatásáról

207. Nagy Péter Tibor: Szakoktatás és politika

206. Ladányi Andor: A felsőoktatás fejlesztési tervéről

205. Híves Tamás: Kartográfiai ábrázolás lehetőségei az oktatáskutatásban

204. Annási Ferenc – Baráth Tibor: Vélemények az iskolai menedzserképzésről egy re­gio­nális kutatás tükrében

203. Ladányi Andor: Ami jó benne és ami nem (A felsőoktatási törvény mérlege)

202. Gábor Kálmán – Mátay Melinda – Balog István – Kántor Zoltán: Az ifjúság és az elit

201. Ladányi Andor: “Nemcsak a gazdasági életben van szükség racionalizálásra, hanem kultúr­politikánk terén is”

200.Fehérvári Anikó – Györgyi Zoltán – Tót Éva: Ifjúsági munkanélküliség (Megyei eset­tanulmányok)

199. Szecskő Tamás: A tömegkommunikáció társadalmi hatásai (Bevezetés a tömegkommunikáció szociológiájába)

198. Kozma Tamás: A közoktatás fejlesztési koncepciójának tudományos megalapozása

197. Imre Anna – Papházi Tibor – Szemerszki Mariann: Tandíj a felsőoktatás­ban?

196. Györgyi Zoltán: Mezőgazdasági szakoktatás az iskolarendszerű oktatásban és a munkaerőpiac képzésben

195. Imre Anna: Iskolák a határon: határmenti térségek és az oktatás

194. Tamas Kozma: Expansion in Higher Education: The Case of the East Euro­pean Region (Proposal for the 15th Annual EAIR Forum, Turku, Finland, August 15-18, 1993)

193. Szemerszki Mariann: Főiskolai és egyetemi oktatók a felsőoktatási törvény terve­zetéről

192. Gábor Kálmán: Civilizációs korszakváltás és az ifjúság

191. Szabó László Tamás: Migráció és oktatás

190. Liskó Ilona: Szerkezetváltó iskolák

189. Vámos Dóra: Munkapiac és szakképzés az NSZK-ban

188. Forray R. Katalin – Györgyi Zoltán – Híves Tamás – Imre Anna: Az ózdi térség közoktatásá­nak helyzete, kilátásai

187. Csanády Márton: Nem tudják, de költik? (A közoktatásfinanszírozás adatszol­gáltatási rend­szeréről)

186. Kozma Tamás: Új fejezetek a nevelésszociológiából

185. Egyházi iskolák indítása Magyarországon (Tudományos tanácskozás Gyula, 1992. június 22-24.) /28. és 29. oldal hiányzik! /

184. Szigeti Jenő – Szemerszki Mariann – Drahos Péter: Pedagógusok véleménye az egyházi isk­olák indításáról

183. Csanády Márton – Lux Ambrus: Rendszerváltás és értéktudat (300 budapesti középiskolás tár­sadalmi és politikai értékrendje)

182. Szép Zsófia: A közoktatás költségvetési kapcsolatai

181. Györgyi Zoltán: Budapesti pedagógusok véleménye az oktatási törvénytervezet kon­cep­ció­já­ról és a pedagógus-bérrendszerről

180. Nagy Péter Tibor: A magyar tanügyigazgatás egyensúlyi hagyománya

179. Liskó Ilona: Rendszerváltás az iskolákban

178. Az Oktatáskutató Intézet 1991. évi kutatási beszámolója

177. A magániskolák tanácskozása Szerk.: Várhegyi György

176. Vélemények a közoktatási törvény koncepcióiról (1992) Szerk.: Lukács Péter

175. Biro Lajos: Pedagógusok a közoktatási törvény koncepciójáról (1991)

174 Ladányi Andor: A felsőoktatás fejlesztésének kérdéseihez

173. Hammer Ferenc: Diktatúra és vezérkultusz

172. Hegedűs T. András: A regionális beiskolázás a felsőoktatásban

171. Balogh Miklós – Lukács Péter: Oktatásirányítás és iskolarendszer

170. Ladányi Andor: A felsőoktatási törvényről

169. Horváth Szabó Katalin: Tanárképzés Norvégiában

168. A szakmai pedagógusok képzésének története Magyarországon 1945-1988. Szerk.: Szövényi Zsolt

167. Halász Gábor: Társadalmi igények, iskola, oktatáspolitika

166. Ladányi Andor: A felsőoktatás összehasonlító statisztikai elemzése

165. Lukács Péter – Balogh Miklós: Pedagógusbérezés és oktatásfinanszírozás

164. Nagy Péter Tibor: Tanügyigazgatás és a gazdasági válság

163. Lukács Péter: Hogyan újítsuk meg a pedagógusok bérrendszerét?

162. Nagy Péter Tibor: Erkölcstan, hittan vagy értéksemlegesség az iskolában?

161. Sáska Géza: A reform reformjának reformja (Tantervpolitika az 1945 utániMagyarországon)

160. Forray R. Katalin – Hegedüs T. András: Támogatás és integráció (Oktatáspolitikai szempontok a cigányság iskolázásához)

159. Felsőoktatáspolitika Nyugat-Európában. Szerk.: Bessenyei István

158. Rendszermodellek (Szakértői vázlatok az Oktatáskutató Intézet 1991. április 22-i értekezletéhez.) Szerk.: Kozma Tamás

157. Forray R. Katalin: Békéscsaba iskolaszerkezete és fejlődésének kilátásai

156. Nagy Péter Tibor: Paradigmaváltás az oktatástörténet-írásban

155. Forray R. Katalin – Kozma Tamás: Hány plusz hány? (Közkeletű félreértések az iskolai szerkezetváltásról)

154. Oktatási törvénykezés Európában (Csehszlovákia és Lengyelország új felsőoktatási törvényei) Szerk.: Setényi János

153. Horváth-Szabó Katalin: Konfliktusok az iskolában

152. Csongor Anna: Szegregáció az általános iskolában

151. Önkormányzat és iskola (Az Oktatáskutató Intézet V. országos konferenciájának jegyzőkönyve.) Szerk.: Kozma Tamás

150. Forray R. Katalin: A nemzetiségi oktatás szerepe a falusi iskolák visszaállításában

149. Balogh Miklós – Csécsei Béla: Az iskolák finanszírozása tegnap, ma, holnap

148. Falusi iskolák szerepe és arca (Esettanulmányok) Szerk.: Forray R. Katalin

147. Halász Gábor: Iskola kontra önkormányzat

146. Mezőgazdasági tulajdonviszonyok változása és a szakképzés. Szerk.: Forray R. Katalin

145. Forray R. Katalin: Az iskolakörzetesítések rövid története

142. Lukács Péter – Sáska Géza – Setényi János: A Fővárosi önkormányzat oktatáspolitikai koncepciójához

141. Alternatív iskolák és mozgalmak (Az 1990 március 14-én Budapesten megtartott tudományos konferencia anyaga.) Szerk.: Lukács Péter

139. Surányi Bálint: A ”dolláros képzés” első néhány évéről a magyar egyetemeken

138. Setényi János: A svéd modell: mítosz és valóság

136. Setényi János: Egyenlőségelvű oktatáspolitikák

135. Csak reformot ne... (Az 1989 szeptember 28-án Budapesten megtartott tudományos konferencia anyaga.) Szerk.: Halász Gábor

133. Kozma Tamás: A felsőoktatás fejlesztése: regionális megközelítésben

132. Benke Magdolna – Forray R. Katalin – Kozma Tamás: Adatok és elgondolások az oktatás fejlesztési koncepciójához

131. Szilágyi Klára – Gódor András: Továbbtanulási esélyek Dányban

130. Forray R. Katalin: Az iskolakörzetesítés alulnézetben (Lajosmizse, 1988.)

129. Farkas Péter: Az állami gondozottak szakképzésének kiterjesztése

128. Beszélgetések a tanterv- és tankönyvpolitikáról. Szerk.: Lukács Péter

127. Halász Gábor: A tanügyigazgatás jövője

126. Bessenyei István: Nyugat-Európai oktatáspolitikai tendenciák

125. Költségvetési reform és az oktatás finanszírozása (Az 1989 június 7-én Budapesten megtartott tudományos konferencia anyaga.) Szerk.: Lukács Péter

 

Kattintson ide a rendeléshez!

 

A honlapon található tanulmányok, egyéb szellemi termékek, illetve szerzői művek (a továbbiakban: művek) jogtulajdonosa az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. A jogtulajdonos egyértelmű forrásmegjelölés mellett felhasználást enged a művekkel kapcsolatban oktatási, tudományos, kulturális célból. A jogtulajdonos a művekkel kapcsolatos anyagi haszonszerzést azonban kifejezetten megtiltja.